Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip

ISBN 978-605-3000-402 Mustafa ARTUÇ..
PRATİK TÜRK CEZA KANUNU..

ISBN 978-605-3274-414 Adnan GERÇEK, Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE..
VERGİ HUKUKU GENEL HÜKÜMLER..

ISBN 978-605-1525-082 Ramazan KORKMAZ..
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

İçtihatlı
TÜRK CEZA KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Çetin AKKAYA, Kenan TÜRK

Mayıs 2013-  3. Basım
Ciltli, I. Hamur, 1650 Sayfa -  Roman Boy
70,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-605-1460-789

Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku
Stoktan Hemen Gönderim 1953 Kişi İnceledi

3. ve 4. Yargı Paketlerine Göre Güncellenmiştir.


 • TÜRK CEZA KANUNU FİHRİSTİ
 • -Madde No-Sayfa No
 • BİRİNCİ KİTAP
 • Genel Hükümler
 • BİRİNCİ KISIM
 • Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Temel İlkeler ve Tanımlar
 • Ceza Kanununun amacı-MADDE 1-25
 • Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi-MADDE 2-25
 • Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi-MADDE 3-26
 • Kanunun bağlayıcılığı-MADDE 4-27
 • Özel kanunlarla ilişki-MADDE 5-27
 • Tanımlar-MADDE 6-28
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Kanunun Uygulama Alanı
 • Zaman bakımından uygulama-MADDE 7-34
 • Yer bakımından uygulama-MADDE 8-35
 • Yabancı ülkede hüküm verilmesi-MADDE 9-36
 • Görev suçları-MADDE 10-37
 • Vatandaş tarafından işlenen suç-MADDE 11-37
 • Yabancı tarafından işlenen suç-MADDE 12-39
 • Diğer suçlar-MADDE 13-40
 • Seçimlik cezalarda soruşturma-MADDE 14-42
 • Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması-MADDE 15-42
 • Cezadan mahsup-MADDE 16-42
 • Hak yoksunlukları-MADDE 17-43
 • Geri verme-MADDE 18-43
 • Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması-MADDE 19-45
 • -Madde No-Sayfa No
 • İKİNCİ KISIM
 • Ceza Sorumluluğunun Esasları
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir
 • Ceza sorumluluğunun şahsîliği -MADDE 20-47
 • Kast-MADDE 21-47
 • Taksir -MADDE 22-53
 • Netice sebebiyle ağırlaşmış suç-MADDE 23-60
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
 • Kanunun hükmü ve amirin emri-MADDE 24-61
 • Meşru savunma ve zorunluluk hâli-MADDE 25-62
 • Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası-MADDE 26-68
 • Sınırın aşılması -MADDE 27-69
 • Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit-MADDE 28-72
 • Haksız tahrik-MADDE 29-72
 • Hata -MADDE 30-83
 • Yaş küçüklüğü -MADDE 31-85
 • Akıl hastalığı-MADDE 32-91
 • Sağır ve dilsizlik-MADDE 33-96
 • Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma -MADDE 34-97
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Suça Teşebbüs
 • Suça teşebbüs -MADDE 35-98
 • Gönüllü vazgeçme -MADDE 36-101
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Suça İştirak
 • Faillik -MADDE 37-103
 • Azmettirme -MADDE 38-106
 • Yardım etme -MADDE 39-108
 • Bağlılık kuralı-MADDE 40-112
 • İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme -MADDE 41-114
 • -Madde No-Sayfa No
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Suçların İçtimaı
 • Bileşik suç-MADDE 42-114
 • Zincirleme suç-MADDE 43-115
 • Fikrî içtima-MADDE 44-120
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Yaptırımlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Cezalar
 • Cezalar-MADDE 45-125
 • Hapis cezaları-MADDE 46-125
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-MADDE 47-126
 • Müebbet hapis cezası-MADDE 48-126
 • Süreli hapis cezası-MADDE 49-126
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar-MADDE 50-128
 • Hapis cezasının ertelenmesi-MADDE 51-143
 • Adli para cezası-MADDE 52-157
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma-MADDE 53-159
 • Eşya müsaderesi -MADDE 54-166
 • Kazanç müsaderesi-MADDE 55-173
 • Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri-MADDE 56-174
 • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri -MADDE 57-175
 • Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular-MADDE 58-180
 • Sınır dışı edilme-MADDE 59-190
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri -MADDE 60-190
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
 • Cezanın belirlenmesi -MADDE 61-191
 • Takdiri indirim nedenleri -MADDE 62-197
