Adalet Yayınevi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Sn, Cengiz Otacı nın Hazırladığı, Hukuk, Kanun ve Adalet Üzerine Yazılar, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Sn, Muktedir Lale nin Hazırladığı, Özetli, İçtihatlı Yargıtay Uygulamasında KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA HUKUKU VE CMR, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Özkan Aykar ın Hazırladığı, Yeni ÖTV El Kitabı, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yusuf Sertaç Serter in Hazırladığı, İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Bir Araç Olarak İdari Başvurular, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 10. HD Üyesi Sn, Hakim, Halil Özdemir in Hazırladığı, Sosyal Güvenlik Kanunları, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Hakim, Mustafa Serhat Şen ve Sn, Avukat, Mustafa Kamil Şen in Hazırladıkları, Eser -İnşaat Yapım- Sözleşmelerinde Zamanaşımı ve Uygulamaları, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çoban ın Hazırladığı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Doç. Dr. Mustafa Özen in Hazırladığı, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununda Düzenlenen Suçlar, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Prof. Dr. Hasan Pulaşlı nın 4. Baskısını Hazırladığı, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adlı Eser Aralık Ayında Çıkıyor.

Sn, Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR ın 2. Baskısını Hazırladığı, Marka Hukuku Temel Esaslar, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk, Sn, Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Sn, Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya nın 15. Baskısını Hazırladıkları, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adlı Eser Çıktı.

Sizinle Beraber 92 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


ISBN 978-605-1467-467 Recep AKCAN..
KALEM -YAZI İŞLERİ- MEVZUATI..

ISBN 978-605-3150-764 Gökhan ANTALYA..
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER CİLT II..

ISBN 978-605-1467-061 Hasan YAYLI, Mehmet Akif ÖZER, Murat AKÇ..
KAMU YÖNETİMİ..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

Açıklamalı - İçtihatlı 6100 Sayılı
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Halil KILIÇ
Ekim 2011-  1. Basım
2 Cilt, I. Hamur, 3382 Sayfa
280,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-605-5412-524

Medeni Usul Hukuku
Stoktan Hemen Gönderim 5683 Kişi İnceledi

04 Ekim 1927 yılında yürürlüğe giren 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre’nin Neuchatel Kantonuna ait 1925 tarihli Medeni Usul Kanunundan tercüme edilerek alınmıştır. Ancak, Neuchatel Medeni Usul Kanununun tercüme edilerek hukukumuza alınması sırasında, bazı bölümler için Fransız ve Alman hukukundan da yararlanılmıştır.
1086 sayılı Kanun, yürürlüğe girmesinden bugüne kadar yaklaşık otuz kez değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin tümünde, geciken yargının hızlanması, daha basit ve daha ucuz bir yargının sağlanması amaçlanmıştır. Ancak, bu değişiklikler genellikle, uygulamada görülen aksaklıkların ve şikayet edilen hususların giderilmesine yönelik belirli maddelerin veya belirli kurumların değiştirilmesi biçiminde yapılmıştır.
Şimdiye kadar 1946, 1952, 1955, 1967, 1974, 1993 yılında hazırlanan tasarılar kanunlaşmamıştır.
Son yıllarda temel kanunlar tüm olarak gözden geçirilerek, yeni tasarılar hazırlanması yoluna gidilmiş ve bunun sonunda hazırlanan Türk Medeni Kanunu Tasarısı, 08. 12. 2001 tarihinde kabul edilerek, 01. 01. 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunun maddelerinde zaman içinde yapılan değişiklikler ve bazı maddelerin kanundan çıkarılmasından sonra boşluklar oluşmuş, bazı yeni ilke ve kurumlar 1086 sayılı Kanunda yer almamıştır. Bu gelişmeler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yerine yeni bir tasarı hazırlanması gerektirmiştir.
1927 yılında yürürlüğe giren 1086 sayılı Kanunun dili oldukça eskimiş ve genç hukukçular tarafından anlaşılması zorlaşmıştır.
Yeni bir kanun hazırlanmasının nedenlerinden birisi de, ülkemizdeki adil yargılanma hakkının sağlanabilmesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile taahhüt edilen adil yargılanma hakkının sağlanabilmesi için, usul kanunlarındaki hükümler uygun hale getirilmelidir.
1086 sayılı Kanunun temel felsefesi korunup, mevcut hükümleri değerlendirilerek tasarı hazırlanmıştır. Zira 1086 sayılı Kanunun kabulünden bugüne kadar yaklaşık 80 yıllık bir yargılama hukuku tecrübesi ve kültürü oluşmuştur. Bu süre içinde, doktrinde bir çok kitap, tez ve makaleler yazılmış, farklı görüşler tartışılmış, yargı kararlarıyla ortaya çıkan ciddi bir içtihat birikimi ortaya çıkmıştır. Tüm bu birikimin yok sayılmasının doğru olmayacağı düşüncesi ile yeni bir yargılama sistemi yerine, mevcut yargılama hukuku kurallarının gözden geçirilmesi, aksayan yönlerinin tespit edilerek düzeltilmesi, geçen süre içinde eskiyen, güncelliğini kaybeden, ihtiyacı karşılamayan kurumların yenilenmesi, karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde yeni kurum ve kuralların kabul edilmesi, uygulamada ortaya çıkan sorunlara, temel kavram ve kurumları zedelemeden cevap verecek yeni düzenlemelerin kabul edilmesi kanun vazıınca benimsenmiştir.
HMK. nun 2004 yılında hazırlanan taslağı üzerine, o günden beri elinizdeki kitabın hazırlanmasına başlanmış ve değerli hakim ve avukat meslektaşlarımın yeni kanunun sistemini, güncelliğini koruyan Yargıtay İçtihatları ile desteklenmesi sonucu zaman kayıplarının önüne geçilmek istenmiştir.
2002 yılında kendi arzumla emekli olduktan sonra daha önceki Gayrimenkul Davaları ve Kadastro Davaları isimli eserlerimin yeni baskılarını devam ettirdikte sonra, boş zamanlarımı değerlendirmek, hakim ve avukat meslektaşlarımın çalışmalarında zamandan tasarruflarını sağlamak üzere yeni çıkacak HMK. üzerinde çalışmaya başladım. Uzun bir çalışma sonunda elinizdeki eseri hazırladığımdan mutluluğum sonsuzdur. Daha önceki eserlerimde olduğu gibi, kanunun sistematiğine sadık kalarak, önce konunun açıklanmasına yer verilerek bir düzen içinde incelenmesi sağlanmış, takiben Y. İBK, emsal Y. HGK ve Y. DK. larına orijinal halleriyle tam metin olarak yer verilmiştir. Aynı konuda içtihat tekrarından benzerlerine yer vermekten kaçınılmıştır. Karar seçimi de uygulamada kararlılık kazananlar titizlikle seçilmiştir. Seçilen kararların özetleri ve ilgili olduğu maddeler gösterilmiştir. Daha önceleri de tekrar ettiğim gibi, hakimleri ve avukatları olaylar yetiştirir, deneyimli hale getirir, aktardığım tam metin Yargıtay Kararlarının bu amaca hizmet edeceği inancındayım.
Meslektaşlarımın zamanlarının çok önemli olduğunu bildiğimden madde ve fihrist kavramlarına önem verilmiştir. Bu eseriminde daha önceki kitaplarım gibi uygulamacılara yararla olması dileğiyle saygıyla sunuyorum.


 • YARGI YOLLARI --1
 • -1. -GİRİŞ----1
 • I. ---GENEL OLARAK --1
 • II. --YARGI YERİ KAVRAMI--2
 • III. -YARGI YETKİSİ--3
 • IV. -YARGI KOLLARI ŞEMASI--3
 • V. --İDARİ YARGI--4
 • -1--Genel Olarak --4
 • -2--İdari Yargının Konusu--5
 • ---a)-Genel Olarak--5
 • ---b)-İdari Eylem--6
 • ---c)-İdari İşlem --7
 • -----aa)--Genel olarak --7
 • -----bb)--Memurun emekliye sevki veya görevden uzaklaştırma --8-
 • -----cc)--Belediye tüzel kişiliğinin idari işlemleri --8
 • -----dd)--Köy tüzel kişiliğinin idari işlemleri --10
 • ---d)-İdari Sözleşme --11
 • -3--İdari Yargının Görev Alanını Belirleyen Kriterler --11
 • -4--İdari Yargının Görev Alanı İçinde Kalan Uyuşmazlıklar --12
 • ---a)-Hizmet Kusuru Esasına Dayalı Sorumluluk --12
 • ---b)-Abonman Sözleşmeleri ve Tarifeleri --13
 • ---c)-İdari Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar --14
 • ---d)-İdarelerin Birbirlerine Karşı Açtıkları Davalar --14
 • ---e)-Tapu Kaydının Dayanağı İdari İşlemin İptali --14
 • -----aa)--Genel olarak --14
 • -----bb)--İmar mevzuatına aykırılık nedeniyle açılan davalar --14
 • ---f)-İdari Yargıda Görülecek Kamulaştırma İşlemleri --16
 • -----aa)--Genelolarak --17
 • -----bb)--Kısmi kamulaştırma --18
 • -----cc)--Köy tüzel kişiliğinin yaptığı istimlaklar --18
 • ---g)-Nüfus Kayıtlarına İlişkin Davalar --18
 • -5--İdari Yargının Görev Alanı Dışında Kalan Uyuşmazlıklar --18
 • ---a)-İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar --19
 • -----aa)--Genel olarak --19
 • -----bb)--İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan davaları --20
 • ---b)-Kamu Görevlilerine Karşı Açılacak Davalar --20
 • -----aa)--Genel olarak --20
 • -----bb)--Tapu sicilinin düzeltilmesine ilişkin davalar --21
 • ---c)-Hizmet Sözleşmesinden Doğan Davalar --22
 • ---d)-Bireyin Mülkiyet Hakkına İdarenin Müdahalesi --22
 • -----aa)--Genel olarak --22
 • -----bb)--Kamulaştırmasız el atmadan doğan davalar --23
 • -----cc)--Kadastroda eksik tescile dayalı tapu kaydının iptali --24
 • -----dd)--Tapu sicilindeki yüzölçüm ve sınırının tashihi --24
 • -----ee)--Adli yargı alanına sokulan kamulaştırma kanunundan doğan davalar --24
 • -----ee)--Adli yargı alanına sokulan kamulaştırma kanunudan doğan davalar --24
 • ---e)-Nüfus Kayıtlarına İlişkin Davaları --26
 • ---f)--Trafik Kanununa Dayalı idareye Ait Taşıtların Yaptığı Kazalardan Doğan Uyuşmazlıklar --26
 • ---g)-Özel Bir kanundaki Yetkinin Kullanılması --27
 • ---h)-2659 sy. Sular K. dan Doğan Davaları --28
 • ---ı)--İdari İşlem ve İdari Eyleme Rağmen Kanuni Düzenleme --28
 • -----aa)--1608 SK. --29
 • -----bb)--2918 SK. --29
 • -----cc)--2924 SK. --29
 • -----dd)--6831 sayılı Orman Kanunu --29
 • -----ee)--İcra İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat Davaları --30
 • VI. -ADLİ YARGI --30
 • -1--Genel Olarak --30
 • -2--Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri --32
 • -3--Yargıtay --32
 • Konu ile İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Kararları --33
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --36
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --43
 • Yargıtay Daire Kararları --95
 • 2. -GÖREV--116
 • I. ---MAHKEMELER ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ DAĞILIMI--116
 • -1--Genel Olarak --116
 • -2--Birden Fazla Sulh, Asliye veya Özel Mahkeme Arasında İş Dağılımı --118
 • -3--Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi Arasında İş Bölümü --118
 • ---a)-Genel Olarak --118
 • ---b)-Ticari Davaların Görüleceği Mahmemeler --120
 • ---c)-Ticari İşler --121
 • ---d)-Ticari Davalar ve Delillerin Sunulması --121
 • -----aa)--Genel olarak --121
 • -----bb)--Diğer kanunlara göre ticari davalar --122
 • II. --GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ --122
 • -1--Genel Olarak --122
 • -2--Görevsizlik Halinde Hareket Tarzı --123
 • ---a)-Genel Olarak --123
 • ---b)-Sonradan Yürürlüğe Giren ve Görevli Mahkemeyi Değşitiren Kanunun Zaman İtibariyle Uygulanması --124-
 • ---c)-Davada Husumetle Görevin Yarışması --126
 • ---d)-Davada Yetki ile Görevin Yarışması --126
 • ---e)-Davada Ehliyetle Görevin Yarışması --126
 • III. -GÖREV VE YETKİ KURALLARININ DÜZENLENME ŞEKLİ--127
 • IV. -GÖREV KONUSUNUN İNCELENMESİ VE İTİRAZ--128
 • -1--Genel Olarak --128
 • -2--Göreve İtiraz Zamanı --128
 • -3--Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler--129
 • -4--Görevsiz Mahkemede Yapılan İşlemin Akıbeti --129
