Adalet Yayınevi CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR VE CİNSEL AMAÇLI HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU
Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Yargıtay Üyesi Sn, Candaş İlgün ün 2. Baskısını Hazırladığı, Avukatlık Ücret Sözleşmesi, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Doç. Dr. Halit Yılmaz ın Hazırladığı, İfade Özgürlüğü Sorunu Olarak Nefret Söylemi, Adlı Eser Çıktı

Sn, Yrd. Doç. Dr. Seçkin Yavuzdoğan ın 3. Baskısını Hazırladığı, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışmaları ve Test Soruları, Adlı Eser Çıktı

Yargıtay Üyesi Sn, Salih Özaykut un 2. Baskısını Hazırladığı, Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Aynur Cidecigiller in Hazırladığı, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözülmesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Hakim, Hakan Atasoy un Hazırladığı, Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Kabul Edilebilirlik Koşulları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Doç. Dr. Mehmet Akif Özer in 2. Baskısını Hazırladığı, Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi / Yönetimi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal ın 5. Baskısını Hazırladığı, Türk Hukukunda Bilirkişilik, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Umut Topcu nun 2. Baskısını Hazırladığı, Bilirkişi Raporları ve Yargıtay Kararları Işığında Hizmet Tespit Davaları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat ın 3. Baskısını Hazırladığı, Uygulamadan Örnek Evraklarla Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Özel Ceza Yasalarındaki Suçlar, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Hakim, Ali İhsan İpek in Hazırladığı, Savunma Hakkının Kısıtlanması, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Hakim, Ali İhsan İpek in Hazırladığı, İfade Alma Tekniği, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sizinle Beraber 56 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


ISBN 978-975-4649-109 Ömer Uğur GENÇCAN..
TÜRK MEDENİ KANUNU YORUMU..

ISBN 978-605-3271-093 Gürsel KAPLAN, Kemal GÖZLER..
İDARE HUKUKU DERSLERİ..

ISBN 978-605-1465-104 Erdal DAYIOĞLU..
YABANCILARIN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ HAKLARININ KORUNM..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR VE CİNSEL AMAÇLI HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU

Suat ÇALIŞKAN
Ocak 2013-  1. Basım
I. Hamur, 928 Sayfa
78,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-605-1460-161

Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku
Stoktan Hemen Gönderim 7046 Kişi İnceledi

Cinsel suçlar son yıllarda ülkemizde, büyük artış göstermektedir. Türkiye’de, 2002-2010 yılları arasında ırza geçme ve çocuklara cinsel taciz suçları yüzde 125 oranında artmıştır. Cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçları ile ilgili olarak, 2002 yılında 16 bin 043 sanık hakkında dava açılmışken, bu sayı 2007 yılı sonu itibariyle 19 bin 162’ye ulaşmış ve 2010 yılı sonu itibariyle de 35 bin 760 olmuştur.
Bu sayısal artışı göz önüne alan yasa koyucu, cinsel suçlara ilişkin yaptırımları eylemin ağırlığına göre artırmıştır. 5237 sayılı ceza yasamızda cinsel suçlar olarak ifade ettiğimiz ve yasal düzenlemenin bölüm başlığında -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar- olarak ifade edilen bu suçlar, 102 ve 105 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca konu ile bağlantısı açısından 109. maddesinde ifade edilen cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da ele alınmıştır.
Cinsel özgürlük, kişisel özgürlüğün bir parçasıdır; Bu bağlamda, insanın örf ve adet veya hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ve cinsel ilişkileri çerçevesinde kendi bedenini dilediği biçimde kullanabilmesi hakkı olarak cinsel özgürlüğü tanımlamak mümkündür. Kişi özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olan cinsel özgürlük de, bir başkasının özgürlüğüne zarar verecek biçimde kullanılamaz. Bu özgürlüğü hukuki güvenceye kavuşturmak adına yasa koyucu bir başkasının cinsel özgürlüğüne müdahale niteliği taşıyan bu tip eylemleri cezalandırma yoluna gitmiştir.
Cinsel suçlar, ceza yargılamasının en zor konularından biridir. Gerek yargılama özellikleri ve gerekse delilleri değerlendirme ölçütleri ile cinsel suçlar, diğer suçlardan farklılık göstermektedir. Bu kitapta cinsel suçlar, genel hükümler, yargılama kavramları, yargılama özellikleri ve Yargıtay’ın delilleri değerlendirme ölçütleri ışığında açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma sekiz bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, Cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, ele alınmış ve uygulamaya yönelik çok sayıda Yargıtay kararı yargılama kavramları çerçevesinde sınıflandırılarak sunulmuştur.
İkinci bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu genel hükümler çerçevesinde ele alınmış ve genel hükümlere ait kavramlarla ilgili olarak çok sayıda Yargıtay kararı sunulmuştur.
Üçüncü bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, yargılama özneleri açısından ele alınmış, yargılama özneleri ile ilgili kavramlar açısından konu değerlendirilmiş ve konuya ilişkin çok sayıda Yargıtay kararı kavramsal bütünlük içinde sunulmuştur.
Dördüncü bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, -duruşma- kavramı çerçevesinde ele alınmış ve konuya ilişkin çok sayıda Yargıtay kararı bölüm kavramları altında belirtilmiştir.
Beşince Bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, -Delillerin Ortaya Konulması Ve Tartışılması- kavramı çerçevesinde ele alınarak, yargılama kavramları ve konuya ilişkin emsal Yargıtay kararları ifade edilmeye çalışılmıştır.
Altıncı Bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, deliller ve delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin ilkeler ışığında irdelenmeye çalışılmış ve çok sayıda Yargıtay kararı emsal olarak sunulmuştur.
Yedinci bölümde, cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, yaptırım hukuku çerçevesinde ele alınmış, yaptırım hukukuna ait kavramlar ve uygulanması çok sayıda Yargıtay kararı ile örneklendirilmiştir.
Sekizinci bölümde, yargılama sonucunda hüküm kurulması ve gerekçelendirilmesi konusu incelenmiş, bu konuya ait kavramlar ışığında cinsel suçlar ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ele alınmış, bu suçlara ilişkin yargılamalarda kurulan hükümlerdeki eksikliklerin nelerden ibaret olduğu ve nasıl hüküm kurulması gerektiği çok sayıda emsal Yargıtay kararları ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.