 • Mahsup -MADDE 63-203
 • -Madde No-Sayfa No
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Dava ve Cezanın Düşürülmesi
 • Sanığın veya hükümlünün ölümü -MADDE 64-210
 • Af -MADDE 65-212
 • Dava zamanaşımı -MADDE 66-212
 • Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi-MADDE 67-217
 • Ceza zamanaşımı-MADDE 68-222
 • Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları -MADDE 69-225
 • Müsaderede zamanaşımı -MADDE 70-225
 • Ceza zamanaşımının kesilmesi-MADDE 71-225
 • Zamanaşımının hesabı ve uygulanması -MADDE 72-226
 • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete
 • bağlı suçlar-MADDE 73-226
 • Dava veya cezanın düşmesinin etkisi -MADDE 74-232
 • Önödeme-MADDE 75-232
 • İKİNCİ KİTAP
 • Özel Hükümler
 • BİRİNCİ KISIM
 • İnsanlığa Karşı Suçlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Soykırım
 • Soykırım -MADDE 76-237
 • İnsanlığa karşı suçlar -MADDE 77-237
 • Örgüt -MADDE 78-238
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
 • Göçmen kaçakçılığı -MADDE 79-238
 • İnsan ticareti -MADDE 80-243
 • İKİNCİ KISIM
 • Kişilere Karşı Suçlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Hayata Karşı Suçlar
 • Kasten öldürme-MADDE 81-249
 • Nitelikli hâller-MADDE 82-266
 • -Madde No-Sayfa No
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi -MADDE 83-281
 • İntihara yönlendirme -MADDE 84-282
 • Taksirle öldürme -MADDE 85-283
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • Kasten yaralama-MADDE 86-292
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama -MADDE 87-299
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi-MADDE 88-308
 • Taksirle yaralama-MADDE 89-309
 • İnsan üzerinde deney -MADDE 90-315
 • Organ veya doku ticareti -MADDE 91-316
 • Zorunluluk hâli-MADDE 92-317
 • Etkin pişmanlık -MADDE 93-317
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İşkence ve Eziyet
 • İşkence-MADDE 94-317
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence -MADDE 95-319
 • Eziyet -MADDE 96-320
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
 • Terk-MADDE 97-321
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
 • getirilmemesi -MADDE 98-322
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
 • Çocuk düşürtme-MADDE 99-323
 • Çocuk düşürme -MADDE 100-325
 • Kısırlaştırma -MADDE 101-325
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • Cinsel saldırı -MADDE 102-326
 • Çocukların cinsel istismarı -MADDE 103-341
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki -MADDE 104-378
 • Cinsel taciz -MADDE 105-385
 • -Madde No-Sayfa No
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • Tehdit-MADDE 106-400
 • Şantaj-MADDE 107-408
 • Cebir -MADDE 108-414
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma -MADDE 109-414
 • Etkin pişmanlık-MADDE 110-429
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 111-432
 • Eğitim ve öğretimin engellenmesi -MADDE 112-432
 • Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi-MADDE 113-434
 • Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi -MADDE 114-434
 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin
 • kullanılmasını engelleme -MADDE 115-435
 • Konut dokunulmazlığının ihlâli -MADDE 116-436
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli -MADDE 117-443
 • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi -MADDE 118-445
 • Ortak hüküm -MADDE 119-446
 • Haksız arama -MADDE 120-446
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi-MADDE 121-447
 • Ayırımcılık-MADDE 122-447
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma-MADDE 123-447
 • Haberleşmenin engellenmesi-MADDE 124-450
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • Hakaret -MADDE 125-451
 • Mağdurun belirlenmesi-MADDE 126-460
 • İsnadın ispatı -MADDE 127-461
 • İddia ve savunma dokunulmazlığı -MADDE 128-462
 • Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret -MADDE 129-464
 • Kişinin hatırasına hakaret-MADDE 130-466
 • Soruşturma ve kovuşturma koşulu -MADDE 131-467
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlâl -MADDE 132-467
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve
 • kayda alınması-MADDE 133-470
 • -Madde No-Sayfa No
 • Özel hayatın gizliliğini ihlâl -MADDE 134-472
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi -MADDE 135-477