 • ---a)-Yeni Mahkeme Kurulması --129
 • ---b)-Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Hesabı --129
 • ---c)-İhtiyati Tedbir İhtiyati Hacizler --130
 • ---d)-Feragat, Sulh-Kabul-Yemin ve İkrarların Akıbeti --130
 • ---e)-Toplanmış Delillerin Akıbeti --130
 • ---f)--İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağının Görevli Mahkemede de Geçerli Olacağı --130
 • ---g)-Kazanılmış Hakların Saklı Tutulacağı --130
 • V. --ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ--131
 • -1--Genel Olarak --131
 • -2--Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalar --131
 • -3--İrtifak Hakları --132
 • ---a)-Genel Olarak --132
 • ---b)-İrtifak Hakkının Çeşitleri --133
 • ---c)-Görev --135
 • ---d)-Yetki --135
 • -4--İflas Davaları --136
 • -5--Vakfa İlişkin Davalar --136
 • -6--Şahıs Varlığını İlişkin Davalarda Görev --138
 • ---a)-Genel Olarak --138
 • ---b)-Şahsi Hakka Dayanan Dava --139
 • ---c)-Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davaları --140
 • -----aa)--Ölüm nedeniyle uğranılan zararın tazmini --141
 • -----bb)--Bedensel (Cismani Zarar) Zararının Tazmini --141
 • -----cc)--Haksız rekabet nedeniyle uğranılan zararın tazmini --141
 • -----dd)--Adam çalıştıran (istihdam eden) ın sorumluluğu --142
 • -----ee)--Hayvan sahiplerinin sorumluluğu --142
 • -----ff)--Sebepsiz iktisaptan doğan tazminat--142
 • -----gg)--İdarenin eylem ve işlemlerdendoğan tazminat davaları--142
 • -----hh)--Mecburi tahkim yoluyla görülmesi gereken davalar --143
 • ---d)-Tenfiz Kararları Hakkında Görevli Maheme --142
 • ---e)-Mera Komisyonunun Tahsis veya Tahsisin Reddi Kararlarında ve Meraların Aidiyetiyle İlgili Davalarda Görev --143
 • ---f)--Vesayet İşlerinde Denetimde Görev --143
 • ---g)-Kamulaştırma Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklarda Görev--143
 • ---h)-Vasiyet Alacaklısının Vasiyetin Gereğinin İfası İçin Açacağı Dava--144
 • VI. -SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ --144
 • -1--Genel Olarak --144
 • -2--Kira İlişkisinden Doğan Tüm Davalar ile Bu Davalara Karşı Açılan Davalar ---144
 • -3--Müşterek (Paylı) Mülkiyette Taşınır ve Taşınmaz Mal veya Hakkın Paylaştırılmasına ve Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Davalar --145
 • -4--Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesinde Görev --148
 • ---a)-Genel olarak --148
 • -5--Taşınır ve Taşınmaz Mallarda, Sadece Zilyetliğin Korunmasına Yönelik Olan Davalar --150
 • ---a)-Genel Olarak --150
 • ---b)-Tecavüzün Menni Davası --152
 • ---c)-Zilyedliğin İadesi Davası --152
 • ---d)-Menkul Davası --152
 • -6--Kanun Hükmüyle Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Kılındığı Haller --153
 • ---a)-HMK. da Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli kılındığı davaları--153
 • -----aa)--Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri --153
 • -----bb)--Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işlerinde görev --156
 • -----cc)--Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri --172
 • ---b)-Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri --180
 • ---c)-Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri --180
 • ---d)-Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri --182
 • ---e)-İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri --183
 • ---f)--Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri --183
 • ---g)-Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Davalar --184
 • ---h)-Derneklerle İlgili Davalarda Görev --184
 • -----aa)--Dernek genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma --184
 • -----bb)--Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davası --184
 • -----cc)--Derneğin feshi davası --184
 • -----dd)--Dernek Genel Kurul kararlarının iptali --185
 • -----ee)--Kanuna aykırı yapılan genel kurul kararlarının iptali --185
 • Konu ile İlgili Yargı Kararları--185
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --185
 • Yargıtay Hukuk Genel Hukuku Kararları --196
 • Yargıtay Daire Kararları --246
 • 3. -ÖZEL MAHKEMELER --303
 • I---GENEL OLARAK --303
 • II---DENİZ İHTİSAS MAHKEMELERİ --306
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --308
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --308
 • III--İŞ MAHKEMELERİ --317
 • -1--Genel Olarak --317
 • -2--Görev ----318
 • -3--Yetki ----321
 • -4--İş Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü --321
 • ---a)-Genel olarak --321
 • ---b)-Uygulanacak hükümler --322
 • -5--Kanun Yolu --322
 • -6--Uygulanacak Hükümler --323
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --323
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --323
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --332
 • Yargıtay Daire Kararları --343
 • IV--İCRA MAHKEMELERİ --351
 • -1--Genel olarak --351
 • -2--Görev ----352
 • -3--Yetki ----352
 • ---a)-İlamların İcrasında Yetki --352
 • ---b)-İlamsız Takiplerde Yetki --352
 • ---c)-İflas Yoluyla Takipte Yetki --352
 • -4--Yargılama Usulü --353
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --353
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --353
 • Yargıtay Daire Kararları --369
 • V---TÜKETİCİ MAHKEMELERİ --379
 • -1--Genel Olarak --379
 • -2--4077 Sayılı Kanunun Amacı --380
 • -3--Kanunun Kapsamı --381
 • -4--Tüketici Mahkemelerinin Görevi --382
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --385
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --385
 • Yargıtay Daire Kararları --412
 • VI--FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ --427
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --429
 • Yargıtay Daire Kararları --429
 • VII--AİLE MAHKEMELERİ --435
 • -1--Genel Olarak --435
 • -2--Aile Mahkemelerinin Görevi --436
 • -3--Uygulanacak Usul Hükümleri --437
 • -4--Aile Mahkemelerinde Görülecek Çekişmesiz Yargı Davaları --437
 • ---a)-Henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin vermede görevli ve yetkili mahkeme --437
 • ---b)-Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi --437
 • ---c)-Evlendirme memurunun, evlenme başvurusunu ret kararına karşı yapılan itiraz --438
 • ---d)-Yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılması--437
 • ---e)-Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi --438
 • ---f)--Eşlerden birinin, evliliğin birliğini tek başına temsil etmek konusunda yetkili kılınması --438
 • ---g)-Aile konutu ile ilgili işlemler için diğer eşin rızasının sağlanamadığı hallerde hakimin müdahalesinin istenmesi --438
 • ---h)-Mevcut mal rejiminin eşlerden birinin veya alacaklıların talebiyle mal ayrılığına dönüştürülmesi ve sebeplerin ortadan kalkması halinde mal ayrılığından eski rejime geri dönülmesi --438
 • -----aa)--Genel olarak --438
 • -----bb)--Mal rejiminin tasfiyesinde görevli ve yetkili mahkeme --439
 • ---ı)--Paylaşmalı mal ayrılığında boşanma veya evliliğin iptali halinde, aile konutu ve ev eşyasını hangi eşin kullanmaya devam edeceği hakkında karar verilmesi --439
 • ---i)--Sağ kalan eşe aile konutu üzerinde ve ev eşyası üzerinde mülkiyet veya intifa hakkı tanınması --439
 • ---k)-Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi--439
 • ---l)--Ana babaya çocuğun mallarından bir kısmını çocuğun bakım ve eğitimi için sarf etme izninin verilmesi --439
 • ---m)-Velayet ile ilgili düzenleme --440
 • -----aa)--Genel olarak --440
 • -----bb)--Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti --442
 • -----cc)--Velayetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve kaldırılan velayetin geri verilmesi. --442
 • ---n)-Hakimin çocuğun mallarının yönetimine müdahale etmesi ve çocuğun mallarının yönetiminin kayyıma devri --444
 • ---o)-Evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eşin, hakime çocuğun malları hakkında defter sunması --444
 • ---ö)-Aile yurdunun kurulmasına izin verilmesi, kuruluşun tebliğ ve ilanı, kapatılması halinde tapu sicilindeki şerhin silinmesine izin verilmesi, taşınmazın bizzat malik veya ailesi tarafından kullanılması şartına geçici olarak istisna tanınması --444
 • ---p)-Ailenin korunmasına dair kanuna göre aile mahkemesi hakimi tarafından karar verilecek tedbirler --444
 • ---r)--Çocuk hakimi tarafından, çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması --444
 • ---s)-Vesayet işleri --444
 • -5--Çekişmesiz Yargı İşleri Dışında Aile Hukukundan Doğan Davalarda Görev ve Yetki --445
 • ---a)-Genel olarak --445
 • ---b)-Nişanlanmadan doğan davalar (TMK. m. 118-122) --445
 • ---c)-Evlenmenin butlanı davaları --445
 • ---d)-Ayrılık ve boşanma davalarında görev ve yetki --446
 • -----aa)--Genel olarak --446
 • -----bb)--Ayrılık ve boşanma davalarında ve dava sırasında alınacak geçici önlemlerde görev ve yetki--446
 • ---e)-Evlilik birliğinin korunması önlemlerinde görev ve yetki --448
 • -----aa)--Genel olarak --448
 • -----bb)--Eşlerin meslek ve iş seçimi --449
 • -----cc)--Eşlerden birinin evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması temsil yetkisinin geri verilmesi --449
 • -----dd)--Ayrılığa karar verilmesi halinde alınacak önlemler --449
 • -----ee)--Birlik giderlerine katılmayan eşin borçlularına diğer eş’e ödeme yapmalarına karar --449
 • -----ff)--Eşlerin tasarruf yetkilerinin kısıtlanması kaldırılmaz --450
 • ---f)-Ana ve babanın çocukla ilişki kurması --450
 • -----aa)--Genel olarak --450
 • -----bb)--Çocuğun aile yanına veya bir koruma kurumuna yerleştirilmiş olması halinde ana ve babanın ilişki kurması--450
 • ---g)-Nafaka davaları --451
 • -----aa)--Genel olarak --451
 • -----bb)--Nafaka miktarının tayini azaltılması kaldırılması --452
 • -----cc)--Nafaka davalarında taraf ehliyeti --452
 • -----dd)--Nafaka davlarında görev --453
 • -----ee)--Nafaka davlarında yetki --453
 • -----ff)--Nafaka türleri --454
 • ---h)-Soybağının kurulmasına ilişkin davalarda yetki --457
 • -----aa)--Genel olarak --457
 • -----bb)--Soybağının nüfusa kaydı --458
 • -----cc)--Soybağının reddi davası --458
 • -----dd)--Soybağı kurulmasında uygulanacak kanun hükümleri --459
 • -----ee)--Soybağı davalarında görev ve yetki --459
 • -----ff)--Babalık hükmü ile soybağının kurulması --460
 • -----gg)--Tanıma ile soybağının kurulması --461
 • ---ı)--Evlat edinme --462
 • -----aa)--Genel olarak --462
 • -----bb)--Evlatlık sözleşmesinin feshi --462
 • -----cc)--Evlatlık sözleşmesinde görev ve yetki --462
 • ---i)--Soy bağının idari yönden düzeltilmesi --463
 • -6--Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi ve Tanınması --463
 • ---a)-Genel olarak --463
 • ---b)-Tenfiz istemi --464
 • ---c)-Dilekçeye eklenecek belgeler --464
 • ---d)-Tenfiz şartları --464
 • ---e)-Tebliğ ve itiraz --465
 • ---f)--Karar icrası ve kanun yolu --465
 • ---g)-Yabancı mahkeme ilamlarının tanınması --465
 • ---h)-Yargıtay kararlarına göre uygulama --465
 • -7--Kanunlarla verilen diğer görevler --466
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --467
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --467
 • Yargıtay Daire Kararları --470
 • VIII. KADASTRO MAHKEMELERİ --503
 • -1--Genel Olarak --503
 • -2--Kadastro Davalarında 3533 sayılı Yasa Uygulanmaz --505
 • -3--Orman Kadastrosunda --506
 • ---a)-Görevli mahkeme --506
 • -4--Kadastro Davasına Müdahale --507
 • -5--Kadastro Mahkemesinin Konu Bakımından Görevine Giren Dava ve İşler -----508