 • Birinci Bölüm
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
 • I. -CİNSEL SALDIRI SUÇU-1
 • 1. -Genel Açıklamalar-1
 • 2. -Basit Cinsel Saldırı Suçu-4
 • 2. 1. -Fail-4
 • 2. 2. -Mağdur-4
 • 2. 3. -Maddi Unsur-6
 • 2. 4. -Manevi Unsur-8
 • 2. 5. -Hukuka Aykırılık Unsuru-9
 • Basit Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102/1) İle İlgili Yargıtay Kararları-9
 • 3. -Nitelikli Cinsel Saldırı Suçları-28
 • 3. 1. -Fail-28
 • 3. 2. -Mağdur-28
 • 3. 3. -Maddi Unsur-29
 • 3. 4. -Manevi Unsur-30
 • 3. 5. -Hukuka Aykırılık Unsuru-30
 • Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK 102/2) İle İlgili Yargıtay Kararları-30
 • 3. 6. -Ağırlaştırılmış Yaptırımı Gerektiren Nitelikli Haller-39
 • 3. 6. 1. -Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 102/3-a)-39
 • Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 102/3-a) İle İlgili Yargıtay Kararları-40
 • 3. 6. 2. -Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (TCK 102/3-b)-46
 • 3. 6. 3. -Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Suçun İşlenmesi (TCK 102/3-c)-48
 • Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Suçun İşlenmesi (TCK 102/3-c) İle İlgili Yargıtay Kararları-50
 • 3. 6. 4. -Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 102/3-c)-54
 • a. -Suçun Silahla İşlenmesi-54
 • b. -Suçun Birden Fazla Kişi ile İşlenmesi-54
 • c. -Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 102/3-c)-55
 • 3. 7. -Mağdurun Direncinin Kırılmasını Sağlayacak Ölçünün Ötesinde Cebir Kullanılması Halinde Ayrıca Kasten Yaralama Suçunun Oluşması (TCK 102/4)-69
 • 3. 8. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Cinsel Saldırı Suçları-70
 • 3. 8. 1. -Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (TCK 102/5)-70
 • Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (TCK 102/5) İle ilgili Yargıtay Kararları-71
 • 3. 8. 2. -Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü-84
 • II. -CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK m. 103)-85
 • 1. -Genel Açıklamalar-85
 • 2. -Fail-86
 • 3. -Mağdur-87
 • 4. -Maddi Unsur-88
 • 5. -Manevi Unsur-89
 • TCK m. 103/1-a İle İlgili Yargıtay Kararları-90
 • TCK m. 103/1-b İle İlgili Yargıtay Kararları-103
 • III. -NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK m. 103/2)-107
 • 1. -Fail-107
 • 2. -Mağdur-107
 • 3. -Maddi Unsur-108
 • 4. -Manevi Unsur-108
 • TCK m. 103/2 İle İlgili Yargıtay Kararları-109
 • 5. -Nitelikli Haller-109
 • 5. 1. -Çocukla Aralarında Belli Akrabalık İlişkisi Bulunan Kişinin Suçu İşlemesi-109
 • 5. 2. -Çocuğun Vasisi, Eğiticisi, Öğreticisi, Bakıcısı, Çocuğa Sağlık Hizmeti Veren, Çocuğa Karşı Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Altında Bulunan Diğer Bir Kişinin Suçu İşlemesi-110
 • 5. 3. -Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Suçun İşlenmesi-111
 • 5. 4. -Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Suçun İşlenmesi-111
 • TCK m. 103/3 İle İlgili Yargıtay Kararları-112
 • 5. 5. -Suçun Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle İşlenmesi-128
 • Suçun Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle İşlenmesi İle İlgili Yargıtay kararları-129
 • 6. -Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Haller-144
 • 6. 1. -Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m. 103/5)-144
 • Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m. 103/5) İle İlgili Yargıtay Kararları-145
 • 6. 2. -Mağdurun Ruh ve Beden Sağlığının Bozulması (TCK m. 103/6)-146
 • Mağdurun Ruh ve Beden Sağlığının Bozulması (TCK m. 103/6) İle İlgili Yargıtay Kararları-148
 • Ruh Sağlığının Bozulduğunun Belirlenmesi İçin Adli Tıp Kurumun’dan Rapor Alınması Gerektiğini Belirten Yargıtay Kararları-148
 • TCK m. 103/6 İle İlgili Cezanın Ne Şekilde Belirlenmesi Gerektiğini Belirten Yargıtay Kararları-161
 • Adli Tıp Kurumu’nun Cinsel Suçlarda Hangi Şekilde Teşekkül Edeceğinin Belirtildiği Yargıtay İçtihatları-175
 • 6. 3. -Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması-178
 • Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Veya Ölümüne Neden Olması İle İlgili Yargıtay Kararları-178
 • IV. -REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU-179
 • 1. -Genel Açıklamalar-179
 • 2. -Fail Ve Mağdur-180
 • 3. -Maddi Unsur-180
 • 4. -Manevi Unsur-181
 • 5. -Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Hâli-181
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları-182
 • V. -CİNSEL TACİZ SUÇU-191
 • 1. -Genel Açıklamalar-191
 • 2. -Korunan Hukuksal Yarar-192
 • 3. -Fail-192
 • 4. -Mağdur-193
 • 5. -Maddi Unsur-193
 • 6. -Manevi Unsur-193
 • Cinsel Taciz Suçunun Basit Hali (TCK m. 105/1) İle İigili Yargıtay Kararları-194
 • 7. -Cinsel Taciz Suçuna İlişkin Cezayı Artıran Sebepler-199
 • 7. 1. -Suçun Hiyerarşi Kapsamında İşlenmesi-199
 • 7. 2. -Cinsel Taciz Sonucunda Mağdurun İşi Bırakmak, Okuldan Veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalmış Olması-200
 • Cinsel Taciz Suçuna İlişkin Cezayı Artıran Sebepler (TCK m. 105/2) İle İlgili Yargıtay Kararları-200
 • VI. -KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU-201
 • 1. -Yasal Düzenleme-201
 • 2. -Genel Açıklamalar-202
 • 3. -Korunan Hukuksal Yarar-202
 • 4. -Suçun Faili-202
 • 5. -Suçun Mağduru-202
 • 6. -Suçun Maddi Unsuru-204
 • 7. -Suçun Manevi Unsuru-207
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu (TCK M. 109/1) İle İlgili Yargıtay Kararları-207
 • 8. -Ağırlaştırılmış Yaptırımı Gerektiren Haller-212
 • 8. 1. -Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılmış Olması (TCK m. 109/2)-212
 • Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılmış Olması (TCK m. 109/2) İle İlgili Yargıtay Kararları-213
 • 8. 2. -Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3-a)-218
 • Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3-a) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-219
 • 8. 3. -Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3-b)-221
 • Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3-b) Hali İle İlgili Yargıtay Kararları-221
 • 8. 4. -Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (TCK m. 109/3-c)-224
 • 8. 5. -Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (m. 109/3-d)-225
 • Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (m. 109/3-d) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-225
 • 8. 6. -Suçun Üstsoy, Altsoy Veya Eşe Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 109/3-e)-226
 • 8. 7. -Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3-f)-226
 • Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3-f) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-227
 • 8. 8. -Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)-229
 • 8. 9. -Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)-229
 • Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-230
 • 8. 10. -Suçun İşlenmesi Amacıyla Veya Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Sonucu Nedeniyle Ağırlaşan Durumlarının Gerçekleşmiş Olması (TCK m. 109/6)-235
 • Suçun İşlenmesi Amacıyla Veya Sırasında Kasten Yaralama Suçunun Sonucu Nedeniyle Ağırlaşan Durumlarının Gerçekleşmiş Olması (TCK m. 109/6) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-236
 • 8. 11. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110)-237
 • Etkin Pişmanlık (TCK m. 110) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-239
 • İkinci Bölüm
 • GENEL HÜKÜMLER AÇISINDAN CİNSEL DOKUNUKMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN İRDELENMESİ
 • I. -HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI-241
 • 1. -Genel Açıklamalar-241
 • 2. -Hakkın Kullanılması-241
 • 3. -İlgilinin Rızası-241
 • 4. -AİHM kararları ve Cinsel suçlarda Mağdurun Rızası-242
 • Cinsel Suçlarda Mağdurun Rızası ve Yargıtay Kararları-247
 • II. -HATA-250
 • 1. -Yasal Düzenleme-250
 • 2. -Kastı ortadan kaldıran hata: -250
 • 2. 1. -Suçun maddi unsurlarında hata (TCK m. 30/1)-250
 • 2. 2. -Suçun nitelikli unsurlarında hata (TCK m. 30/2)-250
 • 2. 3. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata (TCK m. 30/3)-251
 • 2. 4. -İşlenen Fiilin Esasında Bir Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata (TCK m. 30/4)-251
 • 2. 5. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı suçlarda Hata Kavramı-252
 • III. -SUÇA TEŞEBBÜS-253
 • 1. -Cinsel Saldırı Suçlarında Teşebbüs Kavramı-253
 • 2. -Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs-256
 • 3. -Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Teşebbüs-257
 • 4. -Cinsel Taciz Suçunda Teşebbüs Kavramı-257
 • 5. -Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna teşebbüs-257
 • Cinsel dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Teşebbüs Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararları-258
 • IV. -GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-264
 • 1. -Gönüllü Vazgeçme-264
 • Gönüllü Vazgeçme Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-265
 • V. -İÇTİMA-267
 • 1. -Bileşik Suç-268
 • 1. 1. -Bir Suçun Diğer Suçun Unsurunu Oluşturması-268
 • 1. 2. -Bir Suçun Diğer Suçun Ağırlaştırıcı Nedeni Olması-268
 • 2. -Zincirleme Suç (M. 43)-269
 • 2. 1. -Zincirleme Suçun Unsurları-269
 • 2. 1. 1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi-269
 • 2. 1. 2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi-269
 • 2. 1. 3. Aynı Suç İşleme Kararı İle Hareket Edilmesi-270
 • 2. 1. 4. Mağdurun Tek Olması-270
 • 2. 2. -Zincirleme Suçun Uygulanamayacağı Suçlar-271
 • 3. -Fikri İçtima-271
 • 3. 1. -Fikri İçtimaının Unsurları-271
 • 3. 1. 1. Bir Eylem Olmalı-271
 • 3. 1. 2. -Birden Fazla Farklı Suç Oluşmalı-272
 • 3. 2. -Fikri İçtimaının Sonuçları-273
 • 4. -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İçtima Hükümlerinin Uygulanması-275
 • 4. 1. -Cinsel Saldırı Suçu Açısından-275
 • 4. 2. -Cinsel İstismar Suçu Açısından-277
 • 4. 3. -Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Açısından-278
 • 4. 4. -Cinsel Taciz Suçu Açısından-278
 • 4. 5. -Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçu Açısından-278
 • Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda Zincirleme Suç Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararları-280
 • TCK m. 43 ile 61. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları-280
 • TCK m. 43 ile 102. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları-284
 • TCK m. 43 ile 103. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları-287
 • TCK m. 43 ile 104. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları-292
 • TCK m. 43 ile 105. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları-293
 • TCK m. 43 ile 109. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları-294
 • TCK m. 43. Maddesini Uygulanmasına İlişkin Yargıtay Kararları-294
 • VI. -İŞTİRAK-302
 • 1. -Genel Açıklamalar-302
 • 2. -İştirakin Şartları-303
 • 3. -Müşterek Faillik-304
 • 4. -Dolaylı Faillik-305
 • 5. -Azmettirme-305
 • 6. -Yardım Etme-307
 • 7. -Bağlılık Kuralı-308
 • 8. -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İştirak Kavramı-309
 • 8. 1. -Cinsel Saldırı Suçunda İştirak-309
 • 8. 2. -Cinsel İstismar Suçunda İştirak-311
 • 8. 3. -Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna İştirak-312
 • 8. 4. -Cinsel Taciz Suçuna İştirak-312
 • 8. 5. -Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçuna İştirak-312
 • Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda İştirak Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararları-312
 • Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda TCK m. 37 Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararları-312
 • Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda TCK m. 39 Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararları-316
 • VII. -YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ-318
 • 1. -Yasal Düzenleme-318
 • 2. -Genel Açıklamalar-319
 • 3. -12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar-320
 • 4. -12 Yaşını Bitirmiş 15 Yaşını Doldurmamış Çocuklar-321
 • 5. -On Beş Yaşını Bitirmiş On Sekiz Yaşını Doldurmamış Çocuklar-322
 • 6. -Suça Sürüklenen Çocukların Yargılanmalarının Özellikleri-325
 • 6. 1. -Soruşturma-325
 • 6. 2. -Çocukların Büyüklerle Birlikte Suç İşlemesi-328
 • 6. 3. -Tutuklama-329
 • 6. 4. -Yaş Düzeltme-329
 • 6. 5. -Duruşma-329
 • 6. 6. -Müdafi Tayini-330
 • 6. 7. -Uzlaşma-330
 • 6. 8. -Cezaların Belirlenmesi-330
 • 6. 9. -Adli Kontrol-331
 • 7. -Çocuk Yargılamasında Erteleme-332
 • 7. 1. -Erteleme İle İlgili Genel Açıklamalar-332
 • 7. 2. -Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi-333
 • 8. -Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması-335
 • 9. -Hapis Cezasının Ertelenmesi-336
 • 10. -Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri-337
 • 10. 1. Güvenlik Tedbirleri-339
 • 10. 2. Tedbir Kararının Verilmesi-340
 • 10. 3. Denetim Altına Alma-341
 • TCK m. 31 İle İlgili Yargıtay Kararları-342
 • 5395 sayılı ÇKK İle İlgili Yargıtay Kararları-345
 • Çocuklara Özgü Güvenlik tedbirleri İle İlgili Yargıtay Kararları-348
 • VIII. AKIL HASTALIĞI-349
 • 1. -Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Akıl Hastalığı Düzeyleri-350
 • 1. 1. -Tam Akıl Hastalığı-351
 • 1. 1. 1. Tam Akıl Hastalığının Unsurları-351
 • a. -Kişide Bir Akıl Hastalığının Bulunması-351
 • b. -Akıl Hastalığının -Failin Algılamasını Kaldıracak Veya Davranışlarını yönlendirme Yeteneğini Tamamen Kaybettirecek Derecede Olması-351
 • c. -Akıl Hastalığının Fiilin İşlendiği Zaman Bulunması-352
 • 1. 1. 2. Tam Akıl Hastalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri-353
 • 1. 2. -Kısmi Akıl Hastalığı-357
 • 1. 2. 1. Kısmi Akıl Hastalığında Cezanın İndirilmesi-358
 • 1. 2. 2. Kısmi Akıl Hastalığında Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması-359
 • TCK m. 32 İle İlgili Yargıtay Kararları-360
 • Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-360
 • IX. -SAĞIR VE DİLSİZLİK-361
 • 1. -15 Yaşını Doldurmamış Sağır-Dilsizler-363
 • 2. -15 Yaşını Doldurmuş Ancak 18 Yaşını Doldurmamış Sağır-Dilsizler-363
 • 3. -On Sekiz Yaşını Doldurmuş Ancak Yirmi Bir Yaşını Doldurmamış Sağır-Dilsizler-364
 • 4. -Yirmi Bir Yaşını Doldurmuş Olan Sağır Dilsizler-364
 • X. -GEÇİCİ NEDENLER-366
 • 1. -Geçici Nedenler Ve Sebebinde Serbest Olan Hareketler-369
 • XI. -ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA-369
 • XII. -BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA-370
 • 1. -Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Amacı-372
 • 2. -Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluklarının Uygulanma Şartları-372
 • 3. -Hak Yoksunluklarının Süresi-376
 • 3. 1. -Hak Ve Yetkilerin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenen Suçlarda Hak Yoksunluğunun Süresi-377
 • 3. 2. -Koşullu Salıverilme Durumunda Velayet, Vesayet ve Kayyımlık Haklarından Yoksunluğun Süresi-379
 • 3. 3. -Belli Bir Meslek Veya Sanatın Ya Da Trafik Düzeninin Gerektirdiği Dikkat Ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık Dolayısıyla İşlenen Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğunun Süresi-379
 • 4. -TCK İle Düzenlenen Hak Yoksunlukları-380
 • 4. 1. -Kamu Hizmeti Hakkından Yoksunluk-380
 • 4. 2. -Seçme Seçilme Ve Diğer Siyasi Haklardan Yoksunluk-380
 • 4. 3. -Velayet Hakkından Vesayet Veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunma Hakkından Yoksunluk-381
 • 4. 4. -Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket, Kooperatif Ve Siyasî Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi Veya Denetçisi Olma Hakkından Yoksunluk-381
 • 4. 5. -Bir Kamu Kurumunun Veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşunun İznine Tâbi Bir Meslek Veya Sanatı, Kendi Sorumluluğu Altında Serbest Meslek Erbabı Veya Tacir Olarak İcra Etme Hakkından Yoksunluk-382
 • 4. 6. -Belli Bir Meslek Veya Sanatın İcrasından Yoksunluk-382
 • 4. 7. -Sürücü Belgesinin Geri Alınması-383
 • 5. -Hak Yoksunluklarının Uygulanmayacağı Haller-383
 • 6. -Hak Yoksunluklarının Uygulanmasının Hâkimin Takdirine Bırakıldığı Haller-384
 • 7. -Özel Af-Genel Af İle Hak Yoksunluklarının İlişkisi-384
 • 8. -Ceza Zamanaşımı Durumunda Hak Yoksunlukları-385
 • Hak Yoksunlukları Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-385
 • XIII. MÜSADERE-392
 • 1. -Türk Ceza Kanunu Ve Özel Yasalardaki Müsadere Hükümleri-393
 • 2. -Eşya Müsaderesi-394
 • 2. 1. -Eşya Müsaderesi Şartları-395
 • 2. 2. -Müsadere İçin Ceza Mahkûmiyetine Gerek Duyulmaması-399
 • 3. -Müsaderede Orantılılık İlkesi-402
 • 4. -Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi-402
 • 5. -Kazanç Müsaderesi-403
 • 6. -Davayı Ve Cezayı Düşüren Hallerin Müsadereye Etkisi-403
 • 6. 1. -Sanığın Veya Hükümlünün Ölümünün Müsadereye Etkisi-404
 • 6. 2. -Ön Ödeme Ve Müsadereye Etkisi-404
 • 6. 3. -Genel Ve Özel Af Hallerinin Müsadereye Etkisi-405
 • 6. 4. -Dava Ve Ceza Zamanaşımı Halinin Müsadereye Etkisi-406
 • 6. 5. -Şikâyetten Vazgeçme Ve Müsadereye Etkisi-407
 • 6. 6. -Uzlaşma Ve Müsadereye Etkisi-407
 • Cinsel Suçlarda Müsadere Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-407
 • XIV. TEKERRÜR-412
 • 1. -Tekerrürün Şartları-414
 • 2. -Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller-420
 • 3. -Tekerrürün Sonuçları-422
 • Cinsel Suçlarda Tekerrür Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-425
 • Üçüncü Bölüm