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme -MADDE 136-478
 • Nitelikli hâller -MADDE 137-480
 • Verileri yok etmeme-MADDE 138-480
 • Şikâyet -MADDE 139-480
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 140-480
 • ONUNCU BÖLÜM
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Hırsızlık-MADDE 141-481
 • Nitelikli hırsızlık -MADDE 142-484
 • Suçun gece vakti işlenmesi -MADDE 143-508
 • Daha az cezayı gerektiren hâller -MADDE 144-508
 • Malın değerinin az olması -MADDE 145-509
 • Kullanma hırsızlığı -MADDE 146-511
 • Zorunluluk hâli-MADDE 147-513
 • Yağma -MADDE 148-515
 • Nitelikli yağma-MADDE 149-526
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 150-543
 • Mala zarar verme -MADDE 151-548
 • Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri -MADDE 152-557
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme -MADDE 153-564
 • Hakkı olmayan yere tecavüz -MADDE 154-565
 • Güveni kötüye kullanma-MADDE 155-571
 • Bedelsiz senedi kullanma-MADDE 156-583
 • Dolandırıcılık -MADDE 157-584
 • Nitelikli dolandırıcılık-MADDE 158-594
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 159-626
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf -MADDE 160-627
 • Hileli iflâs -MADDE 161-628
 • Taksirli iflâs -MADDE 162-630
 • Karşılıksız yararlanma -MADDE 163-630
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi -MADDE 164-632
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi -MADDE 165-632
 • Bilgi vermeme -MADDE 166-635
 • Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep -MADDE 167-635
 • -Madde No-Sayfa No
 • Etkin pişmanlık -MADDE 168-637
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması -MADDE 169-645
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Topluma Karşı Suçlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması -MADDE 170-646
 • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması -MADDE 171-649
 • Radyasyon yayma -MADDE 172-651
 • Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme -MADDE 173-652
 • Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi -MADDE 174-652
 • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli -MADDE 175-656
 • İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama-MADDE 176-656
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması -MADDE 177-657
 • İşaret ve engel koymama -MADDE 178-658
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma -MADDE 179-658
 • Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma -MADDE 180-665
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Çevreye Karşı Suçlar
 • Çevrenin kasten kirletilmesi -MADDE 181-665
 • Çevrenin taksirle kirletilmesi-MADDE 182-666
 • Gürültüye neden olma-MADDE 183-667
 • İmar kirliliğine neden olma-MADDE 184-667
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • Zehirli madde katma -MADDE 185-675
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti-MADDE 186-675
 • Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma -MADDE 187-676
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti -MADDE 188-677
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 189-712
 • -Madde No-Sayfa No
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma-MADDE 190-712
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak -MADDE 191-714
 • Etkin pişmanlık -MADDE 192-729
 • Zehirli madde imal ve ticareti -MADDE 193-736
 • Sağlık için tehlikeli madde temini -MADDE 194-736
 • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma-MADDE 195-736
 • Usulsüz ölü gömülmesi -MADDE 196-736
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • Parada sahtecilik -MADDE 197-737
 • Paraya eşit sayılan değerler -MADDE 198-742
 • Kıymetli damgada sahtecilik -MADDE 199-744
 • Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar -MADDE 200-746
 • Etkin pişmanlık -MADDE 201-746
 • Mühürde sahtecilik -MADDE 202-747
 • Mühür bozma -MADDE 203-752
 • Resmî belgede sahtecilik -MADDE 204-758
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek -MADDE 205-785
 • Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan -MADDE 206-789
 • Özel belgede sahtecilik -MADDE 207-792
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek -MADDE 208-794