 • ---a)-Mülkiyete ilişkin davalar --508
 • ---b)-Sınırlı aynı haklara ilişkin davalarda görev --508
 • ---c)-Tescil, şerh ve beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara ilişkin davalarda görev --509
 • ---d)-Sınır ve ölçü uyuşmazlıklarında görev --510
 • ---e)-Kadastro ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalar --511
 • ---f)--Özel kanunlarınca kadastro mahkemesinin görevine girdiği belirlenen işler --511
 • -6--Kadastro Davlarında Münhasır Olmak Üzere Kadastro Mahkemesinin Görebileceği İşler --511
 • ---a)-Veraset uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve veraset belgesi verilmesi-----511
 • ---b)-Kayyım atanması ve yasal temsilciye izin verilmesi --512
 • ---c)-Adli yardım taleplerinin inceleme --514
 • ---d)-Tetbir kararı verilmesi --514
 • -7--Kadastro Mahkemesinin Bakamayacağı Davalar --514
 • ---a)-Kadastro mahkemesinin zaman bakımından görevi --514
 • ---b)-Mera komisyonunun tahsis ve ret kararlarına karşı açılacak davalarda görev --515
 • ---c)-Meraların aidiyeti ile ilgili davalarda görev --515
 • ---d)-Yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren istekler ve davalar--515
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --518
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --518
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --528
 • Yargıtay Daire Kararları --552
 • 4. -MAHKEMENİN YETKİSİ --585
 • I---GENEL OLARAK --585
 • II---TÜRKİYE’DE YERLEŞİM YERİ OLANLARA KARŞI AÇILANDAVALARDA YETKİ --588
 • -1--Genel Yetkili Mahkeme --588
 • ---a)-Genel olarak --588
 • ---b)-Yerleşim yeri, değiştirilmesinin davaya tesiri --589
 • ---c)-Oturma yerinin yerleşim yeri sayıldığı haller --590
 • ---d)-Yasal yerleşim yeri --590
 • -----aa)--Velayet altındaki çocuğun yasal yerleşim yeri --590
 • -----bb)--Vesayet altındaki çocuğun yasal yerleşim yeri --590
 • ---e)-Kurumlarda bulunma --590
 • -2--Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki --590
 • ---a)-Genel olarak --590
 • ---b)-Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işlerinde yetki --591
 • -----aa)--Genel olarak --591
 • -----bb)--Ergin (reşit) kılınma --591
 • -----cc)--Ad ve soyadının değiştirilmesi --592
 • -----dd)--Ölüm karinesi sebebiyle (ilgili yerin mülki amirinin emriyle) nüfus kütüğüne ölü kaydı düşülen kişinin sağ olduğunun tespitinde yetki --592
 • -----ee)--Sağlığın ve ölümün tespiti (gaiplik) kararı --592
 • ---c)-Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işlerinde yetki --593
 • -----aa)--Genel olarak --593
 • -----bb)--Yetkili mahkeme --594
 • ---d)-Miras hukukundan doğan çekişmesiz yargı işlerinde yetk --594
 • -----aa)--Genel olarak --594
 • -----bb)--Miras şirketine mümessil tayini --595
 • -----cc)--Vasiyetnamelerin teslim edilmesi --595
 • -----dd)--Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilmesi --595
 • -----ee)--Terekenin yazım işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi--596
 • -----ff)--Mirasın reddi beyanın tespiti ve tescili, mirasın reddinin, mirası red eden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi; mirasın reddi süresinin uzatılması--596
 • -----gg)--Terekenin resmi defterinin tutulması. --596
 • -----hh)--Sulh hakiminin özellikleri olan eşyanın mirasçılardan birine tahsis edilmesi veya satılmasına karar vermesi--596
 • -3--Çekişmesiz yargı davaları dışında --596
 • -4--Özel yetki kurallarına göre açılacak davalar --597
 • ---a)-Genel olarak --597
 • ---b)-Özel yetkili mahkemelerde de görülebilecek davalar --598
 • -----aa)--İlamların icrası --598
 • -----bb)--Mirasın reddi --598
 • -----cc)--Kişilik haklarına saldırı davalarında yetki --598
 • -----dd)--Terekede bulunan bir mal hakkında TMK. nun 683/2. maddesine dayalı istihkak davası --599
 • -----ee)--Karşı davada özel yetkili mahkeme --600
 • -----ff)--Sözleşmeden doğan davalarda yetkili mahkeme --600
 • -----gg)--Haksız fiilden doğan davalarda özel yetkili mahkeme --603
 • -----hh)--Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak ve taşınır mal davalarında özel yetki --605
 • -----ıı)--Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki --606
 • -----ii)--Mali mesuliyet sigortasında yetki --607
 • -----jj)--Diğer özel yetkili mahkemeler --609
 • -----kk)--Şubenin işlemlerinden doğan davalarda özel yetkili mahkeme--609
 • -----ll)--Davalının birden fazla olması halinde yetki --611
 • -----mm)-İhtiyati tedbir kararı --614
 • -----nn)--Delil tespit taleplerinde yetki --615
 • -5--Kesin Yetki Halleri --615
 • ---a)-Genel olarak --615
 • ---b)-Kesin yetkili mahkemeler --615
 • -----aa)--İcra dairesinde başlamış takipte --615
 • -----bb)--İflas davası --616
 • -----cc)--Can sigortaları --616
 • -----dd)--Davalıların tamamı hakkında ortak yetkili mahkeme bulunması -616
 • -----ee)--Özel hukuk tüzel kişilerinin (dernekler, vakıflar, ticaret şirketleri, kooperatifler, bankalar, sendikalar gibi) ortaklık veya üyelik ilişkileriyle ilgili dava --616
 • -----ff)--Ticari İşletme Rehni Kanunundaki yetki --617
 • -----gg)--Vesayet işlerinde yetki --617
 • -----hh)--Mirastan doğan davalarda kesin yetki --617
 • -----ıı)--Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki --623
 • III--GENEL YETKİLİ MAHKEME --631
 • -1--Genel Olarak --631
 • -2--Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalar --632
 • -3--Miras Davaları --632
 • -4--Yabancıların Kişi Hallerine İlişkin Bazı Davalar --632
 • -5--Malvarlığı Haklarına İlişkin Davada Genel Yetkili Mahkeme--632
 • IV--YETKİ SÖZLEŞMESİ --633
 • -1--Genel Olarak --633
 • -2--Yetki Sözleşmesinin Niteliği --633
 • -3--Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları --634
 • ---a)-Genel olarak --634
 • ---b)-Sözleşmenin tarafları bakımından --634
 • ---c)-Sözleşmenin konusu bakımından --635
 • ---d)-Şekil bakımından --635
 • ---e)-Uyuşmazlığın belirli olması --635
 • ---f)--Yetkili kılınan mahkemenin veya mahkemelerin gösterilmiş olması --635
 • V--YETKİ KURALLARINA AYKIRILIK VE SONUÇLARI --636
 • -1--Genel Olarak --636
 • -2--Yetkinin Kesin Olduğu Davalarda Yetki İtirazı --637
 • -3--Yetkinin Kesin Olmadığı Davalarda Yetki İtirazı --637
 • ---a)-Genel olarak --637
 • ---b)-Yetkinin kesin olmadığı davalar usule uygun yetki itirazında bulunulmamasının sonucu --638
 • -4--Yetkisizlik Kararı --638
 • 5. -GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER VE YARGI YOLU BELİRLENMESİ--640
 • I---GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER --640
 • -1--İki Hafta İçinde Kararı Veren Mahkemeye Başvurma --640
 • -2--İki Haftalık Sürenin Niteliği --641
 • -3--İki Haftalık Süre İçinde Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemeye Başvurmamanın Sonucu --641
 • -4--İlk davanın Devamı Sayılma Koşulu --641
 • -5--Duruşma Gününün Belli Edilmesi İçin Müracaat Zorunluluğu--642
 • II--YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ) USULÜ --643
 • -1--Genel Olarak--643
 • -2-Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren ve Gerektirmeyen Sebepler--644
 • ---a)-Her hangi bir engelin çıkması --644
 • -----aa)--Hakimin ölümü, hastalanması, emekliye ayrılması, tayini--645
 • -----bb)--İstinkaf veya red talebinin kabulü --645
 • -----cc)--Savaş hali ve doğal afet halinde --646
 • ---b)-Yargı çevrelerinin kapsamında tereddüt --647
 • ---c)-Görevsizlik veya yetkisizlik kararlarının yargı yoluna başvurulmadan kesinleşmesi --647
 • -----aa)--İki mahkemenin görevli ve yetkili olduğuna karar vermesi--647
 • -----bb)--İki mahkemenin de görevsizlik veya kesin yetki hallerinde yetkisizlik kararı vermesi --648
 • -----cc)--Kararlarda birisinin kanun yolundan geçmiş olması --649
 • -3--İnceleme Yeri --650
 • -4--İnceleme Usulü --650
 • -5--İcra Mahkemesi Hakkında Yargı Yeri belirlenmesi --650
 • -6--Kararın Etkisi --650
 • -7--Yargı Kolları Arasında Görevsizlik Halinde Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi --651
 • ---a)-İdari nitelikteki davanın adli yargıda açılmış olması --651
 • ---b)-Adli veya askeri nitelikteki davanın idari yargıda açılması (görevli olmayan yerlere başvurma) --651
 • ---c)-İdari yargı yerinin görevli olduğu davanın yanlış idari yargı yerinde açılması --652
 • ---d)-Adli yargının görevli olduğu davanın yanlış mahkemeye açılması --652
 • -8--Görevli veya Yetkili Mahkemenin Tarafları Daveti --652
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --652
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --652
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --653
 • Yargıtay Daire Kararları --699
 • 6. YARGILAMAYA HAKİM İLKELER --721
 • I---GENEL OLARAK --721
 • II---YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELERİ KENDİ İÇİNDE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE GÖSTEREBİLİRİZ --721
 • III--YARGILAMAYA TEMEL NİTELİĞİNİ VEREN İLKELER --722
 • -1--Tasarruf İlkesi --722
 • -2--Vakıa ve Dayanağı Delillerin Taraflarca Getirilme İlkesi --723
 • ---a)-Genel olarak --723
 • ---b)-İstisnai haller --725
 • -----aa)--Yeni delil gösterilmesini emretme --725
 • -----bb)--İtirazlar yönünden --726
 • -----cc)--Def’iler yönünden --727
 • -3--Re’sen Araştırma ve Re’sen Harekete Geçme İlkesi --728
 • -4--Teksif İlkesi --729
 • -5--Taleple Bağlılık İlkesi --731
 • ---a)-Genel olarak --731
 • ---b)-Dava konusu için karar verilebileceği --732
 • ---c)-Talepten noksana karar verilebileceği --732
 • ---d)-Kanunun açıkça öngördüğü hallerde karar --732
 • IV--TEMELİNİ ANAYASADAN ALAN İLKELER --733
 • -1--Adil Yargılanma Hakkı --733
 • ---a)-Genel olarak --733
 • ---b)-Tarihsel gelişimi --735
 • ---c)-Adil yargılama hakkının unsurları --736
 • -----aa)--Mahkeme önünde hak arama özgürlüğü --736
 • -----bb)--Hukuki dinlenilme hakkı --737
 • -2--Aleniyet İlkesi --743
 • ---a)-Genel olarak --743
 • ---b)-Alenilik ilkesinin kapsamı --743
 • ---c)-Gizlilik ilkesi --744
 • -----aa)--Genel olarak --744
 • -----bb)--Gizlilik kararının incelenmesi --745
 • -----cc)--Gizlilik kararının müeyyidesi --745
 • -3--Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü --746
 • ---a)-Dürüst davranma (iyi niyet) kuralı --746
 • ---b)-Doğruyu söyleme yükümlülüğü --747
 • -4--Usul Ekonomisi İlkesi --748
 • -5--Kanuni, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkemede Dava Açma Hakkı--750
 • V---HAKİMLE YARGILAMA ARASINDAKİ BAĞLANTIYI İFADE EDEN İLKELER --751
 • -1--Genel Olarak --751
 • -2--Maddi Anlamda Sevk Yetkisi --751
 • -3--Şekli Anlamda Yargılamanın Sevk ve İdaresi --753
 • ---a)-Genel olarak --753
 • -4--Hukukun Uygulanması --755
 • ---a)-Genel olarak --755
 • ---b)-Hukuki düzenleme --757
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --758
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --758
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --759
 • Yargıtay Daire Kararları --790
 • 7. -HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLIĞI VE REDDİ --803
 • I---HAKİMİN YASAKLI OLMASI --803
 • -1--Genel Olarak --803
 • -2--Yasaklılık Sebepleri --804
 • ---a)-Genel olarak --804
 • ---b)-Çekinme halleri --804
 • ---c)-Usul işlemleri --805
 • -----aa)--Genel olarak --805
 • -----bb)--Üst mahkemeye müracaat ve çekinme kararının sonuçları--806
 • -----cc)--Yasaklı hakimin verdiği kararın kesinleşmiş olması --806
 • II---HAKİMİN REDDİ --806
 • -1--Genel Olarak --806
