Adalet Yayınevi CEZALARIN VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZLARI
Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Editörlüğünü, Sn, Prof Dr. Nilgün Sarp ve Sn, Av. Cahid Doğan ın Yaptığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi V. Sağlık Hakkı ve sağlık Hukuku sempozyumu, Adlı Eser Çıktı

Yargıtay Üyesi, Sn, Seyfettin Çilesiz in Hazırladığı, 6455 ve 6545 sayılı Kanunlarla Değişik 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Tetkik Hakimi Sn, Emrullah Aycı nın Hazırladığı, Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal ın Hazırladığı, Sağlık Hukuku Bibliyografyası, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal ın Hazırladığı, Sağlık Hukuku Rehberi, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Gürsel Yalvaç Tarafından Hazırlanan, Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. ANAYASASI, TCK, CMK, CGTİK VE İLGİLİ MEVZUAT, Adlı Eserin Yeni Baskısı Onbeş Gün İçerisinde Yenileneceğinden Bu Baskıda, Bulunmasında Gerek Bulunmayan veya İlave Edilmesi Gereken - Kanun, Tüzük, Yönetmelik - Konusunda Önerilerinizin Adalet Yayınevi Mail Adresimize Bildirilmesini Saygılarımızla Bekleriz.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim Arning in Hazırladığı, Türk, Alman ve İsviçre Milletlerarası Özel Hukuklarında Ad, İsimli Eser Çıktı.

Sn, Prof. Dr. Timuçin Muşul un Hazırladığı, İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Dr. Umut Akdeniz in Hazırladığı, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Cemil Güner in Hazırladığı, Milletlerarası Unsurlu Acente İlişkisine Uygulanacak Hukuk, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Umur Karakaya nın Hazırladığı, Kıymetli Evrakın Zayi Olması ve İptali, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Tamer Soysal ın Hazırladığı, İnternet Alan Adları Hukuku, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Gözde Erkin in Hazırladığı, Türk Hukukunda Vergilendirme Yetkisi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Ramazan Kaymak ın Hazırladığı, TCK ve Özel Kanunlarda Yazılı Alfabetik Suç Tipleri, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Nalan Kahveci nin Hazırladığı, Taşınır Satımında Ayıplı Mallarda Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Tahsin Murat PULAK ın 7. Baskısını Hazırladığı, Açıklamalı İçtihatlı Örnekli Notlu Kat Mülkiyeti Kanunu, Adlı Eser Baskıda.

Yargıtay Üyesi Sn, Mustafa Albayrak ın 13. Baskısını Hazırladığı, Notlu, Atıflı, Uygulamalı Türk Ceza Kanunu - Öz Kitap, Adlı Eser Baskıda.

Sn, Şenel Sarsıkoğlu nun Hazırladığı, Güveni Kötüye Kullanma Suçu -TCK m. 155-, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sizinle Beraber 84 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


ISBN 978-975-4648-805 Doğan SOYASLAN..
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER..

ISBN 978-975-4648-980 Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Oğuz ..
İCRA VE İFLAS HUKUKU TEMEL BİLGİLER..

ISBN 978-605-1464-398 Hanifi SEVER..
YASADIŞI GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

CEZALARIN VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZLARI

Ahmet Adil KUBAT
Şubat 2007-  1. Basım
Ciltli, 1. Hamur, 886 Sayfa
54,00  % 81 İndirimli  10,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-975-6385-691

Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku, İnfaz Hukuku
Stoktan Hemen Gönderim 7337 Kişi İnceledi

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Gerekçesi
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma
Kurulları Kanunu
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği,
Sorular ve Cevaplarla İnfaz
Türkiye Adalet Akademisi Örnek Soru ve Cevapları
İnfaz Hakimliği Kanunu
Adli Sicil Kanunu
Kabahatler Kanunu
İnfaza İlişkin Açıklamalar, Örnek Yazışmalar, İçtihatlar,
Müddetnameler, Tüzük ve Yönetmelikler.
Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunla ilgili Tüzük ve yönetmelikleri ve infaz uygulamasına ilişkin sorular (Akademiye ilişkin soru ve cevaplar dahil) ve cevaplar , içtihatlar (yeni içtihatlar dahil), açıklama ve örneklere yer vererek uygulayıcının kullanımı açısından rahatlık sağlanmıştır.