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması -MADDE 209-796
 • Resmi belge hükmünde belgeler -MADDE 210-797
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 211-799
 • İçtima -MADDE 212-801
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit-MADDE 213-803
 • Suç işlemeye tahrik -MADDE 214-803
 • Suçu ve suçluyu övme -MADDE 215-805
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama -MADDE 216-808
 • Kanunlara uymamaya tahrik -MADDE 217-810
 • Ortak hüküm -MADDE 218-810
 • -Madde No-Sayfa No
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma -MADDE 219-811
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma -MADDE 220-812
 • Etkin pişmanlık-MADDE 221-820
 • Şapka ve Türk harfleri-MADDE 222-823
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 • Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması -MADDE 223-824
 • Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali -MADDE 224-824
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • Hayasızca hareketler-MADDE 225-825
 • Müstehcenlik-MADDE 226-826
 • Fuhuş -MADDE 227-832
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama -MADDE 228-843
 • Dilencilik -MADDE 229-845
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören -MADDE 230-845
 • Çocuğun soybağını değiştirme -MADDE 231-847
 • Kötü muamele -MADDE 232-848
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli-MADDE 233-850
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması -MADDE 234-851
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • İhaleye fesat karıştırma-MADDE 235-855
 • Edimin ifasına fesat karıştırma-MADDE 236-880
 • Fiyatları etkileme-MADDE 237-882
 • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma-MADDE 238-883
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması -MADDE 239-883
 • Mal veya hizmet satımından kaçınma -MADDE 240-884
 • -Madde No-Sayfa No
 • Tefecilik -MADDE 241-884
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 242-890
 • ONUNCU BÖLÜM
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • Bilişim sistemine girme -MADDE 243-890
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme -MADDE 244-890
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması -MADDE 245-893
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 246-899
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
 • Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • Zimmet-MADDE 247-900
 • Etkin pişmanlık -MADDE 248-933
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 249-936
 • İrtikâp-MADDE 250-938
 • Denetim görevinin ihmali -MADDE 251-944
 • Rüşvet -MADDE 252-946
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 253-962
 • Etkin pişmanlık -MADDE 254-962
 • Nüfuz ticareti -MADDE 255-964
 • Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması -MADDE 256-966
 • Görevi kötüye kullanma -MADDE 257-968
 • Göreve ilişkin sırrın açıklanması -MADDE 258-974
 • Kamu görevlisinin ticareti -MADDE 259-975
 • Kamu görevinin terki veya yapılmaması -MADDE 260-976
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf -MADDE 261-978
 • Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi -MADDE 262-978
 • Kanuna aykırı eğitim kurumu -MADDE 263-979
 • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma -MADDE 264-980
 • Görevi yaptırmamak için direnme -MADDE 265-982
 • Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma-MADDE 266-986
 • -Madde No-Sayfa No
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Adliyeye Karşı Suçlar
 • İftira -MADDE 267-987
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması -MADDE 268-992
 • Etkin pişmanlık -MADDE 269-992
 • Suç üstlenme -MADDE 270-995
 • Suç uydurma -MADDE 271-997
 • Yalan tanıklık -MADDE 272-998
 • Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler-MADDE 273-1001
 • Etkin pişmanlık -MADDE 274-1001
 • Yalan yere yemin -MADDE 275-1003
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık -MADDE 276-1003
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs-MADDE 277-1004
 • Suçu bildirmeme -MADDE 278-1009
 • Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi -MADDE 279-1011
 • Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi -MADDE 280-1012
 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme -MADDE 281-1013