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA YARGILAMA ÖZNELERİ (TARAFLAR)
 • I. -YARGILAMA MAKAMI-433
 • 1. -Yetki Ve Görev-433
 • 2. -Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme-433
 • 3. -Cinsel İstismar Suçunda Görevli Mahkeme-433
 • 4. -Reşit Olmayanla İlişki Suçunda Görevli Mahkeme-434
 • 5. -Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme-434
 • 6. -Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçunda Görevli Mahkeme-434
 • II. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA KOVUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDA SAVCILIK MAKAMININ KARAR İŞLEMLERİ-434
 • 1. -Cinsel Saldırı Suçunda Kovuşturma-434
 • 2. -Cinsel İstismar Suçunda Kovuşturma-435
 • 3. -Reşit olmayanla cinsel ilişki Suçunda Kovuşturma-435
 • 4. -Cinsel taciz Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma-435
 • 5. -Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma-436
 • 6. -Cumhuriyet Savcılığı Makamının Duruşmadaki Karar İşlemleri ve Görevleri-436
 • 6. 1. -Duruşmalara Katılmak-436
 • 6. 2. -Delilleri Sunmak-437
 • 6. 3. -Mütalaada Bulunmak-438
 • 6. 4. -Kanun Yolu Yargılamasındaki Karar İşlemleri-439
 • III. -SAVUNMA-440
 • 1. -Müdafinin Yükümlülükler-440
 • 1. 1. -Müdafiinin Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Yapma Yükümlülüğü-440
 • 1. 2. -Müdafiinin Kabul Ettiği Müdafaa Görevini Dürüstlükle Yapma Yükümlülüğü-441
 • 1. 3. -Müdafiinin Sır Saklama Yükümlülüğü-441
 • 1. 4. -Hukuki Yardımda Bulunma Yükümlülüğü-442
 • 1. 5. -Kanun Yolu Davası Açma Yükümlülüğü-442
 • 1. 6. -Duruşmada Hazır Bulunma Yükümlülüğü-443
 • 2. -Müdafinin Yetkileri-443
 • 2. 1. -Dosya İçeriğini, Delilleri İnceleme Ve Dosya İçeriğe İlişkin Belgelerin Örneğini Alma Yetkisi-443
 • 2. 2. -Müdafiinin Maddi Delillerin İçeriğine Etki Etmesi ve Delilleri Muhafaza Etme Yetkisi-444
 • 2. 3. -Müdafiinin Birden Fazla Kişiyi Müdafaa Yetkisi-445
 • 2. 4. -Müdafiinin Şüpheli, Sanık, Tutuklu Ve Hükümlü İle Görüşme Yetkisi. -445
 • 2. 5. -Tutuklu Ve Hükümlü İle Yazışma Yetkisi-447
 • 2. 6. -Müdafiinin Doğrudan Soru Sorma Yetkisi-447
 • 2. 7. -Müdafiinin Hazır Bulunma Yetkisi Ve Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması Talebi-448
 • 2. 8. -Müdafiinin, Mağdurun Şikayet Ve Şikayeti Geri Alma Hakkına Etkisi-448
 • 2. 9. -Bilirkişinin Tayini Ve Reddi Talebinde Bulunma, Karşılıklı Soru Sormada Tanıklara Ve Bilirkişilere Sual Sorma Yetkisi-449
 • 3. -Müdafiye Ve Sanığa Yapılan Tebligat-450
 • 4. -Müdafii İle Müdafaanın Zorunluluğu-451
 • 5. -Ceza Yargılamasında Vekillik-451
 • 6. -Müdafi Atama Yöntemleri-452
 • 6. 1. -Atanmış Müdafii-452
 • 6. 2. -Seçilmiş Müdafii-452
 • 7. -Zorunlu Müdafilik-453
 • 7. 1. -Yaş Küçüklüğü, Sağır Ve Dilsizlerin Durumu İle Malullük Durumunda-453
 • 7. 2. -Ceza Alt Sınırının 5 Yıl’dan Daha Fazla Olduğu Durumlarda-453
 • 7. 3. -Tutuklamaya Sevk Durumunda-453
 • 7. 4. -Gözlem Altına Alınma İşlemi Esnasında-454
 • 7. 5. -Kaçak Sanıklar Hakkında Yargılama Yapılması Durumunda-454
 • 8. -İradi Müdafilik-454
 • Cinsel Suçlarda Müdafi Atanması (CMK m 150) İle İlgili Yargıtay Kararları-455
 • Cinsel Suçlarda Müdafi Bulundurulması (CMK m. 151) İle İlgili Yargıtay Kararları-460
 • Cinsel Suçlarda Menfaat Çatışması Halinde Müdafi Atanması İle İlgili (CMK m. 152) Yargıtay Kararları-462
 • Cinsel Suçlarda Müdafi Atanmasında Usul (CMK m. 156) İle İlgili Yargıtay Kararları-462
 • IV. -SANIK-463
 • 1. -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Sanığın Yakalanması ve Gözaltına Alınması-463
 • 2. -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Sanığın Tutuklanması-464
 • 3. -Sanığın Yasal, Bağımsız Ve Tarafsız Mahkemede Yargılanması-467
 • 4. -Sanığın Aleni Yargılanması-469
 • 5. -Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması-470
 • 6. -Sanığın Makul Sürede Yargılanması-471
 • 7. -Sanığın Masumiyet Karinesinden Yararlanması ve Bu Hakkın Kapsamı-473
 • 8. -Sanığın Susma Hakkını Kullanması ve Kendini Suçlamama Hakkı-475
 • 9. -Sanığın Suç İsnadını En Kısa Sürede Ve Anladığı Dilde Öğrenmesi-476
 • 10. -Savunmasını Hazırlamak İçin Yeterli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı-478
 • 11. -Sanığın Kendi Kendini Savunması ve Avukat Yardımından Yararlanması-479
 • 12. Sanığın Tercümandan Ücretsiz Yararlanması-482
 • 13. -Sanığın İddia Tanıklarını Sorguya Çektirmesi veya Çektirmek Hakkı İle Tanıkların Dinlenmesinde Hak Eşitliği-483
 • 14. -Sanık Hakkındaki İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı-487
 • 15. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması-487
 • 16. -Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması-488
 • 17. -Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi-489
 • 18. -Sanığın Dışarı Çıkarılması-489
 • 19. -Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması-489
 • Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması Hali İle İlgili Yargıtay Kararları-489
 • 20. -Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması-491
 • 21. Sanığın Yokluğunda Duruşma-491
 • Sanığın Yokluğunda Duruşma Hali İle İlgili Yargıtay Kararları-491
 • 22. Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması-491
 • Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması Hali İle İlgili Yargıtay Kararları-492
 • 23. Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hâle Getirme Koşulu-495
 • 24. Sanığın Zorla Getirilebilmesi-495
 • 25. -Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi-495
 • 26. Sanığın Yaşının Tespiti-495
 • 27. Sanığın veya hükümlünün ölümü-496
 • Sanığın veya hükümlünün ölümü Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-496
 • 28. Sanığın Gaip olması ve Gaiplerin Yargılanması-499
 • 29. Sanığın Kaçması ve Kaçakların Yargılanması-499