 • 1-Cezaların Tarihçesi -1
 • 2 -Cezaların Dönüştürülmesi-2
 • 3 -Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı-3
 • 4 -5275 Sayılı Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında
 • Kanununun 107/1 Maddesine Göre Şartla Tahliyenin Hesaplanması-7
 • 5 -15 Yaşından Küçük Hükümlüler Hakkında 5275 Sayılı Yasaya Göre Koşullu Salıverme (107/5)-10
 • 6 -Örgüt Kurmak veya Yönetmek Halinde 5275 Sayılı Yasaya Göre Şartla Salıverme (107/4)-14
 • 7 -Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlarda ve Milli Savunmaya Karşı Suçlarda Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanmaz-14
 • 8 -Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Sistemi-15
 • 9 -647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 19/1 Maddesine Göre Şartla Tahliye-15
 • 10- 4758 Sayılı Yasayla Değişik 4616 Sayılı Yasa Gereği Koşullu Salıvermenin Hesaplanması-18
 • 11 -Hakimin Reddi ve Disiplin Cezaları Nedeniyle Koşullu Salıverme-19
 • 12 -Koşullu Salıvermenin Kaldırılması (5275 s. Y. CGTİHK. ve 765 s. Y. TCK. )-20
 • 13 -Firar (5275 s. Y. CGTIHK. Göre)-22
 • 14 -5275 Sayılı Yasada Disiplin Cezaları ve Tedbirler-22
 • 15 -Firar (647 s. Y. 19/2)-23
 • 16 -5275 Sayılı CGTİHK. Göre Müebbet Hapis Cezasının Koşullu Salıverilmesinin Hesaplanması-25
 • 17 -Müebbet Ağır Hapis Cezasının İnfazı-27
 • 18 -İdam-31
 • 19 -Terörle Mücadele Kanunu (3713 Yasaya Göre Şartla Tahliye)-32
 • 20 -Para Cezalarının İnfazı (5275 s. Y. CGTİHK. ve 647 s. Y. )-33
 • 21 -Para Cezalarında Mahsup ve İnfaz. (5275 s. Y. CGTİHK. ve 647 s. Y. . CİHK. )-38
 • 22 -Mahsup(Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda)-42
 • 23-İnfazın Şartı-43
 • 24 -İnfazda Tereddüt ve Karar Mercii-44
 • 25-Kamu Hizmetlerinden Men, Yasal Kısıtlılık ve Memuriyetten Men Cezalarının İnfazı-45
 • 26 -765 Sy. TCK. ’da Memnu Hakların İadesi-46
 • 27-Memnu Hakların İadesinde İzlenecek Usul-46
 • 28 -5237 Sayılı TCK. da Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (Güvenlik Tedbirleri)-49
 • 29 -5275 Sayılı CGTİHK. ’na Göre Tedbirler ve Diğer Cezaların İnfazı - 50
 • 30 -Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının İdari Para Cezalarına Dönüştürülmesi-50
 • 31 -Dava Zamanaşımı (765 s. Y. TCK. )-51
 • 32-Dava Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar-53
 • 33-Ceza Zamanaşımı(765 s. Y. TCK. )-55
 • 34-Cezaların İçtiması (765 s. Y. TCK. )-57
 • 35-Cezaların İçtiması ile ilgili İçtihatlar (765 s. Y. TCK. )-59
 • 36-İnfaz Aşamasında Yakalama Çıkarılacak Haller-62
 • 37-Mahkümun Talebiyle İnfaza Ara Verme Sebepleri-63
 • 38 -Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Ara Verme Sebepleri (CMUK. 399 ve 5275 s. Y. / 16 md. )-64
 • 39 -5275 Sayılı CGTİHK. ’a Göre Koşullu Salıvermede İyi Halin Saptanması-65
 • 40 -Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı (5275 s. Y. ve 647 s. Y. )-66
 • 41 -Birden Fazla Hükümdeki Cezaların 5275 Sayılı Yasaya Göre Toplanması-68
 • 42 -5275 Sayılı Yasaya göre İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü-69
 • 43 -Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Cezasının İnfazı (5275 s. Y. 105 md. )-70
 • 44-Adli Para Cezasının İnfazı(5275 s. Y. , CGTİHK. 106)-70
 • 45 -Koşullu Salıverme(5275 s. Y. CGTİHK. 107)-71
 • 46 -Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Rejimi (5275 s. Y. 108. md. )-73
 • 47 -Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar ile Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri-73
 • 48 -5275 Sayılı Yasaya Göre Özel İnfaz Usulleri (110 md. )-74
 • 49 -Terör Suçlularının Ölüm Cezaları: (5275 s. Y. )-77
 • 50 -Cumhurbaşkanının Özel Af Yetkisi-77
 • 51 -Genel Af-78
 • 52 -Özel Af-79
 • 53 -İnfaz Hakimliği-79
 • 54 -A) Sorular ve Cevaplarla İnfaz-81
 • B) Adalet Akademisi Örnek Soru ve Cevapları-103
 • 55 -Yeni Türk Ceza Kanununda İnfaza İlişkin Maddelerin İncelenmesi-117
 • A-Ceza Kanununun Amacı-117
 • B-Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi-117
 • C-Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi-118
 • D-Kanunun Bağlayıcılığı-118
 • E-Özel Kanunlarla İlişki-118
 • F-Zaman Bakımından Uygulama-118
 • G-Mahsup-120
 • H-Hapis Cezasının Belirlenmesi-120
 • I-Yeni Türk Ceza Kanununda Dava ve Cezanın Düşürülmesi-121
 • İ-Af-121
 • K-Dava Zamanaşımı-121
 • L-Dava Zamanışımını Süresinin Durması veya Kesilmesi-122
 • M-Ceza Zamanaşımı-123
 • N-Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları-124
 • O-Müsaderede Zamanaşımı-124
 • Ö-Ceza Zamanışımının Kesilmesi-124
 • P-Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması-125
 • R-Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşma-125
