Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip

ISBN 978-605-3274-391 Adnan GERÇEK, Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE..
TÜRK VERGİ SİSTEMİ..

ISBN 978-605-1524-955 Efe Can YILDIRIR, İlhan HELVACI..
MEDENİ HUKUK VE BORÇLAR HUKUKU BİBLİYOGRAFYASI..

ISBN 978-605-1525-075 Zeynel T. KANGAL..
KABAHATLER HUKUKU YAZILARI - I..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

Ceza Hukukumuzda
DAVA VE CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ

Niyazi GÜNEY, Zekeriya YILMAZ
Şubat 2008-  1. Basım
I. Hamur, 940 Sayfa
73,00  % 32 İndirimli  50,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-605-5980-269

Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku
Stoktan Hemen Gönderim 8191 Kişi İnceledi

Sanığın veya hükümlünün Ölümü Halinde Dava ve Cezanın Düşmesi
Genel Af Halinde Davanın Düşmesi ve Cezanın Ortadan Kalkması
Özel Affın Dava ve Cezaya Etkisi
Dava Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi
Müsadere Davasında Zamanaşımı ve Dava Zamanaşımının Müsadereye Etkisi
Ceza Zamanaşımının Etkisi ve Ceza Zamanaşımı Uygulanmayacak Haller
Süresinde Şikayette Bulunulmaması veya Şikayetten Vazgeçme Hallerinde Davanın Düşürülmesi
Kamu Davasının Düşmesinin Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açmaya Engel Olup Olmayacağı
Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Şikayetten Vazgeçmenin Cezanın İnfazına Etkisi
Şikayetten Vazgeçmenin Diğer Sanıklara Sirayeti
Kamu Davasının ve Cezanın Düşmesinin Şahsi Haklar, Tazminat, Yargılama Giderleri ve Müsadereye Etkisi
Önödeme Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi
Önödeme Nedeniyle Kamu Davası Açılmaması veya Ortadan Kaldırılmasının Kişisel Hakkın İstenmesine, Malın Geri Alınmasına ve Müsadereye Etkisi
Uzlaşma Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi
Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Durumunda Müsadere
Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi
Konularla İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri Kararları