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama -MADDE 282-1015
 • Suçluyu kayırma -MADDE 283-1022
 • Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme -MADDE 284-1022
 • Gizliliğin ihlâli-MADDE 285-1023
 • Ses veya görüntülerin kayda alınması-MADDE 286-1025
 • Genital muayene -MADDE 287-1025
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs -MADDE 288-1025
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma -MADDE 289-1026
 • Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması-MADDE 290-1028
 • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme -MADDE 291-1029
 • Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçması -MADDE 292-1030
 • Etkin pişmanlık-MADDE 293-1034
 • Kaçmaya imkan sağlama-MADDE 294-1035
 • Muhafızın görevini kötüye kullanması-MADDE 295-1037
 • Hükümlü veya tutukluların ayaklanması-MADDE 296-1038
 • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak-MADDE 297-1039
 • Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme-MADDE 298-1043
 • -Madde No-Sayfa No
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • Cumhurbaşkanına hakaret-MADDE 299-1045
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama-MADDE 300-1045
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama-MADDE 301-1046
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak-MADDE 302-1049
 • Düşmanla işbirliği yapmak-MADDE 303-1056
 • Devlete karşı savaşa tahrik-MADDE 304-1057
 • Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak içinyarar sağlama-MADDE 305-1058
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama-MADDE 306-1059
 • Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma-MADDE 307-1060
 • Düşman devlete maddî ve malî yardım-MADDE 308-1062
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Anayasayı ihlâl-MADDE 309-1063
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı-MADDE 310-1068
 • Yasama organına karşı suç-MADDE 311-1069
 • Hükûmete karşı suç-MADDE 312-1069
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan-MADDE 313-1070
 • Silâhlı örgüt-MADDE 314-1071
 • Silâh sağlama-MADDE 315-1083
 • Suç için anlaşma-MADDE 316-1085
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Millî Savunmaya Karşı Suçlar
 • Askerî komutanlıkların gasbı -MADDE 317-1086
 • Halkı askerlikten soğutma -MADDE 318-1087
 • Askerleri itaatsizliğe teşvik -MADDE 319-1087
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma -MADDE 320-1088
 • Savaş zamanında emirlere uymama-MADDE 321-1089
 • -Madde No-Sayfa No
 • Savaş zamanında yükümlülükler -MADDE 322-1089
 • Savaşta yalan haber yayma-MADDE 323-1090
 • Seferberlikle ilgili görevin ihmali-MADDE 324-1091
 • Düşmandan unvan ve benzerî payeler kabulü -MADDE 325-1091
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler-MADDE 326-1092
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme -MADDE 327-1092
 • Siyasal veya askerî casusluk -MADDE 328-1093
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama -MADDE 329-1094
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama -MADDE 330-1095
 • Uluslararası casusluk-MADDE 331-1096
 • Askerî yasak bölgelere girme-MADDE 332-1097
 • Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik-MADDE 333-1097
 • Yasaklanan bilgileri temin -MADDE 334-1098
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini-MADDE 335-1099
 • Yasaklanan bilgileri açıklama-MADDE 336-1099
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama -MADDE 337-1100
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi -MADDE 338-1100
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma-MADDE 339-1101
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
 • Yabancı devlet başkanına karşı suç -MADDE 340-1102
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret -MADDE 341-1102
 • Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç -MADDE 342-1102
 • Karşılıklılık koşulu -MADDE 343-1103
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Son Hükümler
 • Yürürlük -MADDE 344-1103
 • Yürütme -MADDE 345-1103

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

18213
Kemal ÇAĞLAR..
VERGİ USUL KANUNU VE YORUMU..
ISBN 978-605-1465-883
17300
Mustafa ŞİMŞEK..
AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR VE YARG..
ISBN 978-994-4416-870