 • -2--Ret Sebepleri --808
 • ---a)-Genel ret sebebi --808
 • ---b)-6100 s. HMK. na göre örnek olarak red sebepleri --808
 • -----aa)--Öğüt vermek yol göstermek --808
 • -----bb)--İhsası rey --808
 • -----cc)--Hakimin tanık veya bilirkişi, hakem veya hakim sıfatıyla davaya iştirak etmiş olması --809
 • -----dd)--Hısımlık --809
 • -----ee)--Düşmanlık --809
 • -3--Hakimin Reddi Usulü --810
 • ---a)-Hakimin davadan çekilmesi veya kendi kendisini reddi --810
 • ---b)-Taraflardan birinin hakimi reddetmesi --810
 • -----aa)--Genel olarak --810
 • -----bb)--Red isteme yetkisi --810
 • -----cc)--Red süresi --811
 • -----dd)--Ret talebinin yapılış şekli --811
 • ---c)-Ret talebinin geri çevrilmesi --812
 • -----aa)--Geri çevirme nedenleri --812
 • -----bb)--Geri çevirme kararına karşı esas hükümle birlikte üst merciye müracaat --812
 • ---d)-Ret talebinin incelenmesi --813
 • -----aa)--Red dilekçesinin karşı taraf tebliği ve ret edilen hakime verilmesi --813
 • -----bb)--Merciye dosyanın gönderilmesi ve karar --813
 • -----cc)--Red talebini incelemeye yetkili merciler --813
 • -----dd)--Ret talebinin incelenme şekli --815
 • -----ee)--Red edilen hakimin dosya ile ilişkisi --815
 • -----ff)--Kötü niyetle red halinde disiplin para cezası --815
 • -4--Hakimin Reddiyle İlgili Geri Çevirme ve Red Talebine İlişkin Merci Kararlarına Karşı Kanun Yolu --816
 • ---a)-Red talebinin geri çevrilmesi kararları --816
 • ---b)-Ret talebine ilişkin merci kararlara karşı istinaf --816
 • -----aa)--İstinaf yolu kapalı dava ve işlerde --816
 • -----bb)--İstinaf yolu açık dava ve işlerde --816
 • -----cc)--Red edilen hakimce yapılan esasa ilişkin ve itiraz edilen işlemler --817
 • ---c)-Ret talebine ilişkin kararların temyizi --817
 • -----aa)--Bölge adliye mahkemesinin esas hüküm bakımından temyiz yolunun kapalı olduğu dava ve işlerde --817
 • -----bb)--Bölge Adliye Mahkemesinin esas hüküm bakımından temyiz yolunun açık olduğu dava ve işlerde --817
 • -----cc)--Red sebebinin doğduğu tarihten itibaren ret edilen bölge adiye hakimlerine yapılan işlemlerin akibeti --817
 • ---d)-Red edilen hakimin redle ilgili kararı istinaf (temyiz) edememesi --818
 • III--ZABIT KATİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ --818
 • 8. -HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU --819
 • I---GENEL OLARAK --819
 • II---DAVALARIN AÇILACAĞI MAHKEME --820
 • III--DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU NEDENLERİ --820
 • -1--Hukuka Aykırı Bir Karar veya Hüküm Verilmiş Olması --821
 • ---a)-Kanuna aykırı karar ve hüküm --821
 • ---b)-Menfaat karşılığı kanuna aykırı hüküm veya karar verilmesi --821
 • ---c)-Açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmesi-- 821
 • ---d)-Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanarak karar veya hüküm verilmesi --821
 • ---e)-Duruşma tutanağı ile hüküm veya kararların değiştirilmesi yahut tahrif edilmesi, söylenmeyen sözün hükme esas alınması --822
 • ---f)-Hakkın yerine getirilmesinden kaçınmak --822
 • IV--DAVA DİLEKÇESİ VE İÇERİĞİ --822
 • -1--Vakıa ve Delillerin Gösterilmesi Zorunluluğu --822
 • -2--Davanın İhbarı --822
 • V---DAVANIN REDDİ HALİNDE VERİLECEK CEZA --822
 • VI--RÜCU DAVASI --823
 • -1--Zamanaşımı --823
 • -2--Görevli Mahkeme --823
 • VII--HAKİMİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETMESİ --823
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --823
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --823
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --824
 • Yargıtay Daire Kararları--842
 • 9. TARAF EHLİYETİ --846
 • I---GENEL OLARAK --846
 • II---GERÇEK KİŞİLERİN TARAF EHLİYETİ --849
 • -1--Genel Olarak --849
 • -2--Ölü Kişi Aleyhine Dava Açılamayacağı Kuralının İstisnaları --850
 • -3--Taraf Olma Ehliyeti --850
 • III--TÜZEL KİŞİLERİN TARAF EHLİYETİ VE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ --851
 • -1--Genel Olarak --851
 • ---a)-Tüzel kişilik kavramı ve kazanılması --851
 • ---b)-Tüzel kişiliğin sona ermesi --852
 • -----aa)--Genel olarak --852
 • -----bb)--Tasfiye halindeki tüzel kişinin taraf ehliyeti --853
 • -----cc)--Kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi --854
 • -2--Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Taraf Ehliyeti --854
 • -3--Kamu Tüzel Kişilerinin Taraf Ehliyeti --855
 • ---a)-Genel olarak --855
 • ---b)-Devletin taraf ehliyeti --855
 • ---c)-Ayrı tüzel kişiliği bulunan genel müdürlüklerin taraf ehliyeti --856
 • ---d)-Mahalli idarelerin taraf ehliyeti --856
 • ---e)-Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri --857
 • -4--Tüzel Kişiliği Bulunmayan Toplulukların Taraf Ehliyeti --857
 • ---a)-Genel olarak --857
 • ---b)-Bazı topluluklar --857
 • -----aa)--Adi ortaklık --857
 • -----bb)--Miras şirketi --858
 • -----cc)--Donatma iştiraki --860
 • -----dd)--Mahalle halkının tüzel kişiliği yoktur --860
 • -----ee)--Köy sakinlerinin kamu malları için dava hakkı --860
 • -----ff)--Kat malikleri kurulunun taraf ehliyeti --860
 • -----gg)--Kadastro Müdürlüklerinin taraf ehliyeti --861
 • -----hh)--İflas masasının taraf ehliyeti --861
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları--861
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --861
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --863
 • Yargıtay Daire Kararları --907
 • 10. DAVA EHLİYETİ --945
 • I. ---GENEL OLARAK --945
 • II. --GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ --946
 • -1--Genel Olarak --946
 • -2--Gerçek Kişiler Yönünden Dava Ehliyetinin Koşulları --946
 • ---a)-Temyiz kudreti (ayırtetme gücü) --946
 • -----aa)--Genel olarak --946
 • -----bb)--Temyiz kudretinin araştırılması --947
 • ---b)-Rüşt (erginlik) --947
 • ---c)-Mahçur (kısıtlı) olmamak --948
 • -----aa)--Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı --948
 • -----bb)--Korunması ve bakımı için sürekli yardım gerekmesi --948
 • -----cc)--Başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmak --948
 • -----dd)--Özgürlüğü bağlayıcı ceza --948
 • -----ee)--İstek üzerine --949
 • III--DAVA EHLİYETİNİN KOŞULLARINA GÖRE GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETLERİNİN İNCELENMESİ --949
 • -1--Tam Ehliyetsizlerin Fiilleri --949
 • -2--Tam ehliyetlilerin fiilleri --951
 • -3--Sınırlı (mahdut) Ehliyetlilerin Fiilleri --952
 • ---a)-Genel olarak --952
 • ---b)-Sınırlı ehliyetlilerin yalnız başlarına yapabilecekleri fiiller --953
 • -----aa)--Münhasıran şahsa bağlı haklar --953
 • -----bb)--Bir meslek ve sanatı gerektirdiği işlemlerle ilgili fiiller --953
 • -----cc)--İvazsız (karşılıksız) iktisap --953
 • ---c)-Sınırlı ehliyetlilerin kanuni temsilcilerinin izniyle yapabileceği fiiller--954
 • -----aa)--Rızanın şart olduğu haller --954
 • -----bb)--İcazet verilmesi --955
 • -----cc)--Davanın devamı sırasında dava ehliyetinin kazanılması --956
 • -----dd)--Sınırlı ehliyetlilerin ne bizzat ne de kanuni temsilcilerinin izniyle yapamayacakları fiiller --956
 • IV--TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ --956
 • -1--Genel Olarak --956
 • -2--Özel Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti --957
 • ---a)-Genel olarak --957
 • ---b)-Temsil yetkisinin araştırılması --958
 • ---c)-Temsil yetkisi olmayan kişinin açtığı davanın akıbeti --958
 • ---d)-Yetkili organ veya temsilciye tevcih edilmeyen davanın akıbeti --958
 • ---e)-Şubelerin taraf ve dava ehliyeti --958
 • -3--Kamu Tüzel Kişilerinin Dava (Fiil) Ehliyeti --959
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --959
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --959
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --959
 • Yargıtay Daire Kararları--984
 • 11. TARAFLARIN DAVADA TEMSİLİ --999
 • I---GENEL OLARAK --999
 • II---KANUNİ TEMSİL --999
 • -1--Genel Olarak --999
 • -2--Kanuni Temsilci Tarafından Açılmayan Davanın Akıbeti --999
 • ---Borçlar Kanununa göre; --1000
 • ---a)-Temsilin hükmü --1000
 • ---b)-Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi --1000
 • ---c)-Yetkisiz temsil --1001
 • -----aa)--Onama halinde --1001
 • -----bb)--Onamama halinde --1001
 • -----cc)--Saklı hükümler --1001
 • -3--Kanuni Temsilciye Yöneltilmeyen Davanın Akıbeti --1002
 • -4--Gerçek Kişilerin Davada Kanuni Temsil --1002
 • ---a)-Genel olarak velayet --1002
 • ---b)-Velayet altındaki küçüğün temsili --1003
 • -----aa)--Genel olarak --1003
 • -----bb)--Küçüğün fiil (dava) ehliyeti --1004
 • -----cc)--Küçüğün aileyi temsil etmesi --1004
 • -----dd)--Küçükle ana ve baba arasındaki hukuki işlemlerle küçüğün borç altına girmesi --1004
 • -----ee)--Rüşte erişme --1004
 • -----ff)--Velayetin sona ermesi --1005
 • ---c)-Vesayet altındaki kişinin temsili --1006
 • -----aa)--Genel olarak --1006
 • -----bb)--Vaseyet makamından iznin gerekli olduğu haller --1008
 • ---d)-Ayrıca izin alınması gerekli halleri --1011
 • ---e)-Husumete izin belgesi --1011
 • ---f)--Kayyım vasıtasıyla temsil --1012
 • -----aa)--Genel olarak --1012
 • -----bb)--Temsil kayyımı --1012
 • -----cc)--Yönetim kayyımı --1019
 • -----dd)--Yasal danışman (Kanuni müşavir) --1020
 • -5--Tüzel Kişilerin Davada Temsili --1022
 • ---a)-Genel olarak --1022
 • ---b)-Yetkisiz temsilcinin işlemlerine icazet --1022
 • ---c)-Özel hukuk tüzel kişilerinin davada temsili --1022
 • ---d)-Kamu tüzel kişilerinin davada temsili --1025
 • -----aa)--Genel olarak --1025
 • -----bb)--Hazinenin (devletin) temsili --1026
 • -----cc)--Ayrı tüzel kişiliği bulunan genel müdürlüklerin temsili --1029
 • -----dd)--Mahalli idarelerin davada temsili --1034
 • ---e)-Tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların davada temsili --1037
 • -----aa)--Adi ortaklıkta temsil --1037
 • -----bb)--İflas masasının temsili --1037
 • -----cc)--Miras şirketinin temsili --1038
 • III--İRADİ TEMSİL (VEKALET)--1046
 • -1--Genel Olarak --1046
 • -2--Davaya Vekalet Hakkında Uygulanacak Hükümler --1047
 • -3--Davaya Vekaletin Kanuni Kapsamı --1047
 • -4--Davaya Vekalette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Haller --1047
 • -5--Vekilin vekalet veren huzurundaki beyanı --1047
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --1048
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1048
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1054
 • Yargıtay Daire Kararları --1068
 • 12. DAVA TAKİP YETKİSİ --1086
 • I---GENEL OLARAK --1086
 • II---DAVA TAKİP YETKİSİ TANINAN HALLER --1087
 • -1--Borçlunun Muayyen Bir Taşınmazdaki Tasfiye Payının Haczini İsteme --1087
 • -2--Borçlunun Üçüncü Kişideki Alacağının Tahsili --1087
 • -3--İflas Alacaklısına Dava Takip Yetkisi Verilmesi --1088
 • -4--Alacaklıya Veraset İlamı Alabilme Hakkı Tanınması --1088
 • -5--Alacaklıya Ortaklığın Giderilmesi Davasını Açma Hakkının Tanınması --1088
 • -6--Zorunlu Geçit Hakkı Tesisinde Takip Yetkisi --1089
 • -7--Köy Orta Mallarında Yarar Sahibinin Takip Yetkisi --1089
 • -8--Terekenin Temsili --1090
 • -9--Borçlu Adına Zilyetliğe Dayalı Tescil Davası Açma Hakkının Tanınması --1090
 • 13. KANUNİ TEMSİLCİLERİN TEMSİL VE İZİN BELGELERİNİN İBRAZI --1091
 • I---SUNULMASI GEREKLİ BELGELER --1091
 • II---MAHKEMEYE BAŞVURULMASI GEREKEN HALLERDE BAŞVURULMAMASI --1091
 • III--KESİN SÜREYE RAĞMEN BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ VEYA MAHKEMEYE BAŞVURULMAMASI --1091