 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ
 • I. GENEL OLARAK 5
 • II. (ŞÜPHELİ VEYA) SANIĞIN ÖLÜMÜ 6
 • III. HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 13
 • IV. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 14
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • GENEL VE ÖZEL AF
 • I. GENEL OLARAK 29
 • II. AFFIN ÇEŞİTLERİ 32
 • A. Genel Af 32
 • B. Özel Af 33
 • C. Cumhurbaşkanınca Af 35
 • III. GENEL VE ÖZEL AF HALİNDE MÜSADERE 35
 • IV. AF KANUNLARININ (TAZMİNAT DAVALARI BAKIMINDAN)ZAMANAŞIMINA ETKİSİ 37
 • V. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 42
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • ZAMANAŞIMI
 • I. GENEL OLARAK ZAMAN KAVRAMI VE ZAMANAŞIMI 57
 • II. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DİĞER KANUNLAR BAKIMINDAN UYGULANMASI 58
 • III. ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 60
 • IV. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMININ ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ 62
 • A. Dava Zamanaşımı 63
 • 1. Genel Olarak 63
 • 2. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Dava Zamanaşımı Süreleri 65
 • 3. 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanununda Dava Zamanaşımı Süreleri 65
 • 4. Dava Zamanaşımı Süreleri Yönünden 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması 66
 • 5. Dava Zamanaşımına uğramayan Suçlar ve Dava Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Uygulanmayacağı Haller 67
 • 6. Dava Zamanaşımının Tespiti 68
 • a) Genel Olarak 68
 • b) Dava Zamanaşımı Sürelerinin Belirlenmesinin Çeşitli Durumlara Göre Özel Olarak İncelenmesi 70
 • aa) Suça İlişkin Dava Zamanaşımının Hesaplanmasında, Öncelikle, Söz Konusu Suçun Tanımlandığı ve Cezai Müeyyidesisinin Öngörüldüğü Maddede Yazılı Cezanın Üst Sınırı Dikkate Alınır 70
 • bb) Suçun Uyduğu Kanun Maddesinde Cezai Müeyyide Olarak Hapis Cezası İle Birlikte Adli Para Cezası da Öngörülmüş ise, Dava Zamanaşımının Hesaplanmasında Nevan Daha Ağır Olan Hapis Cezası Esas Alınır 71
 • cc) Seçimlik Ceza Öngörülen Suçlarda Dava Zamanaşımının Tespiti 71
 • dd) Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesinde Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin Göz Önünde Bulundurulması 71
 • 7. Dava Zamanaşımının İşlemeye Başlaması 73
 • 8. Dava Zamanaşımının Durması 75
 • 9. Dava Zamanaşımının Kesilmesi 85
 • a) Genel Olarak 85
 • b) Dava Zamanaşımını Kesen Nedenler 87
 • aa) Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi 87
 • bb) Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi 89
 • cc) Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi 91
 • dd) Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkümiyet Kararı Verilmesi 91
 • c) Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları ve Kesilme Halinde Zamanaşımının Uzaması 92
 • d) Zamanaşımının Kesilmesinin Suç Ortaklarına Etkisi 93
 • 10. Dava Zamanaşımının Sonuçları 98
 • B. Ceza Zamanaşımı 99
 • 1. Genel Olarak 99
 • 2. Ceza Zamanaşımı Uygulanmayacak Suçlar 103
 • 3. Ceza Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması ve Hesaplanması 103
 • 4. Hak Yoksunluklarında ve Müsaderede Ceza Zamanaşımı 105
 • 5. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması 105
 • a) Genel Olarak 105
 • b) Ceza Zamanaşımını Kesen Nedenler 106
 • aa) Mahkümiyet Hükmünün İnfazı İçin Yetkili Merci Tarafından Hükümlüye Kanuna Göre Yapılan Tebligat 106
 • bb) Mahkümiyet Hükmünün İnfazı Maksadıyla Hükümlünün Yakalanması 108
 • cc) Bir Suçtan Dolayı Mahküm Olan Kimsenin Üst Sınırı İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlemesi 108
 • V. DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 109
 • VI. MÜSADEREDE DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE DAVA ZAMANAŞIMININ MÜSADEREYE ETKİSİ 109
 • VII. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 114
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ŞİKAYETTEN VAZGEÇME
 • I. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER 263