 • 30. -Şüpheli Veya Sanıklar Yararına Kanun Yoluna Başvurulması-501
 • V. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR İLE İLGİLİ YARGILAMADA MAĞDUR-502
 • 1. -Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları (CMK m. 234)-502
 • Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları (CMK m. 234) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-503
 • 2. -Suçun mağduru ile Şikâyetçinin çağırılması (CMK m. 233)-509
 • 3. -Mağdurun tanık olarak dinlenmesi (CMK m. 236)-509
 • 4. -Mağdurun Tercüman Yardımından Yararlanabilmesi (CMK m. 202): -510
 • 5. -Mağdurun Beden Muayenesi Ve Vücuttan Örnek Alınması (CMK m. 76): -511
 • 6. -Mağdurun Yaşının Tespiti-512
 • 7. -Mağdurun Akıl Hastası olması ve Husumet izni-512
 • Mağdurun Akıl Hastası olması ve Husumet izni Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-513
 • 8. -Mağdurun Şikayeti-515
 • 8. 1. -Cinsel Suçlarda Şikayetin Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Olmasının Getirdiği Durumlarla İlgili AİHM Kararları-515
 • Mağdurun Şikayeti ile İlgili Yargıtay Kararları-517
 • VI. -KAMU DAVASINA KATILMA-517
 • 1. -Kamu davasına katılma (CMK m. 237)-517
 • Kamu davasına katılma (CMK m. 237) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-518
 • 2. -Katılma usulü (CMK m. 238)-519
 • Katılma usulü (CMK m. 238) ile İlgili Yargıtay Kararları-519
 • 3. -Katılanın hakları (CMK m. 239)-523
 • Katılanın hakları (CMK m. 239) Hali ile İlgili Yargıtay Kararları-523
 • 4. -Katılmanın davaya etkisi (CMK m. 240)-524
 • 5. -Katılanın Kanun Yoluna Başvurması (CMK m. 242)-525
 • 6. -Katılmanın Hükümsüz Kalması (CMK m. 243)-525
 • VII. TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAN YARGITAY DAİRESİ-525
 • Dördüncü Bölüm
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILANMASI VE DURUŞMA
 • I. -DURUŞMA-527
 • 1. -Duruşma Tutanağı (CMK m. 219)-527
 • Duruşma Tutanağı (CMK m. 219) ile İlgili Yargıtay Kararları-527
 • 1. 1. -Duruşma Tutanağının Başlığı (CMK m. 220)-528
 • Duruşma Tutanağının Başlığı (CMK m. 220) ile İlgili Yargıtay Kararları-528
 • 1. 2. -Duruşma Tutanağının İçeriği (CMK m. 221)-529
 • Duruşma Tutanağının İçeriği İle İlgili Emsal Yargıtay Kararları-529
 • 1. 3. -Duruşma tutanağının ispat gücü (CMK m. 222)-530
 • 2. -Duruşmanın Açık veya Kapalı Olarak Yapılması (CMK m. 182 vd. )-530
 • 2. 1. -Açıklığın kaldırılması hakkında karar (CMK m. 184)-531
 • 2. 2. -Zorunlu kapalılık (CMK m. 185)-531
 • Zorunlu kapalılık (CMK m. 185) ile İlgili Yargıtay Kararları-531
 • 2. 3. -Kapalı Duruşmada Bulunabilme (CMK m. 187)-534
 • 3. -Ses Ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı (CMK m. 183)-534
 • 4. -Duruşmada Hazır Bulunacaklar-535
 • 5. -Duruşmanın Başlaması (CMK m. 191)-535
 • 5. 1. -Duruşma Başlarken Sırasıyla Şu İşlemler Yapılır (CMK m. 191/3);-535
 • Duruşma Başlarken Yapılacak İşlemler İle İlgili Yargıtay Kararları (CMK M. 191 İle İlgili Olanlar)-535
 • 6. -Duruşmaya Ara verme (CMK m. 190)-536
 • 7. -Duruşmada Başkan veya hâkimin görevi (CMK m. 192)-537
 • 7. 1. -Duruşmanın Düzen ve Disiplini-537
 • 7. 1. 1. -Hâkim Veya Başkanın Yetkisi (CMK m. 203)-537
 • 8. -Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem (CMK m. 205)-537
 • Beşinci Bölüm
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILANMASINDA DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI
 • I. -DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI-539
 • 1. -Delillerin ortaya konulması ve reddi (CMK m. 206)-539
 • 1. 1. -Delillerin Reddi-539
 • 1. 2. -Delil ve olayın geç bildirilmesi (CMK m. 207)-539
 • 2. -Tanığın Duruşma Salonundan Ayrılması (CMK m. 208)-539
 • 3. -Duruşmada Okunması Zorunlu Olan ve Olmayan Belge ve Tutanaklar-540
 • 3. 1. -Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (CMK m. 209)-540
 • 3. 2. -Duruşmada okunmayacak belgeler (CMK m. 210)-540
 • 3. 3. -Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler (CMK m. 211)-540
 • 3. 4. -Tanığın Önceki İfadesinin Okunması (CMK m. 212)-541
 • 3. 5. -Sanığın Önceki İfadesinin Okunması (CMK m. 213)-541
 • 3. 6. -Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması (CMK m. 214)-541
 • 3. 7. -Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması (CMK m. 215)-541
 • 4. -Delillerin Tartışılması (CMK m. 216)-541
 • Delillerin Tartışılması (CMK m. 216) ile İlgili Yargıtay Kararları-542
 • 5. -Delilleri Takdir Yetkisi (CMK m. 217)-544
 • 6. -Ceza Mahkemelerinin Bekletici Mesele ve Yaş Tespitlerine İlişkin Ek Yetkisi (CMK m. 218)-545
 • Altıncı Bölüm
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILANMASINDA DELİLLER VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • I. -DELİL-547
 • 1. -Delilin Özellikleri-547
 • 2. -Deliller Hukuka Aykırı Olmamalıdır-549
 • 3. -Deliller Olayı Temsil Edici Olmalıdır-550
 • 4. -Deliller Gerçekçi ve Akılcı Olmalıdır-550
 • 5. -Deliller Yargılama Özneleri Ve Tarafları Arasında Tartışılabilir Olmalıdır-551
 • 6. -Delilin Hukukî Durumu ve Delil Serbestliği İlkesi-551
 • 6. 1. -Maddî Gerçeğin Araştırılması-551
 • 6. 2. -Delillerin Serbest Değerlendirilmesi-552
 • 6. 3. -Delillerin Doğrudan Doğruyalığı-553
 • II. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN YARGILAMALARDA DELİLLER-554
 • 1. -İfade Ve Bilgi Alma-554
 • 1. 1. -İfade Alma-555
 • 1. 2. -Bilgi Alma-556
 • 2. -Arama Ve El Koyma İşlemleri İle Elde Edilen Deliller-557
 • 2. 1. -Arama-558
 • 2. 1. 1. -Arama İşleminde Özel Durumlar-560
 • 2. 1. 2. -Arama Tutanağı-560
 • 2. 2. -El Koyma-562
 • 2. 2. 1. -El Koymanın Özel Şekilleri-562
 • 2. 2. 2. -El Koyma Tutanağı-564
 • 2. 3. -Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma-564
 • 2. 3. 1. -Beden Muayenesi-565
 • 2. 3. 2. -Vücuttan Örnek Alma-567
 • 2. 4. -Fizik Kimliğin Tespiti-568
 • 2. 5. -Moleküler Genetik İnceleme-569