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1092
 • Yargıtay Daire Kararları --1092
 • 14. MALVARLIĞINA İLİŞKİN DAVADA, DAVA SIRASINDA TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ --1094
 • I---GENEL OLARAK --1094
 • II---MİRASÇILARA GEÇEN HAKLAR YÖNÜNDEN --1095
 • -1--Genel Olarak --1095
 • -2--Nişan Bozulması Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davası --1095
 • -3--Evlenmenin Feshi Davası --1095
 • -4--Evlatlık Sözleşmesinin Feshi --1095
 • III--MİRASÇILARA GEÇMEYEN HAKLAR YÖNÜNDEN --1096
 • IV--TARAFLARIN HÜKÜMDEN SONRA ÖLMESİ --1096
 • -1--Hükmün Tebliğinden Önce Tarafın Ölmesi --1096
 • -2--Hükmün Tebliğinden Sonra Ancak Kanun Yolu Süresi İçinde Tarafın Ölmesi ---1096
 • -3--Hükmün Kanun Yoluna Götürülmesinden Sonra Tarafın Ölmesi --1096
 • 15. -KANUNİ TEMSİLCİ ATANMASI SEBEBİYLE YARGILAMANIN ERTELENMESİ --1097
 • 16. -TARAFLARIN DEĞİŞMESİ --1098
 • I---GENEL OLARAK --1098
 • II---İRADİ TARAF DEĞİŞMESİ --1098
 • III--KANUNİ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ --1098
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1099
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1099
 • 17. -DAVADA SIFAT --1102
 • I---GENEL OLARAK --1102
 • II---C. SAVCILIĞININ DAVA AÇMASI --1103
 • III--DAVADA SIFAT, DAVA ŞARTI DEĞİLDİR --1103
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1104
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1104
 • Yargıtay Daire Kararları --1117
 • 18. -DAVA ARKADAŞLIĞI --1124
 • I---GENEL OLARAK --1124
 • II---İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI --1125
 • -1--Genel Olarak --1125
 • -2--İhtiyari Dava Arkadaşlığının Mümkün Olduğu Haller --1125
 • ---a)-Hak veya Borcun Ortak Olması --1125
 • -----aa)--Müteselsil Alacaklılık --1126
 • -----bb)--Müteselsil Borçluluk --1126
 • ---b)-Ortak İşlem --1127
 • -----aa)--Bölünemeyen Borçlar Yönünden --1127
 • -----bb)--Bölünebilen Borçlar Yönünden --1127
 • ---c)-Vakıa ve Hukuki Sebebin Aynı veya Benzer Olması --1127
 • -----aa)--Vakıa ve Hukuki Sebebin Aynı Olması --1127
 • -----bb)--Vakıa ve Hukuki Sebebin Benzer Olması --1129
 • -3--İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu --1129
 • ---a)-Genel Olarak --1129
 • ---b)-Usuli İşlemler Yönünden --1130
 • -----bb)--Dava Şartları ile İtirazlar --1130
 • -----cc)--Yetkili Mahkeme --1131
 • -4--Hüküm ---1131
 • -5--Yargılama Giderleri --1131
 • 19. -MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI --1132
 • -1--Genel Olarak --1132
 • -2--Mecburi Dava Arkadaşlığı Halleri --1133
 • ---a)-Maddi Hukuka Göre Mecburi dava Arkadaşlığı Halleri --1133
 • -----aa)--Elbirliği (iştirak halinde) Mülkiyet --1133
 • -----bb)--Bölünemeyen Hak ve Borçlarda Mecburi Dava Arkadaşlığı --1135
 • ---b)-Usul Hukukuna Göre Mecburi Dava Arkadaşlığı Halleri --1136
 • -----aa)--Genel Olarak --1136
 • -----bb)--Soybağının Reddi Davasında Mecburi Dava Arkadaşlığı --1137
 • -----cc)--Tapu Kütüğüne Taşınmaz Tescili Davasında --1137
 • -----dd)--Asli Müdahale --1137
 • -----ee)--Nüfus Kayıt Düzeltme Davasında --1137
 • -----ff)--İskan Yoluyla Temlikin İptali Davasında (İsk. K. m. 23/2)--137
 • -----gg)--Mer’a Davalarında --1137
 • -----hh)--Hacizde İptal Davasında --1137
 • -----ıı)--Mülhak Vakıflarda --1138
 • -3--Mecburi Dava Arkadaşlarının Tabi Olduğu Usul Hükümleri --1138
 • ---a)-Birlikte Hareket Etmek Zorunluluğu --1138
 • -----aa)--Maddi Bakımdan Mecburi Dava Arkadaşlığında --1138
 • -----bb)--Şekli Bakımdan Mecburi Dava Arkadaşlığında --1139
 • ---b)-Görevli Mahkeme --1139
 • ---c)-Yetkili Mahkeme --1139
 • ---d)-Dava Açılması --1140
 • ---e)-Tahkikat Usul İşlemlerinin Etkisi --1140
 • ---f)--Hüküm --1140
 • ---g)-Kanun Yolu --1140
 • ---h)-Yargılama Giderleri --1140
 • 20. -DAVANIN İHBARI --1141
 • I---GENEL OLARAK --1141
 • II---İHBAR VE ŞARTLARI --1142
 • -1--İhbar Zamanı --1142
 • -2--İhbarın Amacı --1142
 • -3--İhbarın Yapılacağı Kişiler --1143
 • -4--İhbarın Şekli ve Kapsamı --1144
 • -5--İhbarın Tahkikata Etkisi --1145
 • -6--İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu Yargılamadaki Yeri --1146
 • -7--İhbarın Etkisi --1146
 • ---a)-Genel olarak --1146
 • ---b)-Zamanaşımına etkisi --1147
 • ---c)-Fer’i müdahil olarak davaya katılma halinde etkisi --1147
 • ---d)-İhbara rağmen hareketsiz kalan kişiye etkisi --1147
 • 21. -ASLİ MÜDAHALE --1149
 • I---GENEL OLARAK --1149
 • II---KANUNİ DÜZENLEME --1150
 • III--DAVANIN TARAFLARI --1151
 • IV--DAVANIN KOŞULLARI --1152
 • -1--Görülmekte Olan Bir Davanın Varlığı --1152
 • -2--Dava Konusu Üzerinde Hak İddiası --1152
 • -3--Hak İddia Eden Üçüncü Kişi Olmalıdır --1152
 • -4--Ayrı Bir Dava Açılmış Olması --1152
 • -5--Hükümden Önce Talep Edilmiş Olması --1153
 • V---ASLİ MÜDAHALE DAVASININ İNCELENMESİ --1153
 • -1--Genel Olarak --1153
 • -2--Harç Ödenmesi --1153
 • -3--Görevli ve Yetkili Mahkeme --1154
 • VI--HÜKÜM --1154
 • 22. -FER’İ MÜDAHALE --1155
 • I---GENEL OLARAK --1155
 • II---KOŞULLARI --1156
 • -1--Derdest Bir Davya Müdahale Edilebilir --1156
 • -2--Müdahilin Müdahale Etmekte Hukuki Yararı Bulunmalıdır --1156
 • -3--Tahkikat Sona Ermeden Müdahale Gerçekleşmelidir --1157
 • -4--Müdahale Eden Davada Üçüncü Kişi Durumunda Olmalıdır --1157
 • III--FER’İ MÜDAHALE TALEBİ VE İNCELENMESİ USULÜ --1157
 • -1--Dilekçe ile Talep --1157
 • -2--Dilekçenin Tebliği --1158
 • IV--FER’İ MÜDAHİLİN DURUMU --1158
 • -1--Müdahale Talebinin Kabulü --1158
 • -2--Müdahil Katıldığı Tarafın Yardımcısıdır --1159
 • -3--Müdahilin Bilgilendirilmesi --1159
 • V---HÜKÜM --1160
 • -1--Fer’i Müdahalenin Etkisi --1160
 • -2--Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi --1160
 • -3--Hükmün Niteliği --1161
 • -4--Rücu Davası İlk Davada Verilen Kararın Etkisi --1162
 • ---a)-Genel olarak --1162
 • ---b)-Asıl davadaki uyuşmazlık hakkında yanlış karar verildiği iddia edilemez --1162
 • ---c)-Davanın geç ihbar edildiği iddiası --1163
 • ---ç)-İddia ve savunma imkanının kısıtlandığı iddiası --1163
 • ---d)-Ağır kusur neeniyle iddia ve savunmanın kısıtlandığı iddiası--1163
 • 23. -CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI SAVCININ HUKUK DAVASINA MÜDAHALESİ --1164
 • I---GENEL OLARAK --1164
 • II---C. SAVCISININ GÖREVİNİN NİTELİĞİ --1164
 • III--DAVA AÇILMASI --1165
 • IV--TARAFLARIN DURUMU --1165
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1166
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1166
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1169
 • Yargıtay Daire Kararları . --1189
 • 24. -DAVAYA VEKALET (İRADİ TEMSİL) --1206
 • I---GENEL OLARAK --1206
 • II---DAVAYA VEKALETİN VEKALET SÖZLEŞMESİYLE MUKAYESESİ --1207
 • -1--Vekaletname --1207
 • -2--Vekil ile Müvekkil Arasındaki Sözleşme --1208-
 • ---a)-Genel Olarak --1208
 • ---b)-Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı --1208
 • III--DAVANIN TAKİBİ --1208
 • -1--Genel Olarak --1208
 • -2--Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması --1209
 • -3--Duruşma Disiplinine Uymama --1209
 • IV--AVUKATLARIN HAK VE ÖDEVLERİ VE DAVAYI VEKİL OLARAK TAKİP EDEBİLECEK KİMSELER --1209
 • -1--Genel Olarak --1209
 • -2--Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler --1209
 • -3--Uzlaşma ve Sağlama --1210
 • -4--Sır Saklama --1210
 • -5--İşin Reddedildiğinin Bildirilmesi --1210
 • -6--Davayı Vekil Olarak Takip Edebilecek Kimseler --1210
 • ---a)-Genel Olarak --1210
 • ---b)-Dava Vekilleri --1211
 • ---c)-Dava Takipçileri --1213
 • ---d)-Avukat Staj Yerleri --1214
 • -7--Özel kanun Hükümlerine Göre Dava Temsilci Olarak Hareket Edebilecekler --1214
 • ---a)-Genel Kaide --1214
 • ---b)-3402 s. Kadastro Kanunun 31. Maddesi --1214
 • ---c)-Acenteler --1214
 • ---d)-Gemi Müdürü --1214
 • ---e)-Ticari Vekil --1214
 • ---f)--Yönetici Adi Şirket Ortağı --1215
 • ---g)-Tüm Mirasçılar Tarafından Yetki Verilen Mirasçı --1215
 • ---h)-Tahsil Cirosu Hamili --1215
 • ---ı)--Kanuni Temsilci --1215
 • ---i)--Tüzel Kişilerin Temsili --1215
 • ---j)--Hazinenin Temsili --1216
 • ---k)-Kat Mülkiyetinde Yönetici --1216
 • V---DAVAYA VEKALET HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER ----1216
 • -1--Genel Olarak --1216
 • -2--Tebligatın Vekile Yapılması --1218
 • VI--DAVAYA VEKALETİN KANUNİ KAPSAMI --1218
 • -1--Genel Olarak Davaya Vekaletin Kapsamı --1218
 • -2--Davaya Vekalette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Haller--1219
 • ---a)-Sulh ---1219
 • ---b)-Hakimin Reddi --1219
 • ---c)-Davanın Tamamını Islah --1219
 • ---d)-Ahzu Kabz Yetkisi --1219
 • ---e)-Yemin Teklif, İadesi ve Reddi --1220
 • ---f)--İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Tevkil --1220
 • ---g)-Haczi Kaldırmak --1221
 • ---h)-Müvekkilin İflasını İstemek --1221
 • ---ı)--Tahkim ve Hakem Sözleşmesi Yapmak --1221
 • ---i)--Yeniden Yapılanma --1221
 • ---j)--Davanın Alternatif Çözüm Yollarına Başvurmak --1222
 • ---k)-Davadan veya Kanun Yolundan Feragat --1222
 • ---l)--Karşı Tarafı İbra ve Davasını Kabul --1222
 • ---m)-Yargılamanın İadesi Yoluna Gitmek --1222
 • ---n)-Hakimlerin Fiilleri Sebebiyle Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açmak --1222
 • ---o)-Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davalar --1222
 • ---ö)-Mirasın Reddi --1223
 • -3--Özel Yetkisi Olmadığı Halde Vekilin Yaptığı İşlemin Akibeti --1223
 • VII-BİRDEN ÇOK MÜVEKKİL VEYA VEKİLİN VARLIĞI--1223
 • -1--Birden Çok Vekilin Bulunması --1223
 • ---a)-Genel Olarak --1223
 • ---b)-Birden Çok Vekilin Sorumluluğu --1224
 • ---c)-Birden Çok Vekilin Yaptığı İşlemlerde Çelişki Halinde Geçerlilik --1224
 • ---d)-Birden çok Vekile Yapılan Tebligatta Geçerlilik --1224
 • ---e)-Birden Çok Vekile Taktir Edilecek Ücret --1224
 • -2--Birden Çok Müvekkil Bulunması --1224
 • VIII-VEKALETİN VERİLMESİ --1224
 • -1--Genel Olarak --1224
 • -2--Vekâletname Türleri --1225
 • ---a)-Özel Vekaletname --1225
 • ---b)-Genel Vekaletname --1225
 • -3--Vekaletnamelerin Onaylanması --1226
 • ---a)-Genel Olarak --1226
 • ---b)-Kadastro Davalarında Vekaletnamelerin Onayı --1226
 • ---c)-Er ve Erbaş Vekaletnamelerinin Onayı --1226
 • ---d)-Resmi Kuruluşların Daire Amirinin Onay Yetkisi --1227
 • ---e)-Türk Konsoloslukları --1227
 • ---f)-Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı --1228
 • IX--VEKALETNAMENİN İBRAZI --1230
 • -1--Genel Olarak --1230
 • -2--Vekaletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması --1231
 • ---a)-Avukata Dava Takibi Zorunlu Olan Davada Vekaletnamesiz Dav Açılması ve İşlem Yapılması --1231
 • -----aa)--Genel Olarak --1231
 • -----bb)--Gecikmesinde Zarar Doğabilecek Hallerde --1231
 • -3--Vekaletnamesiz İşlem Yapmasına İzin Verilen ve Vekaletnameyi İbraz Etmeyen Vekilin Sorumluluğu --1232
 • -4--Avukat Tutmak İçin Duruşmanın Ertelenemeyeceği --1233
 • -5--İstifa Azil Dosyasının İncelenmesi İçin Süre --1233
 • X---VEKİLLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA MÜVEKKİLİN DURUMU-1233
 • -1--Genel Olarak --1233
 • -2--Vekilin Vekalet Veren Huzurundaki Beyanı --1233
 • -3--Vekalet Veren veya Vekilin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı --1234
 • ---a)-Vekilin Uygunsuz Davranışı --1234
 • ---b)-Davasını Bizzat Takip Eden Kişinin Uygunsuz Davranışı --1234
 • -4--Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması --1234
