Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Sn. Prof. Dr. İsmail Kayar, Doç. Dr. Burak Adıgüzel ile Yrd. Doç. Dr. Özlem İlbasmış Hızlısoy un hazırladıkları, Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları, adlı eser baskıda.

Sn. Av. Dr. Sami Narter in 3. baskısını hazırladığı, İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk, adlı eser baskıda.

Sn. Dr. Özgür Biyan ın 6. baskısını hazırladığı, Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri, adlı eser baskıda.

Sn. İsmail Atamulu nun hazırladığı, Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, adlı eser baskıda.

Sn. İsa Enli nin hazırladığı, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temmerrüdü, adlı eser baskıda.

Sn. Hüseyin Kovan ın 2. baskısını hazırladığı, Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları, adlı eser baskıda.

Sn. Ahmet Hartavi nin 2. baskısını hazırladığı, Örgütlü Suçlar, adlı eser baskıda.

Sn. Doç. Dr. Mustafa Avcı nın hazırladığı, Anayasa ile İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukukunun Temel Kanunları, adlı eser çıktı.

Sn. Özkan Aykar ın 6. Baskısını hazırladığı, Vergi Kanunları, adlı eser baskıda.

Sn. Dr. Uğur Bulut un Hazırladığı, Davaların Yığılması, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Kemal Çağlar ın 2. Baskısını Hazırladığı, Vergi Usul Kanunu ve Yorumu, Adlı Eser Baskıda.

Sn. Kemal Çağlar ın 2. Baskısını Hazırladığı, Gayrimenkul Alım Satımı ile Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Adlı Eser Baskıda.

Sn. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ın 6. Baskısını Hazırladığı, Türk Hukukunda Bilirkişilik, Adlı Eser Baskıda.

Sn. Selami Turabi nin Hazırladığı, İrtikap Suçu TCK m. 250, Adlı Eser Baskıda.

Yargıtay Üyesi Sn. Adem ALBAYRAK ın 3. Baskısını Hazırladığı, Avukatlar için Sorularla Hukukta İstinaf El Kitabı, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Üyesi Sn. Adem ALBAYRAK ın 3. Baskısını Hazırladığı, Hukukta İstinaf Uygulaması, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Gürsel Yalvaç Tarafından 9. Baskısı Hazırlanan, Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Prof. Dr. Yasin Sezer ve Sn. Dr. Hüseyin Bilgin in 5. Baskısını Hazırladıkları, Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Mahmut Bilgen in 2. Baskısını Hazırladığı, Kefalet, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Özkan ERTEKİN in, İş Güvencesi Hukuku ve İşe İade Davaları, Adlı Eseri Baskıya Hazırlanıyor.

Sizinle Beraber 12997 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


ISBN 978-605-1524-832 Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Min..
MEDENİ USUL HUKUKU 3 CİLT..

ISBN 978-975-0240-447 Serhan DİNÇ..
LİMİTED ORTAKLIKLARDA KURULUŞ VE KURULUŞTAN DOĞAN ..

ISBN 978-605-0501-599 Lutz PESCHKE, Seldağ GÜNEŞ PESCHKE..
YENİ MEDYA VE HUKUK: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

İçtihatlı
TÜRK CEZA KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Çetin AKKAYA, Kenan TÜRK

Mayıs 2013-  3. Basım
Ciltli, I. Hamur, 1650 Sayfa -  Roman Boy
70,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-605-1460-789

Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku
Stoktan Hemen Gönderim 1915 Kişi İnceledi

3. ve 4. Yargı Paketlerine Göre Güncellenmiştir.