 • 2. 6. -Ölünün Kimliğini Belirleme Ve Otopsi-570
 • 2. 7. -Yer Gösterme, Yüzleştirme Ve Teşhis-571
 • Yüzleştirme İle İlgili Yargıtay Kararları-572
 • Teşhis İle İlgili Yargıtay Kararları-573
 • Sanığın Teşhis Edilememesi Durumu İle İlgili Yargıtay Kararları-573
 • Sanığın Teşhis Edilmesi Durumu İle İlgili Yargıtay Kararları-574
 • 2. 8. -İletişimin Tespiti, Dinlenmesi Ve Kayda Alınması-577
 • İletişimin Tespiti, Dinlenmesi Ve Kayda Alınması İle İlgili Yargıtay Kararları-578
 • 2. 9. -Teknik Araçlarla İzleme-580
 • 2. 10. -Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi-581
 • 2. 11. -Keşif-582
 • Keşif İle İlgili Yargıtay Kararları-583
 • 2. 12. -Bilirkişi-586
 • Bilirkişi Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararları-591
 • 2. 13. -Sorgu ve Sanığın Savunması-594
 • Sorgu Ve Sanığın Savunması İle İlgili Yargıtay Kararları-595
 • 2. 14. -Tanık-597
 • Mağdurenin tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları-600
 • Tanığın Bulunmadığı Durumlar İle İlgili Yargıtay Kararları-604
 • Tanık Beyanının Delil Olma Durumu İle İlgili Yargıtay Kararları-611
 • Tanıkların Dinlenme Zorunluluğu İle İlgili Yargıtay Kararları-623
 • 2. 15. -Mağdur Beyanı-629
 • 2. 16. Telefondaki Mesaj, görüntü, ses kayıtları-631
 • Telefondaki Mesaj, görüntü, ses kayıtları ile ilgili Yargıtay kararları-631
 • Telefonda Mağdura Ait Fotoğrafların Olup Olmadığının Araştırılması İle İlgili Kararlar-631
 • Mesaj Kayıtlarının İncelenmesiyle İlgili Yargıtay Kararları-632
 • Ses Kayıtları İle İlgili Yargıtay Kararları-639
 • 2. 17. -Tesadüfen Elde Edilen Deliller-640
 • III. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA BAĞLANTILI DAVA DOSYALARININ BELİRLENMESİ, İNCELENMESİ VE YARGITAY KARARLARI-640
 • IV. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA TÜM DELİLLERİN TOPLANMASI ZORUNLULUĞU VE YARGITAY KARARLARI-642
 • Eksik İnceleme İle İlgili Yargıtay Kararları-642
 • Eksik Soruşturma İle İlgili Yargıtay Kararları-645
 • V. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARIN YARGILAMASINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ ÇIKARILMASI ÖLÇÜTLERİ-649
 • 1. -Delilleri Değerlendirme ölçütleri-649
 • 1. 1. -Delil Serbestliği İlkesi-649
 • 1. 2. -Şüpheden sanık Yararlanır İlkesi-650
 • Şüpheden sanık Yararlanır İlkesi İle İlgili Yargıtay Kararları-650
 • 1. 3. -Mağdur Beyanlarının Güvenilir Olması İle İlgili İlkeler-653
 • Mağdurun İstikrarlı Anlatımları Ve Yargıtay kararları-654
 • Mağdurun Çelişkili Beyanları ve Yargıtay Kararları-658
 • 1. 3. 1. -Mağdurun Yargılama Aşamasında İlk Beyanlarından Dönmesine Rağmen İlk Beyanlarına itibar edilmesi-660
 • 1. 4. -Sanığın İkrarı-660
 • Sanığın İstikrarlı Anlatımı ve Yargıtay Kararları-661
 • Sanığın Kaçamaklı İkrarı ve Yargıtay Kararları-665
 • Sanığın Tevil Yollu İkrarı ve Yargıtay Kararları-667
 • Sanığın Cinsel İktidara Sahip Olmadığı Yönündeki Savunmasının Araştırılma Zorunluluğu ve Yargıtay Kararları-669
 • 1. 5. -Tanık beyanlarının güvenirliliği ile ilgili ilkeler-670
 • 1. 6. -Tanığın taraflarla akraba olması hali-670
 • 1. 7. -Tanık Beyanlarının Çelişkili ve tutarsız Olması Hali-670
 • 1. 8. -Tanık ile Mağdurun Beyanlarının Çelişmesi-671
 • 1. 9. -Tanık ile Sanık Arasında Husumet Olması hali-671
 • 1. 10. -Yargıtay Tarafından kabul edilen diğer ilkeler-671
 • Delillerin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olması Hali ve Yargıtay Kararları-671
 • Delillerin Hemen Olayın Akabinde Toplanmış Olması Hali ve Yargıtay Kararları-673
 • Olayın akabindeki doktor raporları ve Yargıtay Kararları-674
 • Müştekinin Olayın Akabinde Vermiş Olduğu Beyanlar Ve Yargıtay Kararları-674
 • Sanığın Olayın Akabinde Verdiği İfade Ve Yargıtay Kararları-675
 • Mağdurun Kendi Onur Ve Namusunu İlgilendiren Bir Konuda Yalan Beyanda Bulunamayacağı Şeklindeki Kabullenme Ve Yargıtay Kararları-675
 • 1. 11. -Mağdurun Beden Muayenesindeki Bulgular Işığında Eylemin Değerlendirilmesi-678
 • Mağdurun Kızlık Zarındaki Bulgular ve Yargıtay Kararları-678
 • Kızlık Zarının Esnek Olması Hali ve Yargıtay Kararları-688
 • Livata bulguları ve Yargıtay Kararları-688
 • Livata bulgusu olduğu kararlar-689
 • Livatayla ilgili Yargıtay kararları-691
 • Livata Bulgusu Olmadığı Durumlarda Yapılacak Değerlendirme ve Yargıtay Kararları-695
 • Livata bulgusunun olmadığı durumlarla ilgili Yargıtay kararları-696
 • Anal Sfinkter Bulguları Ve Yargıtay Kararları-700
 • 1. 12. -Hukuka Aykırı Deliller Ve Değerlendirilme Yasağı-700
 • 1. 13. -Hukuka Aykırı Delillerin Etkisi-704
 • 1. 14. -Özel Kişilerce Elde Edilen Hukuka Aykırı Deliller-706
 • 1. 15. -Hukuka Aykırı Deliller Ve Yargılama Dosyasından Çıkarılması Gerekip Gerekmediği Sorunu-708
 • VI. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA BERAAT KARARI VEYA MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR-709
 • Beraat Kararı Verilmesi Gereken Durumlar İle İlgili Yargıtay Kararları-710
 • Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gereken Durumlar İle İlgili Yargıtay Kararları-710
 • Yedinci Bölüm
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA CEZA, CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
 • I. -CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA CEZA-713
 • 1. -Genel Açıklamalar-713
 • 2. -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Ceza-714
 • 2. 1. -Cinsel Saldırı Suçunun Cezası (TCK m. 102)-714
 • 2. 2. -Cinsel İstismar Suçunun Cezası (TCK m. 103)-714
 • 2. 3. -Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası (TCK m. 104)-715
 • 2. 4. -Cinsel Taciz Suçunun Cezası (TCK m. 105)-715
 • 2. 5. -Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cezası (TCK m. 109)-715
 • 3. -Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar-716