 • II. GENEL OLARAK SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARI 265
 • III. ŞİKAYET 266
 • A. Tanım-Suçların Şikayet Şartına Bağlı Tutulmalarının Nedenleri- Mutlak/Nispi Şikayete Bağlı Suçlar Ayırımı 266
 • B. Şikayet Anayasal Bir Haktır 268
 • C. Şikayet ve Suçun Şikayete Bağlı Olması ile İlgili Bazı Özellikler 270
 • 1. Şikayet Fiile İlişkindir 270
 • 2. Şikayette Fiile İlişkin Nitelendirmenin Bir Önemi Yoktur 271
 • 3. Şikayette, Sınırlandırılmazlık veya Bölünmezlik Kuralı Geçerlidir 271
 • 4. Şikayet Hakkı Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardan Sayılır ve Kural Olarak Miras Yoluyla İntikal Etmez 272
 • 5. Bir Suçun Şikayete Bağlı Olduğu Kanunda Açıkça Gösterilir 272
 • D. Şikayete Bağlı Olmayan (Resen Soruşturulan ve Kovuşturulan) Bir Suçu Şikayete Tabi Hale Getiren Kanun Lehte Kanundur 273
 • E. Şikayete Hakkı Olanlar (Şikayet Yetkisi) 274
 • F. Şikayetin Şekli ve Süresi 279
 • 1. Şikayetin Şekli 279
 • 2. Şikayetin Süresi 281
 • G. Şikayetin Yapılabileceği Makamlar 283
 • H. Şikayet Hakkından Feragat ve Şikayetten Vazgeçme 284
 • 1. Genel Olarak 284
 • 2. Şikayet Hakkından Feragat 286
 • 3. Şikayetten Vazgeçme 288
 • a) Tanım ve Vazgeçme Konusundaki Temel İlkeler 288
 • b) Şikayetten Vazgeçme Üzerine Verilecek Karar 291
 • c) Şikayetten Vazgeçmenin Müsadereye Etkisi 291
 • d) Şikayetten Vazgeçmenin Şahsi Hak Bakımından Etkisi 292
 • e) Şikayetten Vazgeçmenin Kamu Davasına Katılmaya Etkisi 293
 • I. Şikayet Hakkının Kullanılmasında Kişilik Haklarına Saldırı Sorunu 295
 • IV. CEZA MUHAKEMESİNDE MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİ HAKLARI 298
 • A. Genel Olarak 298
 • B. Mağdur İle Şikayetçinin Soruşturma Evresindeki Hakları 300
 • 1. Delillerin Toplanmasını İsteme Hakkı 300
 • 2. Belge Örneği İsteme Hakkı 300
 • 3. Avukat İsteme Hakkı 300
 • 4. Soruşturma Belgelerini, Elkonulan ve Muhafaza Altına Alınan Eşyayı İnceletme Hakkı 300
 • 5. Cumhuriyet Savcısının, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Yönündeki Kararına Kanunda Yazılı Usule Göre İtiraz Hakkını Kullanma 300
 • C. Mağdur İle Şikayetçinin Kovuşturma Evresindeki Hakları 301
 • 1. Duruşmadan Haberdar Edilme 301
 • 2. Kamu Davasına Katılma 301
 • a) Genel Olarak Kamu Davasına Katılma 301
 • b) Davaya Katılma Zamanı 303
 • c) Davaya Katılma Usulü 304
 • d) Katılanın Hakları 308
 • e) Katılmanın Davaya Etkisi 308
 • f) Katılanın Kanun Yoluna Başvurması 308
 • g) Katılmanın Hükümsüz Kalması 309
 • h) Katılanın Ölümü Halinde Yapılacak İşlem 309
 • ı) Katılanın Şahsi Hakları 310
 • 3. Tutanak ve Belgelerden Vekili Aracılığı İle Örnek İsteme 311
 • 4. Tanıkların Davetini İsteme 311
 • 5. Vekili Yoksa Baro Tarafından Kendisine Avukat Atanmasını İsteme 312
 • 6. Davaya Katılmış Olma Koşuluyla Davayı Sonuçlandıran Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvurma 312
 • D. Mağdur İle Şikayetçinin Aydınlanma (Haklarını Öğrenme) Hakkı 313
 • V. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR 313
 • VI. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 314
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • ÖNÖDEME
 • I. MADDE METİNLERİ 611
 • II. GENEL OLARAK ÖNÖDEME 613
 • III. ÖNÖDEMENİN ŞARTLARI 617
 • A. Suç Uzlaşma Kapsamında Bulunmamalıdır 617
 • B. Suçun İşlendiği Hususunda Yeterli Şüphe Sebepleri Bulunmalıdır 618
 • C. Cezaya İlişkin Şartlar 619
 • IV. ÖNÖDEME MİKTARININ BELİRLENMESİ, ÖNERİDE (BİLDİRİMDE) BULUNULMASI VE SONUÇLARI 620
 • V. ÖNÖDEMEDE BULUNULMASI HALİNDE MÜSADERE 626
 • VI. KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR 628
 • ALTINCI BÖLÜM
 • UZLAŞMA
 • I. GENEL OLARAK MAĞDURUN KORUNMASI VE MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ 707
 • II. MAĞDURUN KORUNMASINA VE MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR VE BELGELER 711
 • A. 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu 711
 • B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 711
 • 1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 1977 Tarihli ve 27 Sayılı Tavsiye Kararı 711