 • XI--VEKALETİN SONA ERMESİ --1235
 • -1--Genel Olarak --1235
 • -2--İstifa İle Vekaletin Sona Ermesi --1235
 • ---a)-Genel Olarak --1235
 • ---b)-İstifa Üzerine Müvekkilin Yapacağı İşler --1237
 • ---c)-Uygun Olmayan Zamanda İstifa --1237
 • -3--Vekilin Azli ile Vekaletin Sona Ermesi --1238
 • ---a)-Genel Olarak --1238
 • ---b)-Azli haklı Kılan Nedenler --1238
 • ---c)-Azil Üzerine Müvekkilin Yapacağı İşler --1240
 • -----aa)--Avukatla Takibi Zorunlu Olmayan Davada --1240
 • ---d)-Azlin Şekli --1241
 • ---e)-Azlin Sonuçları --1241
 • -----aa)--Genel Olarak --1241
 • -----bb)--Karşı Tarafın Zararının Tazmini --1241
 • -----cc)--Haksız Azil Halinde --1242
 • -----çç)--Azilden Önce Yapılan İşlerden Sorumluluk --1241
 • -----dd)--Vekilin ve Vekille İşyapanın Azilden Haberdar Olmamaları Halinde Sorumluluk --1242
 • -----ee)--Özet Olarak Temsil Yetkisinin Geri Alınması Halinde Borçlar Yasasının 36/2 ile 33/2, 34/3 Maddelerinin Karşılıklı Uygulama Alanları --1243
 • -4--Vekaletin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi --1243
 • -5--Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflas ile Vekaletin Sona Ermesi--1244
 • ---a)-Genel Olarak --1244
 • ---b)-Müvekkilin Ölümü --1244
 • ---c)-Kadastro davasında da Kural Olarak --1245
 • -6--Vekilin Avukatlık Mesleğinden Ayrılması veya İşten Yasaklanması Nedeniyle Vekaletin Sona Ermesi --1245
 • -7--Vekilin veya Müvekkilin İflası İle Vekaletin Sona Ermesi --1246
 • -8--Vekilin Veya Müvekkilin Fiil Ehliyetini Kaybetmesi ile Vekaletin Sona Ermesi ---1246
 • -9--Müvekkilin İkinci Bir Avukat Tutması --1246
 • -10-Hükmi Şahsiyetin Sona Ermesiyle Vekalet İlişkisi Sona Erer --1247
 • -11-Vekaleti Sona Erdirmeyen Haller --1247
 • ---a)-Küçüğün Dava Sırasında Reşit Olması --1247
 • ---b)-Tüzel Kişi Organın Değişmesi --1247
 • ---c)-Kat Mülkiyetinde Yöneticinin Değişmesi --1247
 • XII--VEKALET ÜCRETİ --1247
 • -1--Genel Olarak --1247
 • -2--Avukatlık Ücret Sözleşmesi --1248
 • ---a)-Genel Olarak --1248
 • ---b)-Ücret Sözleşmesinin Şekli --1249
 • ---c)-Ücret Sözleşmesinin Kapsamı --1249
 • -----aa)--Genel Olarak --1249
 • -----bb)--Avukatlık Sözleşmesiyle ilgili Kısıtlayıcı Hükümler --1250
 • -3--Yargılama Gideri Olan Vekalet Ücreti --1252
 • ---a)-Genel Olarak --1252
 • ---b)-Vekalet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi --1253
 • ---c)-Kapsamı --1255
 • -----aa)--Genel Olarak --1255
 • -----bb)--Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler --1256
 • -----cc)--Avukatlık Ücretinin Sınırları ve Ortak veya Değişik Sebeple Davanın Reddine Davalıların Avukatlık Ücreti --1256
 • -----dd)--Birden Çok Avukat ile Temsil --1256
 • -----ee)--Ücretin Tümünü Haketme --1257
 • -----ff)--Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk --1257
 • -----gg)--Avukatın Hapis Hakkı ve Avukatlık Ücretinin Rüçhanlı Bulunması (Hapis Hakkı) --1257
 • -----hh)--Kadastro Davalarında Vekalet Ücreti Takdiri --1257
 • ---d)-Kanun Gereği Davada Yer Alanlar Vekalet Ücreti ile Sorumlu Tutulamayacağı --1258
 • ---e)-Vekalet Ücretine Esas Alınacak Değer --1258
 • -----aa)--Dava Dilekçesindeki değere İtiraz Edilmemesi --1259
 • -----bb)--Dava Dilekçesindeki Değere İtiraz Edilmiş Olması --1259
 • -----cc)--Kadastro Davasında Vekalet Ücreti Takdiri --1259
 • ---f)-Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılması ve Halinde Vekalet Ücretinin Hesaplanması --1259
 • ---g)-Özel Durumlarda Vekalet Ücreti Taktiri --1260
 • -----aa)--Esastan Sonuçlanmayan Davada Vekalet Ücreti Takdiri --1260
 • -4--Avukatlık Ücret Davalarında Görevli Mahkeme --1267
 • -5--Avukatlık Ücret Davalarında Yetkili Mahkeme --1267
 • -6--Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Hükmolunan Vekalet Ücretine İcra Takibi Sırasında Katma Değer Vergisi İlave Edilemeyeceği --1268
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --1268
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1268
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1280
 • Yargıtay Daire Kararları --1335
 • 25. -TEMİNAT --1367
 • I---GENEL OLARAK --1367
 • II---TEMİNIT GÖSTERİLECEK HALLER --1369
 • -1--Genel Olarak Teminatın Kapsamı --1369
 • -2--Teminat Göstermeyi Gerektiren Haller --1369
 • ---a)-Teminat Göstermekle Yükümlü Olanlar --1369
 • -----aa)--Mutat Meskeni Olmayan Gerçek Türk Vatandaşının Davasında Teminat --1369
 • -----bb)--Türk Tüzel Kişilerinin Açtıkları Davalarda Teminat --1370
 • -----cc)--Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Açacakları Davalarında Teminat --1370
 • ---b)-Ödeme Güçlüğü Nedeniyle Teminat --1371
 • -3--Dava Sırasında Teminat Gerektiren Hal ve Şartların Doğması --1371
 • -4--Mecburi Dava Arkadaşlığında Teminat --1372
 • III--TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HALLER --1372
 • -1--Adli Yardım --1372
 • -2--Yeterli Güvence Bulunması --1372
 • -3--Sırf Küçüğün Menfaati İçin Açılan Dava --1372
 • -4--İlama Bağlı Alacak İçin İlamlı İcra Takibi --1373
 • IV--TEMİNAT KARARI --1373
 • -1--Genel Olarak --1373
 • -2--Teminat Kararına İtiraz --1373
 • V---TEMİNATIN TUTARI VE ŞEKLİ --1373
 • -1--Genel Olarak --1373
 • -2--Teminatın Azaltılması, Arttırılması, Değiştirilmesi ya da Kaldırılması--1374
 • VI--TEMİNAT GÖSTERİLMEMESİNİN SONUÇLARI --1374
 • VII--TEMİNATIN İADESİ --1374
 • 26. -SÜRELER --1375
 • I---GENEL OLARAK --1375
 • II---TARAFLAR İÇİN KONULMUŞ SÜRELER --1375
 • -1--Kanunun Belirlediği Süreler --1375
 • -2--Kesin Olmayan Kanuni Süreler --1377
 • -3--Hakimin Belirlediği Süreler --1377
 • III--MAHKEMELER İÇİN KONULMUŞ SÜRELER --1378
 • IV--SÜRELERİN NİTELİĞİ VE BELİRLENMESİ --1379
 • V---KEŞİF İÇİN KESİN MEHİLE İLİŞKİN ARA KARARI VERİLMESİ ----1379
 • ---a)-Keşif Yapma Olanağının Doğmuş Olması Gereği --1379
 • ---b)-Keşif Ara kararının Muhtevası --1380
 • VI--RESEN YAPILMASI GEREKEN SORUŞTURMADA MASRAFLARIN HAZİNEDEN KARŞILANMASI --1383
 • -1--Genel Olarak --1383
 • -2--Resen Taraf Teşkilinde Kesin Önelin Geçersizliği --1383
 • VII--SÜRELERİN HESAPLANMASI --1384
 • -1--Sürelerin Başlaması --1384
 • -2--Sürelerin Bitimi --1384
 • ---a)-Süre Gün Olarak Belirtilmişse --1384
 • ---b)-Süre Hafta, Ay veya Yıl Olarak Belirtilmişse --1384
 • ---c)-Tatil Günlerinin Etkisi --1385
 • -----aa)--Genel Olarak --1385
 • -----bb)--Adli Tatilin Sürelere Etkisi --1385
 • VIII-KESİN SÜREYE UYMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI --1386
 • -1--Genel Olarak --1386
 • -2-Hakim Tarafından Kararlaştırılan Kesin Sürelere Uyulmaması --1386
 • ---a)-Genel Olarak --1386
 • ---b)-Yargıtay Uygulamasına Göre Hakim Tarafından Tayin Edilecek Kesin Mehil Kararı İçin Göz önünde Tutulması Gereken Hususlar --1386
 • -3--Kesin Süre İçinde Yapılmayan İşlen Birdaha Yapılamaz --1389
 • 27. -ESKİ HALE GETİRME --1390
 • I---GENEL OLARAK --1390
 • II---ESKİ HALE GETİRME KOŞULLARI --1391
 • -1--Elde Olmayan Bir Sebeple Sürenin Kaçırılmış Olması --1391
 • ---a)-Genel Olarak --1391
 • ---b)-Hastalık Hali --1392
 • -2--Başka Hukuki Yolun Olmaması --1393
 • -3--Engelin Kalkmasından İtibaren İki Hafta İçinde Talepte Bulunmak Gerekir ----1393
 • ---a)-Genel Olarak --1393
 • ---b)-Sınırlamalar --1394
 • -----aa)--İlk Derece Yargılamasında ve İstinaf Aşamasında Talebin İleri Sürülme zamanı --1394
 • -----bb)--Yargıtay’da Nihai Kararın Önemli Olmadığı --1394
 • III--ESKİ HALE GETİRME USULÜ --1394
 • -1--Talebin Şekli ve Kapsamı --1394
 • -2--Talep ve İnceleme Mercii --1395
 • ---a)-Genel Olarak --1395
 • ---b)-İnceleme ve Karar --1396
 • ---c)-Hükmün Kapsamı --1396
 • -----aa)--Genel Olarak --1396
 • -----bb)--Islahla Geçersiz Sayılmayan İşlemler Yönünden --1396
 • -3--Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi --1396
 • IV--ESKİ HALE GETİRME MASRAFLARI --1397
 • 28. -ADLİ TATİL --1398
 • I---GENEL OLARAK --1398
 • II---ADLİ TATİLİ DÜZENLEYEN MADDE METİNLERİ --1398
 • -1--Ceza İşlerinde Adli Tatil --1398
 • -2--Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Adli Ara Verme --1399
 • -3--Sayıştay’da Adli Ara Verme --1399
 • -4--Danıştay’da Adli Ara Verme --1399
 • -5--Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Adli Ara Verme --1400
 • -6--Hukuk Mahkemelerinde Adli Ara Verme --1401
 • -7--Uyuşmazlık Mahkemesinde Adli Ara Verme--1401
 • -8--Anayasa Mahkemesinde Adli Tatil--1401
 • III--ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER --1401
 • -1--Genel Olarak --1401
 • -2--Özel ve Acele İşler --1401
 • ---a)-Hukuki Korumalar --1401
 • ---b)-Şahıs ve Aile Hukukunda Yer Alan Bazı Davalar --1402
 • ---c)-Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi --1402
 • ---ç)-İş Davaları --1402
 • ---d)-Ticaret Davları (HMK. 103/1-d) --1402
 • ---e)-İcra İflas Davaları (HMK. 103/1-e [176/g] --1403
 • ---f)--Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler (HMK. 103/1-f [176/2])--1403
 • ---g)-Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava işleri, --1403
 • ---ğ)-Çekişmesiz yargı işleri, --1403
 • ---h)-İvedi İşler --1403
 • IV--ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLECEK DAVALARIN ADLİ TATİL SONRASINA BIRAKILMASI --1403
 • V---ADLİ TATİLDE BAKILAMAYACAK OLAN DAVA VE İŞLERDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER --1404
 • VI--HMK. NUN 109. MADDESİNİN UYGULAMA ALANI --1404
 • VII--ADLİ TATİLE TABİ DAVA VE İŞLERDE ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ --1404
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararı --1405
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1405
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1406
 • Yargıtay Daire Kararları --1421
 • 29. -DAVA ÇEŞİTLERİ --1432
 • I---MAHKEMEDEN İSTENEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ --1432
 • -1--Eda Davası --1432
 • ---a)-Genel Olarak --1432
 • ---b)-İnceleme Usulü --1433
 • ---c)-Eda Hükmünün Etkisi --1433
 • -2--Tespit Davaları --1434
 • ---a)-Genel Olarak --1434
 • ---b)-Kanuni Düzenleme --1435
 • -----aa)--Genel Olarak --1435
 • -----bb)--Tespit Davasının Açılabilme Koşulları --1436
 • ---c)-Tespit Davasının Türleri --1442
 • -----aa)--Olumlu (Müspet) Tespit Davası --1442
 • -----bb)--Olumsuz (Menfi) Tespit Davası --1442
 • ---d)-Tespit Hükmünün Etkisi --1442
 • -----aa)--Genel Olarak --1442
 • -----bb)--Zamanaşımı --1443
 • -3--İnşai Haklar ve İnşai Dava --1443
 • ---a)-Genel Olarak İnşai Hak ve Kullanılması --1443
 • ---b)-İnşai Hakkın Kullanılması Üzerine Tarafların Anlaşması --1444
 • ---c)-İnşai (Yenilik) Doğuran Davalar --1444
 • -----aa)--Genel Olarak --1444
 • -----bb)--HMK. daki Düzenleme --1445
 • -----cc)--İnşai Hükmün Etkisi --1445
 • II--TALEP SONUCUNA GÖRE DAVA ÇEŞTİLERİ --1447
 • -1--Kısmi Dava --1448
 • ---a)-Genel Olarak --1448
 • ---b)-Hukuki Yarar --1449
 • ---c)-Talep Konusunun Tartışmalı Olması --1449
 • ---d)-Feragat --1449
 • ---e)-Faiz- --1449
 • ---f)--Zamanaşımı Hak Düşürücü Süre --1452
 • ---g)-Hüküm --1452
 • -----aa)--Kısmi Davanın Tamamen veya Kısmen Reddi --1452
 • -----bb)--Kısmi Davanın Tamamen Kabulü --1452
 • ---h)-Ek Dava --1452
 • -----aa)--Genel Olarak --1452
 • -----bb)--Kısmi Dava Kararı Kesinleştikten Sonra Ek Dava Açılması --1453
 • -----cc)--Kısmi Dava Karara Bağlanmadan Ek Davanın Açılması --1454
 • -2--Objektif Dava Birleşmesi --1454
 • ---a)-Genel Olarak --1454
 • ---b)-Dava Yığılmasının Koşulları --1456