 • 4. -Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Sürelerinin Hesaplanması-717
 • 4. 1. -Gün Olarak-717
 • 4. 2. -Ay Olarak-718
 • 4. 3. -Yıl Olarak-718
 • 5. -Para Cezaları-719
 • 5. 1. -Adli Para Cezası Özellikleri-720
 • 5. 2. -Adli Para Cezasının Hesaplanması Tam Gün Sayısının Belirlenmesi-721
 • II. -CEZANIN BELİRLENMESİ-723
 • 1. -Cezanın Belirlenmesine Hakim Olan İlkeler-724
 • 2. -Ceza Türünün Belirlenmesi-725
 • 3. -Ceza Süresinin Ve Miktarının Belirlenmesi-726
 • 3. 1. -Hapis Cezasının Süresinin Belirlenmesi-726
 • 3. 1. 1. Temel Ceza Süresinin Belirlenmesi-726
 • a. -Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar-727
 • aa. -Fiile İlişkin Hususlar-727
 • i. -Suçun İşleniş Biçimi-727
 • ii. -Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar-728
 • iii. -Suç Konusunun Önem Ve Değeri-728
 • iv. -Suçun İşlendiği Zaman Ve Yer-729
 • v. -Meydana Gelen Zarar Ve Tehlikenin Ağırlığı-729
 • bb. -Faile İlişkin Hususlar-730
 • i. -Failin Kast Veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı-730
 • ii. -Failin Güttüğü Amaç Ve Saiki-731
 • 4. -Adli Para Cezasının Belirlenmesi-732
 • 4. 1. -Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi-732
 • 4. 2. -Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi-734
 • 5. -Suçun Nitelikli Halleri-735
 • 6. -Suçun Özel Görünüş Biçimleri-736
 • 7. -Kusurluluğu Azaltan Sebepler-738
 • 8. -Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler-740
 • 9. -Cezaların Alt Ve Üst Sınırlarının Aşılamaması-740
 • Cezanın belirlenmesi (TCK m. 61) İle İlgili Yargıtay Kararları-741
 • III. -CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ-753
 • 1. -Bireyselleştirmenin İsabeti İçin Gerekli Şartlar-753
 • 2. -Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Bireyselleştirilmesinde Temel Amaç Ve İlkeler-754
 • 3. -Bireyselleştirme Araçları-755
 • 3. 1. -Takdiri İndirim Nedenleri-755
 • 3. 1. 1. Takdire Bağlı İndirim Sebepleri-756
 • a. -Failin Geçmişi-756
 • b. -Sosyal İlişkileri-757
 • c. -Fiilden Sonraki Ve Yargılama Sürecindeki Davranışları-757
 • d. -Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri-757
 • e. -Diğer Hususlar-758
 • Takdiri İndirim Nedenleri (TCK m. 62) ile İlgili Yargıtay Kararları-759
 • IV. -CEZANIN ERTELENMESİ-764
 • 1. -Ertelemenin Şartları-765
 • 1. 1. -Hükmolunan Cezanın Türü Ve Miktarına İlişkin Şart-765
 • 1. 2. -Failin Geçmişine İlişkin Koşul-766
 • 1. 3. -Ertelemeye Karar Verilmesine Layık Olma Koşulu-768
 • 2. -Erteleme Kararı-769
 • 3. -Denetim Süresi Ve Denetimli Serbestlik Tedbiri-770
 • 4. -Yükümlülüklere Uymama Ve Suç İşleme-771
 • 5. -Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılması-773
 • Hapis cezasının ertelenmesi (TCK m. 51) İle İlgili Yargıtay Kararları-773
 • V. -HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-776
 • Hükmün Açıklanması Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle İlgili Yargıtay Kararları-779
 • CMK 231/3 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-782
 • CMK 231/5 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-784
 • CMK 231/6 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-785
 • CMK 231/7 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-788
 • CMK 231/8 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-789
 • CMK 231/9 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-789
 • CMK 231/11 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-790
 • CMK 231/12 Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yargıtay Kararları-790
 • VI. -SEÇENEK YAPTIRIMLARA HÜKMETME-793
 • Seçenek Yaptırımlara Hükmetme İle İlgili Yargıtay Kararları-796
 • VII. DENETİMLİ SERBESTLİK-800
 • Denetimli Serbestlik İle İlgili Yargıtay Kararları-803
 • VIII. SÜRELİ HAPİS CEZASINDA SONUÇ CEZA SINIRLAMASI-808
 • Süreli Hapis Cezasında Sonuç Ceza Sınırlaması İle İlgili Yargıtay Kararları-809
 • IX. -MAHSUP-813
 • Mahsup İle İlgili Yargıtay Kararları-817
 • X. -YARGILAMA GİDERİ-818
 • Yargılama Gideri İle İlgili Yargıtay Kararları-820
 • XI. -VEKALET ÜCRETİ-824
 • Vekalet Ücreti İle İlgili Yargıtay Kararları-825
 • XII. -CEZANIN İNFAZ SIRASINDA BİREYSELLEŞTİRİLMESİ-829
 • XIII. TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE SÜRESİ BELLİ OLMAYAN ÖNLEM-830
 • XIV. ZAMANAŞIMI-831
 • Zamanaşımı İle İlgili Yargıtay Kararları-834
 • XV. UZLAŞMA-839
 • 1. -Soruşturma Aşamasında Uzlaşma-839
 • 2. -Kovuşturma Aşamasında Uzlaşma-842
 • 3. -Birden Çok Fail Bulunması Hâlinde Uzlaşma-842
 • Uzlaşma İle İlgili Yargıtay Kararları-842
 • Sekizinci Bölüm
 • HÜKÜM VE GEREKÇE
 • I. -DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM-851
 • CMK m. 225 İle İlgili Yargıtay Kararları-853
 • CMK m. 226 İle İlgili Yargıtay Kararları-857
 • II. -KARARLARIN AÇIKLANMASI VE BİLDİRİLMESİ-859
 • Tebligat ile ilgili Yargıtay Kararları-860
 • Eski Hale Getirme ile ilgili Yargıtay Kararları-862
 • III. -GEREKÇE-865
 • 1. -Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar-868
 • Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar İle İlgili Yargıtay Kararları-869
 • 2. -Hükmün İçereceği Hususlar-872
 • Hükmün İçereceği Hususlar İle İlgili Yargıtay Kararları-872
 • CMK m. 232/2 İle İlgili Yargıtay Kararları-872
 • CMK m. 232/4 İle İlgili Yargıtay Kararları-874
 • CMK m. 232/6 İle İlgili Yargıtay Kararları-874
 • 3. -Gerekçe ve Yargıcın Takdir Yetkisi-876
 • 4. -Tarafların İddialarına Yer Verme-877
 • 5. -Karşı Oy Gerekçeleri-877
 • 6. -Ara Karar Ve Duruşma Dışı Kararlarda Gerekçe-878
 • 7. -Yasal Gerekçe-878
 • 8. -Yetersiz Gerekçe-879
 • Yetersiz Gerekçe İle İlgili Yargıtay Kararları-882
 • KAYNAKÇA-887

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

11787
Mehmet Akif ÖZER..
YÖNETİM SÖZLÜĞÜ..
ISBN 978-605-1464-640
11560
Ali İhsan ÖZUĞUR..
MİRAS HUKUKU..
ISBN 978-605-4144-822