 • TÜRK CEZA KANUNU FİHRİSTİ
 • -Madde No-Sayfa No
 • BİRİNCİ KİTAP
 • Genel Hükümler
 • BİRİNCİ KISIM
 • Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Temel İlkeler ve Tanımlar
 • Ceza Kanununun amacı-MADDE 1-25
 • Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi-MADDE 2-25
 • Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi-MADDE 3-26
 • Kanunun bağlayıcılığı-MADDE 4-27
 • Özel kanunlarla ilişki-MADDE 5-27
 • Tanımlar-MADDE 6-28
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Kanunun Uygulama Alanı
 • Zaman bakımından uygulama-MADDE 7-34
 • Yer bakımından uygulama-MADDE 8-35
 • Yabancı ülkede hüküm verilmesi-MADDE 9-36
 • Görev suçları-MADDE 10-37
 • Vatandaş tarafından işlenen suç-MADDE 11-37
 • Yabancı tarafından işlenen suç-MADDE 12-39
 • Diğer suçlar-MADDE 13-40
 • Seçimlik cezalarda soruşturma-MADDE 14-42
 • Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması-MADDE 15-42
 • Cezadan mahsup-MADDE 16-42
 • Hak yoksunlukları-MADDE 17-43
 • Geri verme-MADDE 18-43
 • Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması-MADDE 19-45
 • -Madde No-Sayfa No
 • İKİNCİ KISIM
 • Ceza Sorumluluğunun Esasları
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği, Kast ve Taksir
 • Ceza sorumluluğunun şahsîliği -MADDE 20-47
 • Kast-MADDE 21-47
 • Taksir -MADDE 22-53
 • Netice sebebiyle ağırlaşmış suç-MADDE 23-60
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
 • Kanunun hükmü ve amirin emri-MADDE 24-61
 • Meşru savunma ve zorunluluk hâli-MADDE 25-62
 • Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası-MADDE 26-68
 • Sınırın aşılması -MADDE 27-69
 • Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit-MADDE 28-72
 • Haksız tahrik-MADDE 29-72
 • Hata -MADDE 30-83
 • Yaş küçüklüğü -MADDE 31-85
 • Akıl hastalığı-MADDE 32-91
 • Sağır ve dilsizlik-MADDE 33-96
 • Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma -MADDE 34-97
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Suça Teşebbüs
 • Suça teşebbüs -MADDE 35-98
 • Gönüllü vazgeçme -MADDE 36-101
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Suça İştirak
 • Faillik -MADDE 37-103
 • Azmettirme -MADDE 38-106
 • Yardım etme -MADDE 39-108
 • Bağlılık kuralı-MADDE 40-112
 • İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme -MADDE 41-114
 • -Madde No-Sayfa No
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Suçların İçtimaı
 • Bileşik suç-MADDE 42-114
 • Zincirleme suç-MADDE 43-115
 • Fikrî içtima-MADDE 44-120
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Yaptırımlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Cezalar
 • Cezalar-MADDE 45-125
 • Hapis cezaları-MADDE 46-125
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası-MADDE 47-126
 • Müebbet hapis cezası-MADDE 48-126
 • Süreli hapis cezası-MADDE 49-126
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar-MADDE 50-128
 • Hapis cezasının ertelenmesi-MADDE 51-143
 • Adli para cezası-MADDE 52-157
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma-MADDE 53-159
 • Eşya müsaderesi -MADDE 54-166
 • Kazanç müsaderesi-MADDE 55-173
 • Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri-MADDE 56-174
 • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri -MADDE 57-175
 • Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular-MADDE 58-180
 • Sınır dışı edilme-MADDE 59-190
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri -MADDE 60-190
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
 • Cezanın belirlenmesi -MADDE 61-191
 • Takdiri indirim nedenleri -MADDE 62-197
 • Mahsup -MADDE 63-203
 • -Madde No-Sayfa No
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Dava ve Cezanın Düşürülmesi
 • Sanığın veya hükümlünün ölümü -MADDE 64-210
 • Af -MADDE 65-212
 • Dava zamanaşımı -MADDE 66-212
 • Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi-MADDE 67-217
 • Ceza zamanaşımı-MADDE 68-222
 • Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları -MADDE 69-225
 • Müsaderede zamanaşımı -MADDE 70-225
 • Ceza zamanaşımının kesilmesi-MADDE 71-225
 • Zamanaşımının hesabı ve uygulanması -MADDE 72-226
 • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete
 • bağlı suçlar-MADDE 73-226
 • Dava veya cezanın düşmesinin etkisi -MADDE 74-232
 • Önödeme-MADDE 75-232
 • İKİNCİ KİTAP
 • Özel Hükümler
 • BİRİNCİ KISIM
 • İnsanlığa Karşı Suçlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Soykırım
 • Soykırım -MADDE 76-237
 • İnsanlığa karşı suçlar -MADDE 77-237
 • Örgüt -MADDE 78-238
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
 • Göçmen kaçakçılığı -MADDE 79-238
 • İnsan ticareti -MADDE 80-243
 • İKİNCİ KISIM
 • Kişilere Karşı Suçlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Hayata Karşı Suçlar
 • Kasten öldürme-MADDE 81-249
 • Nitelikli hâller-MADDE 82-266
 • -Madde No-Sayfa No
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi -MADDE 83-281
 • İntihara yönlendirme -MADDE 84-282
 • Taksirle öldürme -MADDE 85-283
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
 • Kasten yaralama-MADDE 86-292
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama -MADDE 87-299
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi-MADDE 88-308
 • Taksirle yaralama-MADDE 89-309