 • -3--Terditli -Kademeli- Dava --1457
 • ---a)-Genel Olarak --1457
 • ---b)-Terditli Dava Koşulları --1457
 • ---c)-İnceleme Usulü ve Hüküm --1459
 • -4--Seçimlik Dava --1459
 • ---a)-Genel Olarak --1459
 • ---b)-Seçimlik Borç --1460
 • ---c)-Seçimlik Dava --1460
 • ---d)-Mahkeme Kararı --1460
 • ---e)-Seçimlik Mahkumiyet Kararının İcraya Konması --1461
 • -5--Grup Davası --1461
 • III--KARŞI DAVA --1462
 • IV--DAYANILAN HAKKA GÖRE DAVA ÇEŞİTLERİ --1462
 • -1--Ayni Hakka Dayalı Davalar --1462
 • ---a)-Genel Olarak Mülkiyet --1462
 • ---b)-Mülkiyet Hakkının Özel Hukuk Alanındaki Kanunlarla Korunması --1463
 • ---c)-İstihkak Davası --1464
 • -----aa)--Genel Olarak --1464
 • -----bb)--İstihkak Davasıyla Güdülen Amaca Ulaştıran Diğer Dava Hakları --1466
 • ---d)-Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası --1466
 • -----aa)--Genel Olarak --1466
 • -----bb)--Müdahalenin Men’i Davasını Açabilme Koşulları --1468
 • -2--Zilyetlik Davaları --1469
 • -3--Şahsi Hakka Dayanan Dava --1471
 • -4--Karma Davalar --1471
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1471
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1471
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1478
 • Yargıtay Daire Kararları --1496
 • 30. -DAVA ŞARTLARI --1503
 • I---GENEL OLARAK --1503
 • II---GENEL DAVA ŞARTLARI --1504
 • III--ÖZEL DAVA ŞARTLARI --1504
 • IV--DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ --1505
 • -1--Davanın Her Aşamasında Dava Şartlarının Resen Gözetileceği ve Taraflarında Dava Şartı Noksanlığını Her Zaman İleri Sürebileceği --1505
 • -2--Dava Şartı Noksanlığı Halinde Mahkemenin Hareket Tarzı --1505
 • -3--Dava Şartı Noksanlığının Hüküm Anında Giderilmiş Olması --1506
 • -4--Dava Şartlarının İnceleme Sırası --1507
 • V---DAVA ŞARTLARININ ÖZELLİKLE İNCELENMESİ --1508
 • -1--Genel Olarak --1508
 • ---Dava Şartları --1509
 • -2--Mahkemeye İlişkin Dava Şartları --1509
 • ---a)-Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması (m. 114/1-a)--1509
 • -----aa)--Genel Olarak --1509
 • -----bb)--Yabancı Devlet Muaflığı --1510
 • -----cc)--Yabancı Elçilik Mensuplarının Yargı Muaflığı --1510
 • -----dd)--Konsolosların Yargı Muaflığı --1512
 • ---b)-Yargı Yolunun Caiz Olması (m. 114/1-b) --1512
 • ---c)-Mahkemenin Görevli Olması (m. 114/1-c) --1512
 • ---ç)-Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde, Mahkemenin Yetkili Bulunması (m. 114/1-ç) --1513
 • -----aa)--Mirastan Doğan Davalarda Yetki --1513
 • -----bb)-Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki --1513
 • -3--Taraflara İlişkin Dava Şartları --1514
 • ---a)-İki Tarafın Bulunması --1514
 • ---b)-Tarafların Taraf Ehliyetine Sahip olması (HMK. m. 119/1-d) --1514
 • ---c)-Tarafların Dava Ehliyetine Sahip Olmaları (HMK. 114/1-d) --1514
 • ---d)-Tarafların Kanuni Temsilin Söz konusu Olduğu Hallerde, Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Olması (HMK. m. 114/1-d) --1515
 • ---e)-Dava Takip Yetkisine Sahip Olunması (HMK. m. 119/1-e) --1515
 • ---f)--Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnamesinin bulunması (HMK. m. 119/1-f. c. 1) --1516
 • -----aa)--Davaya vekalet ehliyetine sahip olunması --1516
 • -----bb)--Usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir vekaletnamenin bulunması (HMK. m. 114/1-f-c. 2) --1516
 • ---g)-Davacının Yatırması Gereken Gider ve Avansının Yatırılmış Olması (HMK. m. 114/1-g) --1518
 • ---ğ)-Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi (HMK. m. 119/1-ğ) --1518
 • -4--Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları --1519
 • ---a)-Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunması (m. 114/ı-h)--1519
 • -----aa)--Genel Olarak --1519
 • -----bb)-Dava Anında Mevcut hukuki Yarar --1521
 • -----cc)--Mahkeme Kararına İhtiyaç Duyulması --1521
 • ---b)-Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Halen Görülmekte Olmaması (HMK. m. 119/ı-ı) --1522
 • ---c)-Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması (m. 114/ı-i) --1523
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1525
 • Yarıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1525
 • Yargıtay Daire Kararları --1549
 • 31. -İLK İTİRAZLAR --1554
 • I---GENEL OLARAK --1554
 • II---İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLMESİ --1554
 • III--İLK İTİRAZLARIN İNCELENMESİ --1555
 • -1--İnceleme Sırası --1555
 • -2--İlk İtirazların İnceleme Usulü --1556
 • IV--İLK İTİRAZ HALLERİ --1556
 • -1--Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Yetki İtirazı --1556
 • -2--Tahkim İtirazı --1556
 • -3--İş Bölümü İtirazı --1556
 • İ Ç İ N D E K İ L E R
 • CİLT - II
 • Sayfa
 • 32. -DAVANIN AÇILMASI --1559
 • I---GENEL OLARAK --1559
 • II---DAVANIN AÇILMASI --1159
 • -1--Genel Olarak --1559
 • -2--Davanın Açılma Zamanı --1560
 • -3--Dava Dilekçesinin İçeriği --1560
 • ---a)-Genel Olarak --1560
 • ---b)-Dava Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar --1561
 • -----aa)--Mahkemenin Adı (119/1-a) --1561
 • -----bb)--Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri (119/1-b) --1561
 • -----cc) -Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (119/1-c) --1562
 • -----çç)--Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri (119/1-ç) --1562
 • -----dd) -Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri (119/1-d) --1562
 • -----ee)--Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altın açık özetleri (119/1-e) --1562
 • -----ff) --İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği Dava Dilekçesinde Gösterilmelidir (119/1-f) --1564
 • -----gg) -Dayanılan Hukuk Sebepler (119/1-g) --1565
 • -----ğğ) -Açık Bir Şekilde Talep Sonucu (119/1-ğ) --1565
 • -----hh) -Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası (119/1-h) --1566
 • -4--Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması --1567
 • ---a)-Genel Olarak --1567
 • ---b)-Bir Haftalık Kesin Süre İçinde Giderilebilecek Noksanlıklar --1568
 • III--HARÇ VE AVANS ÖDENMESİ --1568
 • IV--BELGELERİN BİRLİKTE VERİLMESİ --1569
 • V---DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ --1569
 • 33. -DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI --1570
 • I---GENEL OLARAK --1570
 • II---MADDİ HUKUK BAĞLAMINDAN DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI --1570
 • -1--İyiniyetin Kötü Niyete Dönüşmesi --1570
 • -2--Bazı Şahıs Varlığı Haklarının Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi --1571
 • -3--Davalının Mütemerrit Olması --1571
 • -4--Hak Düşürücü Sürenin Korunması --1571
 • -5--Zamanaşımının Kesilmesi --1571
 • III--DAVA AÇILMASININ USUL HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI -----1572
 • ---a)-Davayı İncelemesi Zorunluğunun Doğması --1572
 • ---b)-Dava Şartları Davanın Açıldığı Tarihe Göre Belirlenir --1573
 • ---c)-Kararın, Davanın Açıldığı Tarihe Göre Verileceği --1573
 • ---d)-ihtiyati Tedbir ve İhtiyati Haczin Korunması --1573
 • IV--DAVAYI GERİ ALMA YASAĞI --1573
 • -1--Genel Olarak --1573
 • -2--Davanın Atiye Bırakılması --1574
 • -3--Davadan Feragat --1575
 • -4--Dosyanın İşlemden Kaldırılması --1575
 • -5--Davanın Geri Alınmasının Sonuçları --1576
 • V---DAVAYI GENİŞLETME VEYA DEĞİŞTİRME YASAĞI --1576
 • -1--Genel Olarak --1576
 • -2--Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağının Kapsamına Giren Haller --1577
 • ---a)-Dava Sebebini (Vakıaları) Genişletmek veya Değiştirmek --1577
 • -----aa)--Genel Olarak --1577
 • -----bb) -Asıl Vakıaya Zımmen Dahil Olan Vakıanın Gösterilmesi --1577
 • -----cc)--Mevcut Vakıaların Delili Olan Vakıa --1577
 • -----çç) -Dava Açılmasından Sonra Doğan Olaylar --1578
 • -----dd) -Resen Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalarda --1578
 • ---b)-Talep Sonucunun Genişletilmesi veya Değiştirilmesi --1579
 • -3--Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları --1580
 • ---a)-Davalının Rızası --1580
 • -----aa)--Genel Olarak --1580
 • -----bb) -Davanın Tarafının Değiştirilmesi --1581
 • ---b)-Islah ---1581
 • ---c) -Feragat Sulh --1582
 • ---ç)-Sulh ----1582
 • ---d)-Ön İnceleme Duruşmasına Gelmemek --1583
 • ---e) -Hakimin Talepten Başka Bir Şeye Karar Verebildiği Haller --1583
 • ---f) -Hukuki Sebebin Değiştirilmesi --1584
 • ---g) -Talep Sonucunun Daraltılması (Azaltılması) --1584
 • 34. -DAVA KONUSUNUN DEVRİ --1585
 • I---GENEL OLARAK --1585
 • II---DAVALININ KAVA KONUSUNU 3. KİŞİYE DEVRİ HALİNDEDAVACININ YETKİLERİ --1585
 • -1--Genel Olarak --1585
 • -2--Devralan Kişiye Karşı Davaya Devam Edilmesi --1586
 • ---a)-Genel Olarak --1586
 • ---b)-Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Yönünden --1587
 • -3--Davaya Tazminat Davası Olarak Devam Edilmesi --1588
 • III--DAVACI TARAFINDAN DAVA KONUSUNUN DEVRİ HALİNDE DEVRALAN 3. KİŞİNİN YETKİLERİ --1589
 • -1--Genel Olarak --1589
 • -2--Taşınmaza İstihkak ve Elatmanın Önlenmesi Davalarında Dava Hakkının Devri Mümkünmüdür --1590
 • IV--KADASTRO DAVASINDA DAVA KONUSUNUN DEVRİ --1590
 • 35. -DAVAYA CEVAP --1591
 • I---GENEL OLARAK --1591
 • II---SAVUNMA SEBEPLERİ --1593
 • -1--Maddi Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri --1593
 • ---a)-İtirazlar --1593
 • -----aa)--Genel Olarak --1593
 • -----bb)--Dava Dosyasından Anlaşılan İtirazlar --1593
 • -----cc)--Dava Dosyasından Anlaşılmayan İtirazlar --1593
 • ---b)-Def’iler --1594
 • -----aa)--Genel Olarak --1594
 • -----bb)--Def’ilerin İleri Sürülmesi --1595
 • III--CEVAP DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE VERİLMESİ --1597
 • -1--Genel Olarak --1597
 • -2--Cevap Dilekçesinin Verildiği Tarih --1597
 • -3--Cevap Dilekçesinin Davacıya Tebliği --1598
 • IV--CEVAP DİLEKÇESİ VERME SÜRESİ --1598
 • -1--Kural Olarak --1598
 • -2--Cevap Süresinin Uzatılması --1599
 • V---CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN SONUCUCU --1599
 • -1--Genel Olarak --1599
 • -2--İlk İtirazlar Yönünden --1600
 • -3--Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Yönünden --1600
 • ---a)-Genel Olarak --1600
 • ---b)-Vakıaların Değiştirilemeyeceği --1602
 • ---c)-Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına Tabi Olan Durumlar --1602
 • ---d)-Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları --1604
 • ---e)-Dava Şartları --1605
 • VI--CEVAP DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ --1605
 • -1--Genel Olarak --1605
 • -2--Cevap Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar --1606
 • ---a)-Mahkemenin Adı (HMK. m. 129/1-e [200/1, 179/1] --1606
 • ---b)-Tarafların Adı ve Soyadı ile Adresleri (HMK. 129/1-b. 2) --1606
 • ---c)-Davalının T. C. Kimlik Numarası (HMK: m. 134/1) --1606
 • ---ç)-Varsa Vekillerinin veya Kanuni Temsilcilerinin Adı-Soyadı Adresleri (HMK. m. b 129/1-ç [200/1 179/6]) --1606
 • ---d)-Savunmanın Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Özetleri (HMK. m. 139/1-d [200/1 201/1]) --1606
 • ---e)-Savunmanın Dayanağı Olarak İleri Sürülen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği (HMK. 129/e [195/1]) --1607
 • ---f)--Dayanılan Hukuki Sebepler (HMK. m. 129/f-1 [201/2]) --1607
 • ---g)-Açık bir şekilde talep sonucu (HMK. m. 129/1-g [200/2]) --1607
 • ---ğ)-Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası (HMK. m. 129/1-ğ [200/3]) --1607
 • VII- -CEVAP DİLEKÇESİNİN UNSURLARINDA EKSİKLİK BULUNMASI --1607
 • -1--Genel Olarak --1607