 • S-Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi-126
 • 56-Yeni Türk Ceza Kanununda Cezalar-126
 • A- Cezalar-126
 • B- Hapis Cezaları-126
 • C- Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası-126
 • D- Müebbet Hapis Cezası-126
 • E- Süreli Hapis Cezası-126
 • F- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar-127
 • G- Hapis Cezasının Ertelenmesi-128
 • H- Adli Para Cezası-129
 • I. Güvenlik Tedbirleri-130
 • İ- Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri-131
 • K- Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri-131
 • L- Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular-132
 • M- Sınır Dışı Edilme-133
 • N- Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri-133
 • P- Özel İnfaz Rejimine Uymama-134
 • 57-Yabancı Mahkeme Kararlarının İnfazı Hakkında Açıklama-135
 • 58-Eski Hükümlülerin İşe Yerleştirilmesinde Usul-136
 • 59-Adli Sicil Kaydının Silinmesinde Takip Edilecek Usul-137
 • 60-Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı-137
 • 61 -Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında (5320 s. Y. )-140
 • 62 -Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (5252 s. Y. )-146
 • 63 - Ceza Muhakemesi Kanunun, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun Uygulanmasında Yararlanılacak Maddeleri (5271 sy. )-151
 • 64 -(5275 s. Y. ) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Gerekçesi-177
 • 65 -Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu-285
 • 66 -Kabahatler Kanunu-298
 • Kabahatlere İlişkin Karar (31. 05. 2005 Toplantı Gündemi ve Tutanağı)-313
 • 67 -Adli Sicil Kanunu-316
 • 68 -Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(5348)-324
 • 69 -Askeri Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5329)-325
 • 70 -İnfaz Hâkimliği Kanunu-327
 • 71-İnfaz Hakimliği Bulunan Yerler
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı-330
 • 72 -Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkümiyetlerinin İnfazına Dair Kanun-332
 • 73 -Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun-336
 • 74-Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu-340
 • 75-647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun-344
 • 76-Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (4421 s. Y. )-357
 • 77 -Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (5218 s. Y. )-360
 • 78 -Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 s. Y. )-366
 • 79 -Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın da Kanun (5170 s. Y. )-370
 • 80 -Topluma Kazandırma Kanunu-371
 • 81 -4616 Sayılı Kanun-376
 • 82-4758 Sayılı Kanun-379
 • 83 -Terörle Mücadele Kanunu (3713 s. Y. )-381
 • 84-Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun (5190 s. Y. )-399
 • 85-Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4771 s. Y. )-406
 • 86-4806 Sayılı Yasa (TÜRK CEZA KANUNU İLE HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)-418
 • 87 -4809 Sayılı Yasa (BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN)-422
 • 88 -Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun (4854 s. Y. )-422
 • 89 -Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4778 s. Y. )-438
 • 90 -Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4928 s. Y. )-445
 • 91 -Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18. 11. 1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun İle Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4723 s. Y. )-451
 • 92 -İnfaza İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurul ve Daire Kararları-452
 • 93 -Yazılı Emir, Karar Tashihi, İtiraz, İnfazda Tereddütte Mahkemeye Yazılan Talep Yazıları (Örnekler)-576
 • 94 -Cumhurbaşkanlığı Affı İle İlgili Yazışma Örneği-610
 • 95 -Örnek Müddetnameler-617
 • 96 -Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük(647 sy. ile ilgili tüzük) ( BU TÜZÜĞÜN SADECE DİSİPLİN CEZALARI KISMI İLE İLGİLİ MADDELER ALINMIŞTIR)-624
 • 97 -CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜK(5275 sayılı CGTİHK. )-630
 • 98 -Yönetmelikler-721
 • A-Adli Kolluk Yönetmenliği-721
 • B-Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği-728
 • C-Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik-748
 • D -Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği -770
 • E -Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği -795
 • F -Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği. -814
 • 99 -Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun-872

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

11168
Özkan ERTEKİN..
İŞ GÜVENCESİ HUKUKU VE İŞE İADE DAVALARI..
ISBN 978-605-5336-486
11042
Ali İhsan ÖZUĞUR..
MİRAS HUKUKU..
ISBN 978-605-4144-822