 • İnsan üzerinde deney -MADDE 90-315
 • Organ veya doku ticareti -MADDE 91-316
 • Zorunluluk hâli-MADDE 92-317
 • Etkin pişmanlık -MADDE 93-317
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İşkence ve Eziyet
 • İşkence-MADDE 94-317
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence -MADDE 95-319
 • Eziyet -MADDE 96-320
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
 • Terk-MADDE 97-321
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
 • getirilmemesi -MADDE 98-322
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
 • Çocuk düşürtme-MADDE 99-323
 • Çocuk düşürme -MADDE 100-325
 • Kısırlaştırma -MADDE 101-325
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
 • Cinsel saldırı -MADDE 102-326
 • Çocukların cinsel istismarı -MADDE 103-341
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki -MADDE 104-378
 • Cinsel taciz -MADDE 105-385
 • -Madde No-Sayfa No
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • Tehdit-MADDE 106-400
 • Şantaj-MADDE 107-408
 • Cebir -MADDE 108-414
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma -MADDE 109-414
 • Etkin pişmanlık-MADDE 110-429
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 111-432
 • Eğitim ve öğretimin engellenmesi -MADDE 112-432
 • Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi-MADDE 113-434
 • Siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi -MADDE 114-434
 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin
 • kullanılmasını engelleme -MADDE 115-435
 • Konut dokunulmazlığının ihlâli -MADDE 116-436
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli -MADDE 117-443
 • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi -MADDE 118-445
 • Ortak hüküm -MADDE 119-446
 • Haksız arama -MADDE 120-446
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi-MADDE 121-447
 • Ayırımcılık-MADDE 122-447
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma-MADDE 123-447
 • Haberleşmenin engellenmesi-MADDE 124-450
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Şerefe Karşı Suçlar
 • Hakaret -MADDE 125-451
 • Mağdurun belirlenmesi-MADDE 126-460
 • İsnadın ispatı -MADDE 127-461
 • İddia ve savunma dokunulmazlığı -MADDE 128-462
 • Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret -MADDE 129-464
 • Kişinin hatırasına hakaret-MADDE 130-466
 • Soruşturma ve kovuşturma koşulu -MADDE 131-467
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlâl -MADDE 132-467
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve
 • kayda alınması-MADDE 133-470
 • -Madde No-Sayfa No
 • Özel hayatın gizliliğini ihlâl -MADDE 134-472
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi -MADDE 135-477
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme -MADDE 136-478
 • Nitelikli hâller -MADDE 137-480
 • Verileri yok etmeme-MADDE 138-480
 • Şikâyet -MADDE 139-480
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 140-480
 • ONUNCU BÖLÜM
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • Hırsızlık-MADDE 141-481
 • Nitelikli hırsızlık -MADDE 142-484
 • Suçun gece vakti işlenmesi -MADDE 143-508
 • Daha az cezayı gerektiren hâller -MADDE 144-508
 • Malın değerinin az olması -MADDE 145-509
 • Kullanma hırsızlığı -MADDE 146-511
 • Zorunluluk hâli-MADDE 147-513
 • Yağma -MADDE 148-515
 • Nitelikli yağma-MADDE 149-526
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 150-543
 • Mala zarar verme -MADDE 151-548
 • Mala zarar vermenin nitelikli hâlleri -MADDE 152-557
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme -MADDE 153-564
 • Hakkı olmayan yere tecavüz -MADDE 154-565
 • Güveni kötüye kullanma-MADDE 155-571
 • Bedelsiz senedi kullanma-MADDE 156-583
 • Dolandırıcılık -MADDE 157-584
 • Nitelikli dolandırıcılık-MADDE 158-594
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 159-626
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf -MADDE 160-627
 • Hileli iflâs -MADDE 161-628
 • Taksirli iflâs -MADDE 162-630
 • Karşılıksız yararlanma -MADDE 163-630
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi -MADDE 164-632
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi -MADDE 165-632
 • Bilgi vermeme -MADDE 166-635
 • Şahsî cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep -MADDE 167-635
 • -Madde No-Sayfa No
 • Etkin pişmanlık -MADDE 168-637
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması -MADDE 169-645
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Topluma Karşı Suçlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Genel Tehlike Yaratan Suçlar
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması -MADDE 170-646
 • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması -MADDE 171-649
 • Radyasyon yayma -MADDE 172-651
 • Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme -MADDE 173-652
 • Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi -MADDE 174-652
 • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli -MADDE 175-656
 • İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama-MADDE 176-656
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması -MADDE 177-657
 • İşaret ve engel koymama -MADDE 178-658
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma -MADDE 179-658
 • Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma -MADDE 180-665