 • 2. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 712
 • 3. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin R (85) 11 Sayılı Tavsiye Kararı 712
 • 4. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi -Ceza Adaletinin Basitleştirilmesi Hakkında R (87) 21 ve R(99)19 numaralı Tavsiye Kararları 715
 • 5. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Kongresi Sonuç ve Tavsiyeleri 716
 • 6. Ceza Muhakemesinde Mağdurun Konumuna İlişkin 15 Mart 2001 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı 716
 • III. UZLAŞMA 716
 • A. Genel Olarak 716
 • B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Uzlaşmaya Tabi Suçlar 717
 • C. Diğer Kanunlar Yönünden Uzlaşma 719
 • D. Uzlaştırma Yoluna Gidilemeyecek Suçlar 719
 • E. Uzlaşma-Uzlaştırma Usulü 719
 • 1. Soruşturma Aşamasında Uzlaşma 719
 • 2. Kovuşturma Aşamasında Uzlaşma 722
 • F. Uzlaştırma Giderlerinden Sorumluluk 723
 • G. Uzlaşma Kapsamının Genişlediğinden Bahisle Bozma Kararı Verilemeyecek Hal 724
 • H. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Uzlaşma 724
 • I. İddianamenin İadesi ve Uzlaşma 726
 • İ. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaşma 728
 • J. Şahsi Davanın Kaldırılmış Olması ve Bu Davalar Hakkında Uzlaşmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması 730
 • K. Uzlaşma ve Müsadere 731
 • IV. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 732
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
 • (MEMNU HAKLARIN İADESİ)
 • I. GENEL OLARAK 771
 • II. HAK YOKSUNLUKLARI VE MEMNU HAKLARIN İADESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER 772
 • A. 765 Türk Ceza Kanununda Yer Alan Hükümler 772
 • B. 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yer Alan Hükümler 774
 • III. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA 775
 • A. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Öngörülen Hak Yoksunluğu Çeşitleri 775
 • B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Hak Yoksunluğu İle İlgili Genel Kurallar 775
 • 1. Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkümiyet Şartı 775
 • 2. Hakimin Hak Yoksunluğuna İlişkin Hüküm Kurmasının Gerekli Olmaması 776
 • 3. Hak Yoksunluğu Cezanın İnfazının Tamamlanmasına Kadar Devam Eder 776
 • C. Genel Kurallara İstisna Oluşturan Haller 777
 • 1. Erteleme veya Koşullu Salıverilme Halinde 777
 • 2. Bazı Hallerde Hakimin Hak Yoksunluklarıyla İlgili Olarak Hüküm Kurması (Bu Hususu Hükmünde Açıkça Göstermesi) Gereklidir 778
 • 3. Bazı Hallerde Hak Yoksunluğu Cezanın İnfazının Tamamlanmasından İtibaren Başlar 779
 • 4. Yaş İle İlgili İstisna 780
 • IV. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 119. MADDESİNİN 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 53. MADDESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 780
 • V. HAK YOKSUNLUKLARINA İLİŞKİN KARARLARIN ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMESİ 781
 • VI. YABANCI MAHKEMELER TARAFINDAN HÜKMEDİLMİŞ CEZALARIN HAK YOKSUNLUĞU DOĞURMASI 782
 • VII. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA TEDBİRLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 782
 • VIII. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ-MEMNU HAKLARIN İADESİ MÜESSESESİNİN YENİDEN GETİRİLMESİ 783
 • A. Genel Olarak 783
 • B. Şartları 784
 • 1. Genel Şartlar 784
 • 2. Süre Yönünden İstisna 785
 • 3. Karar Verecek Mahkeme 785
 • 4. İnceleme Usulü 785
 • 5. Verilecek Karara Karşı Kanun Yolu 785
 • 6. Adli Sicile Kaydetme 785
 • 7. Masraflar 785
 • IX. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY, DANIŞTAY VE YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI 785
 • A. Yargıtay Kararları 785
 • B. Danıştay Kararları 858
 • C. Yüksek Seçim Kurulu Kararları

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

17300
Mustafa ŞİMŞEK..
AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR VE YARG..
ISBN 978-994-4416-870
16049
Kemal ÇAĞLAR, Özkan AYKAR, Özkan ERTEKİN..
VERGİSEL İŞLEMLERDE DAVA REHBERİ..
ISBN 978-605-5473-310