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Çevreye Karşı Suçlar
 • Çevrenin kasten kirletilmesi -MADDE 181-665
 • Çevrenin taksirle kirletilmesi-MADDE 182-666
 • Gürültüye neden olma-MADDE 183-667
 • İmar kirliliğine neden olma-MADDE 184-667
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
 • Zehirli madde katma -MADDE 185-675
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti-MADDE 186-675
 • Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma -MADDE 187-676
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti -MADDE 188-677
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 189-712
 • -Madde No-Sayfa No
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma-MADDE 190-712
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak -MADDE 191-714
 • Etkin pişmanlık -MADDE 192-729
 • Zehirli madde imal ve ticareti -MADDE 193-736
 • Sağlık için tehlikeli madde temini -MADDE 194-736
 • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma-MADDE 195-736
 • Usulsüz ölü gömülmesi -MADDE 196-736
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar
 • Parada sahtecilik -MADDE 197-737
 • Paraya eşit sayılan değerler -MADDE 198-742
 • Kıymetli damgada sahtecilik -MADDE 199-744
 • Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar -MADDE 200-746
 • Etkin pişmanlık -MADDE 201-746
 • Mühürde sahtecilik -MADDE 202-747
 • Mühür bozma -MADDE 203-752
 • Resmî belgede sahtecilik -MADDE 204-758
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek -MADDE 205-785
 • Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan -MADDE 206-789
 • Özel belgede sahtecilik -MADDE 207-792
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek -MADDE 208-794
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması -MADDE 209-796
 • Resmi belge hükmünde belgeler -MADDE 210-797
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 211-799
 • İçtima -MADDE 212-801
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Kamu Barışına Karşı Suçlar
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit-MADDE 213-803
 • Suç işlemeye tahrik -MADDE 214-803
 • Suçu ve suçluyu övme -MADDE 215-805
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama -MADDE 216-808
 • Kanunlara uymamaya tahrik -MADDE 217-810
 • Ortak hüküm -MADDE 218-810
 • -Madde No-Sayfa No
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma -MADDE 219-811
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma -MADDE 220-812
 • Etkin pişmanlık-MADDE 221-820
 • Şapka ve Türk harfleri-MADDE 222-823
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
 • Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması -MADDE 223-824
 • Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali -MADDE 224-824
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Genel Ahlaka Karşı Suçlar
 • Hayasızca hareketler-MADDE 225-825
 • Müstehcenlik-MADDE 226-826
 • Fuhuş -MADDE 227-832
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama -MADDE 228-843
 • Dilencilik -MADDE 229-845
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Aile Düzenine Karşı Suçlar
 • Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören -MADDE 230-845
 • Çocuğun soybağını değiştirme -MADDE 231-847
 • Kötü muamele -MADDE 232-848
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli-MADDE 233-850
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması -MADDE 234-851
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
 • İhaleye fesat karıştırma-MADDE 235-855
 • Edimin ifasına fesat karıştırma-MADDE 236-880
 • Fiyatları etkileme-MADDE 237-882
 • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma-MADDE 238-883
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması -MADDE 239-883
 • Mal veya hizmet satımından kaçınma -MADDE 240-884
 • -Madde No-Sayfa No
 • Tefecilik -MADDE 241-884
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 242-890
 • ONUNCU BÖLÜM
 • Bilişim Alanında Suçlar
 • Bilişim sistemine girme -MADDE 243-890
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme -MADDE 244-890
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması -MADDE 245-893
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 246-899
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
 • Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
 • Zimmet-MADDE 247-900
 • Etkin pişmanlık -MADDE 248-933
 • Daha az cezayı gerektiren hâl -MADDE 249-936
 • İrtikâp-MADDE 250-938
 • Denetim görevinin ihmali -MADDE 251-944
 • Rüşvet -MADDE 252-946
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması-MADDE 253-962
 • Etkin pişmanlık -MADDE 254-962
 • Nüfuz ticareti -MADDE 255-964
 • Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması -MADDE 256-966
 • Görevi kötüye kullanma -MADDE 257-968
 • Göreve ilişkin sırrın açıklanması -MADDE 258-974
 • Kamu görevlisinin ticareti -MADDE 259-975
 • Kamu görevinin terki veya yapılmaması -MADDE 260-976
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf -MADDE 261-978
 • Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi -MADDE 262-978
 • Kanuna aykırı eğitim kurumu -MADDE 263-979
 • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma -MADDE 264-980
 • Görevi yaptırmamak için direnme -MADDE 265-982
 • Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma-MADDE 266-986
 • -Madde No-Sayfa No
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Adliyeye Karşı Suçlar
 • İftira -MADDE 267-987
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması -MADDE 268-992
 • Etkin pişmanlık -MADDE 269-992
 • Suç üstlenme -MADDE 270-995
 • Suç uydurma -MADDE 271-997
 • Yalan tanıklık -MADDE 272-998
 • Şahsî cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler-MADDE 273-1001
 • Etkin pişmanlık -MADDE 274-1001
 • Yalan yere yemin -MADDE 275-1003
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık -MADDE 276-1003
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs-MADDE 277-1004
 • Suçu bildirmeme -MADDE 278-1009
 • Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi -MADDE 279-1011
 • Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi -MADDE 280-1012
 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme -MADDE 281-1013
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama -MADDE 282-1015
 • Suçluyu kayırma -MADDE 283-1022
 • Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme -MADDE 284-1022
 • Gizliliğin ihlâli-MADDE 285-1023
 • Ses veya görüntülerin kayda alınması-MADDE 286-1025
 • Genital muayene -MADDE 287-1025
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs -MADDE 288-1025
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma -MADDE 289-1026
 • Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması-MADDE 290-1028
 • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme -MADDE 291-1029
 • Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçması -MADDE 292-1030
 • Etkin pişmanlık-MADDE 293-1034
 • Kaçmaya imkan sağlama-MADDE 294-1035
 • Muhafızın görevini kötüye kullanması-MADDE 295-1037
 • Hükümlü veya tutukluların ayaklanması-MADDE 296-1038
 • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak-MADDE 297-1039
 • Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme-MADDE 298-1043
 • -Madde No-Sayfa No
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
 • Cumhurbaşkanına hakaret-MADDE 299-1045
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama-MADDE 300-1045
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama-MADDE 301-1046
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak-MADDE 302-1049
 • Düşmanla işbirliği yapmak-MADDE 303-1056
 • Devlete karşı savaşa tahrik-MADDE 304-1057
 • Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak içinyarar sağlama-MADDE 305-1058
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama-MADDE 306-1059
 • Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma-MADDE 307-1060
 • Düşman devlete maddî ve malî yardım-MADDE 308-1062
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Anayasayı ihlâl-MADDE 309-1063
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı-MADDE 310-1068
 • Yasama organına karşı suç-MADDE 311-1069
 • Hükûmete karşı suç-MADDE 312-1069
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan-MADDE 313-1070
 • Silâhlı örgüt-MADDE 314-1071
 • Silâh sağlama-MADDE 315-1083
 • Suç için anlaşma-MADDE 316-1085
 • ALTINCI BÖLÜM
 • Millî Savunmaya Karşı Suçlar
 • Askerî komutanlıkların gasbı -MADDE 317-1086
 • Halkı askerlikten soğutma -MADDE 318-1087
 • Askerleri itaatsizliğe teşvik -MADDE 319-1087
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma -MADDE 320-1088
 • Savaş zamanında emirlere uymama-MADDE 321-1089
 • -Madde No-Sayfa No
 • Savaş zamanında yükümlülükler -MADDE 322-1089
 • Savaşta yalan haber yayma-MADDE 323-1090
 • Seferberlikle ilgili görevin ihmali-MADDE 324-1091
 • Düşmandan unvan ve benzerî payeler kabulü -MADDE 325-1091
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler-MADDE 326-1092
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme -MADDE 327-1092
 • Siyasal veya askerî casusluk -MADDE 328-1093
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama -MADDE 329-1094
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama -MADDE 330-1095
 • Uluslararası casusluk-MADDE 331-1096
 • Askerî yasak bölgelere girme-MADDE 332-1097
 • Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik-MADDE 333-1097
 • Yasaklanan bilgileri temin -MADDE 334-1098
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini-MADDE 335-1099
 • Yasaklanan bilgileri açıklama-MADDE 336-1099
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama -MADDE 337-1100
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi -MADDE 338-1100
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma-MADDE 339-1101
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
 • Yabancı devlet başkanına karşı suç -MADDE 340-1102
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret -MADDE 341-1102
 • Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç -MADDE 342-1102
 • Karşılıklılık koşulu -MADDE 343-1103
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • Son Hükümler
 • Yürürlük -MADDE 344-1103
 • Yürütme -MADDE 345-1103

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

46209
Ahmet TAMER..
HAKSIZ REKABET..
ISBN 978-605-5412-708
28011
Cumhur Sinan ÖZDEMİR..
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ ÖZEL GÜVENLİK İŞVERENLERİ ..
ISBN 978-605-5980-924