 • VIII-TARAFLARIN İKİNCİ DİLEKÇELERİ CEVABA CEVAP (REPLİK) VE İKİNCİ CEVAP (DÜPLİK) DİLEKÇESİ --1608
 • -1--Genel Olarak --1608
 • -2--Cevaba Cevap Dilekçesi (Replik) --1609
 • -3--İkinci Cevap Dilekçesi (Düplik) --1610
 • 36. -KARŞI DAVA --1611
 • I---GENEL OLARAK --1611
 • II---UYGULANACAK HÜKÜMLER --1611
 • III--KARŞI DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI --1612
 • -1--Genel Olarak --1612
 • -2--Asıl Davanın Açılmış ve Halen Görülmekte Olması --1612
 • -3--Talepler Arasında Takas veya Mahsup Yahut Bağlantı Olması --1613
 • ---a)-Takas Talebi --1613
 • ---b)-Mahsup Talebi --1613
 • ---c)-Takas ve Mahsup Dışında Mevcut Bir Bağlantı --1613
 • -----aa)--Aynı Sebepten Doğma --1613
 • -----bb)--Benzer Sebep --1614
 • -----cc)--Hükmün Etkilenmesi --1614
 • -4--Karşı Dava Aynı Yargılama Usulüne Tabi Olmalıdır --1614
 • ---a)-İdari Yargıya Tabi Dava --1614
 • ---b)-Tahkime Tabi Dava --1614
 • ---c)-Ticari Dava --1615
 • ---d)-Özel Mahkemenin Görevine Giren Dava --1615
 • IV--KARŞI DAVAYA KARŞI DAVA --1615
 • V---KARŞI DAVA KOŞULLARI GERÇEKLEŞMEDEN AÇILACAK DAVANIN AKIBETİ --1615
 • VI--KARŞI DAVANIN AÇILMASI VE SÜRESİ --1616
 • VII--ASIL DAVANIN SONA ERMESİ --1617
 • VIII-GÖREV VE YETKİ VE TAHKİKAT --1617
 • IX--KARŞI DAVADA HÜKÜM --1618
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1618
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1618
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1622
 • Yargıtay Daire Kararları --1653
 • 37. -ÖN İNCELEME --1670
 • I---GENEL OLARAK --1670
 • II---DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR HAKKINDA KARAR --1670
 • III--ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET --1671
 • IV--ÖN İNCELEME DURUŞMASI --1671
 • -1--Genel Olarak --1671
 • -2--Dava Şartları ve İtirazların Karara Bağlanması --1672
 • -3--Uyuşmazlık Konularının Tespiti --1672
 • -4--Sulh Davası Yeni Duruşma Günü Tayini --1672
 • -5--Uyuşmazlık Konularının Tanzimi --1673
 • -6--Ön İnceleme Duruşması --1673
 • -7--Delil Sunumu İçin Kesin Süre Verilmesi --1674
 • -8--İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi --1674
 • ---a)-Genel Olarak --1674
 • ---b)-İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağının İstisnaları --1676
 • -9--Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Süreler Hakkında Karar --1676
 • 38. -TAHKİKAT --1677
 • I---GENEL OLARAK --1677
 • II---TAHKİKATIN KONUSU --1677
 • III--TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVETİ VE DİNLENİLMESİ --1677
 • IV--SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ --1678
 • -1--Genel Olarak --1678
 • -2--Sonradan Delil Gösterilmesinin Koşulları --1678
 • ---a)-Genel Kural --1678
 • ---b)-Yeni Delil Sunma Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımıyorsa --1678
 • ---c)-İlgilinin Kusuru Dışında Bir Nedenle Sunulamayan Yeni Delil --1678
 • 39. -DURUŞMA --1679
 • I---TARAF TEŞKİLİ --1679
 • II---OTURUM (CELSE) DURUŞMA --1679
 • III--TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVETİ BİÇİMİ --1679
 • IV--MAHKEMENİN ÇALIŞMA ZAMANI --1680
 • -1--Genel Olarak --1680
 • -2--Duruşma Gününün Belirlenmesi --1680
 • -3--Dosyaların Hakimin Tetkiki İçin Hazırlanması ve Liste --1680
 • V---SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA İCRASI ---1681
 • 40. -TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ VE SONUÇLARI --1682
 • I---GENEL OLARAK --1682
 • II---DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI --1682
 • III--DURUŞMAYA GIYAPTA DEVAM EDİLMESİ --1683
 • IV--İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ OLAN DAVANIN TARAFLARDAN BİRİNİN TALEBİYLE YENİLENMESİ --1684
 • -1--Genel Olarak --1684
 • -2--İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenme Süreleri --1684
 • ---a)-Genel Olarak --1684
 • ---b)-Bir Ay Geçmeden Yenileme --1684
 • ---c)-Bir Ay Geçtikten Sonra Yenileme --1685
 • -3--Dosyanın Yenilenmesi ile Doğacak Sonuçlar --1685
 • -4--Davanın Açılmamış Sayılması --1686
 • ---a)-Genel Olarak --1686
 • ---b)-Açılmamış Sayılan Dava İçin Karar Verilmesinin Unutulmuş Olmasının Doğurucu Sonuçları --1687
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1687
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1687
 • Yargıtay Daire Kararları --1696
 • 41. -DURUŞMA DÜZENİ --1706
 • I---GENEL OLARAK DURUŞMA DÜZENİ --1706
 • -1--Salondan Çıkarma --1706
 • -2--Disiplin Hapsi --1706
 • -3--C. Başavcılığına İhbar --1706
 • -4--Disiplin Cezasının Mahiyeti --1706
 • -5--Soru Yöneltme --1707
 • II---KAYIT VE YAYIN YASAĞI --1707
 • -1--Genel Olarak --1707
 • -2--Ses ve Görüntü Kaydı Alınamayacağı --1707
 • ---a)-Genel Kural --1707
 • ---b)-İstisnai Hal --1708
 • III--DURUŞMA TUTANAĞI --1708
 • -1--Duruşma Tutanağının Amacı --1708
 • -2--Sözlü Açıklamaların Tutanağa Geçirilmesi --1708
 • -3--Tutanakta Bulunması Mecburi Hususlar --1708
 • ---a)-Genel Olarak --1708
 • ---b)-İmza ile Onanması Zorunlu İşlemler --1709
 • -4--Tutanağa Geçmiş Belgelerin Niteliği --1710
 • -5--Teknik araçlarla Kayda Alma --1711
 • -6--Tutanağın İmzalanması ve İmza Atamayanların Durumu --1711
 • ---a)-Hakim ve Zabıt Katibi Tarafından Derhal İmza --1711
 • ---b)-İmza Atamayanların Parmak İzinin Alınması --1711
 • -7--Tutanağın İspat Gücü --1711
 • IV--ZABIT KATİBİ BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU --1711
 • V---TUTANAK ÖRNEĞİ VERİLMESİ --1712
 • -1--Genel Olarak --1712
 • -2--Gizlilik Kararı Kapsamında Kalan Belge --1712
 • VI--DOSYAYA BELGE KONULMASI VE DOSYANIN BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ --1713
 • -1--Dosyaya Belge Konulması --1713
 • -2--Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi --1713
 • VII--DİZİ LİSTESİ --1713
 • VIII-DOSYANIN TARAFLAR VE İLGİLİLERCE İNCELENMESİ --1713
 • -1--Genel Olarak --1713
 • -2--Gizli Belge ve Tutanakların İncelenmesi --1714
 • IX--DOSYANIN HAKİMİN İNCELENMESİNE HAZIR TUTULMASI -1714
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1714
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1714
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1717
 • 42. -ÖN SORUN BEKLETİCİ SORUN --1719
 • I---ÖN SORUN (HADİSE) --1719
 • -1--Genel Olarak --1719
 • -2--Önsorunun İleri Sürülmesi --1719
 • -3--Ön Sorunun İncelenmesi --1719
 • ---a)-İncelenmeye Değer Bulunan Ön Sorunun Tefhim ve Tebliği --1719
 • ---b)-İncelemeye Değer Görülen Ön Sorunun Soruşturulması --1720
 • ---c)-Ön Sorunun Davaya Bakan Mahkemenin Görev Alanına Girmesi --1720
 • ---d)-Ön Sorun Davaya Bakan Mahkemenin Görev Alanı Dışında Olması --1721
 • -----aa)--Genel Olarak --1721
 • -----bb)--Asliye Mahkemesinin Sulh Mahkemesinde Açılacak Davayı Bekletici Sorun Yapması --1721
 • -----cc)--Sulh Mahkemesinin Asliye Mahkemesinde Açılacak Davayı Bekletici Sorun Yapması --1721
 • ---e)-Kararın Tefhim veya Tebliği --1722
 • II---BELETİCİ SORUN (MESELE) --1722
 • -1--Genel Olarak --1722
 • -2--Amaç Fayda ve Mahzurları --1724
 • -3--Zorunlu Bekletici Mesele Yapma Halleri --1725
 • ---a)-Genel Olarak --1725
 • ---b)-Anayasaya Aykırılık Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararının Beklenmesi --1725
 • ---c)-Yargı Yolu Uyuşmazlığı Hakkında --1725
 • ---d)-İtirazın Kesin Kaldırılmasında Terekenin Borca Batık Olduğu Davasının İcra Mahkemesince Bekletici Mesele Yapma Zorunluluğu --1726
 • ---e)-Hakem Tahkikatında Zorunlu Bekletici Mesele --1726
 • -4--İhtiyari Bekletici Sorun --1726
 • ---a)-Genel Olarak --1726
 • ---b)-Hukuk Mahkemesindeki Davanın Bekletici Mesele Yapılması --1727
 • ---c)-Ceza Mahkemesinde Açılmış Davnın Sonucunun Beklenmesi --1728
 • ---d)-İdare Mahkemesinde Açılmış Davanın Sonucunun Beklenmesi --1729
 • -5--Usul Hükümleri --1729
 • ---a)-Bekletici Sorun Yapılabilecek Davanın Açılmış Olması --1729
 • -----aa)--Bekletici Sorun Yapılabilecek Davanın Başka Bir Mahkemede Görülmekte Olması --1729
 • ---b)-Yeni Açılacak Bir Davanın Bekletici Sorun Yapılması --1730
 • ---c)-Duruşma Günlerinin Belirlenmesi --1731
 • ---d)-Bekletici Sorun Yapma Kararına İtiraz --1732
 • ---e)-Bekletici Sorun Yapma Kararının Kaldırılması --1732
 • ---f)--Bekletici Sorun Yapmanın Zamanaşımına Etkisi --1732
 • ---g)-Bekleme Kararını Verecek Mahkeme --1732
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1733
 • Yarıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1733
 • Yargıtay Daire Kararları --1740
 • 43. -DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI --1749
 • I---DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ --1749
 • -1--Genel Olarak --1749
 • -2--Birleştirme Usulü --1751
 • ---a)-Aynı Yargı Çevresinde, Aynı Düzey ve Sınıftaki Hukuk Mahkemelerine Açılmış Davaların Birleştirilmesi --1751
 • ---b)-Ayrı Yargı Çevrelerinde, Aynı Düzey ve Sınıftaki Hukuk Mahkemelerine Açılmış Davaların Birleştirilmesi --1751
 • ---c)-Birleştirme Kararının Derhal Bildirilmesi --1752
 • ---ç)-İstinaf İncelemesinde Birleştirme --1752
 • II---DAVALARIN AYRILMASI --1753
 • -1--Genel Olarak --1753
 • -2--Aralarında Bağlantı Bulunmayan Davaların Ayrılması --1753
 • -3--Aralarında Bağlantı Bulunan Davların Ayrılması --1754
 • -4--Davaların Ayrılması Kararı ve Sonuçları --1754
 • ---a)-Ayırma Talebinin Kabulü Kararı --1754
 • ---b)-Davaların Ayrılması Talebinin Reddi Kararı --1754
 • III--KANUN YOLLARI --1755
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1756
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1756
 • Yargıtay Daire Kararları --1762
 • 44. -TARAFLARIN İSTİCVABI --1765
 • I---GENEL OLARAK --1765
 • II---İSTİCVABA GİDİLEMEYEN HALLER --1766
 • -1--Suçlayan Beyan --1766
 • -2--Hukuki Konular --1766
 • -3--Ödeme İddiası --1766
 • -4--Herkesçe Bilinen Olgu ve Olaylar --1766
 • -5--Kültür Birikimiyle Çözülebilen Sorunlar (Genel Yaşam Deneyimi ile Mümkün Vakıalar) --1767
 • -6--Sahtelik İddiasında İsticvap --1767
 • -7--İsticvap’a Sadece Tahkikat Aşamasında Başvurulabilir --1767
 • -8--Resen Araştırma İlkesine Tabi Olan Davalar --1767
 • -9--Teknik Konular --1768
 • -10--Neticeyi Talepteki Çelişkinin Giderilmesi --1768
 • III--İSTİCVAP KARARI --1768
 • IV--İSTİCVABIN KONUSU --1768
 • -1--Genel Olarak --1768
 • -2--İsticvaba Konu Olabilecek Vakıalar ve Onunla İlişkili Hususlar --1769
 • ---a)-Gerçek Kimliğin Belirlenmesi --1769
 • ---b)-Yaş Tashihi Davasında Küçüğün Vasiyeyi Hali --1769
 • ---c)-Senetlerin Elde Edilme Şekli Hakkında İsticvaba Başvurulması --1769
 • ---d)-Belgenin Hukuki İlişkiyi Gösermemesi İsticvap --1770
 • ---e)-Adi Belgenin (Senedin) Elde Ediliş Sebebi --1770
 • V---İSTİCVAB EDİLECEK KİŞİLER --1770
 • -1--Tarafların İsticvabı --1770
 • ---a)-Genel Olarak --1770
 • ---b)-Tam Ehliyetlilerin İsticvabı --1771
 • ---c)-Mahdut Ehliyetlilerin İsticvabı --1771
 • ---d)-Tam Ehliyetsizlerin İsticvabı --1771
 • -2--Üçüncü Kişilerin İsticvap Edilemeyeceği --1772
 • ---a)-Genel Olarak --1772-
 • ---b)-Asli Müdahilin İsticvabı --1772
 • ---c)-Fer’i Müdahilin İsticvabı --1772
 • VI--İSTİCVAP EDİLECEK TARAFIN DAVET EDİLMESİ --1772
 • -1--İsticvap Davetiyesinin Kapsamı --1772
 • -2--İsticvap Davetiyesinin Geçersizliği --1773
 • -3--İhtarın Eksikliği --1773
 • -4--İsticvab Kakarından Rücu --1773
 • VII--HUKUKİ SONUÇLARI (İKRAR ETMİŞ SAYMA) --1773
 • VIII-İSTİCVAP USULİ --1774
 • -1--Genel Olarak --1774
 • -2--Bizzat İsticvap --1774
 • -3--Ses ve Görüntü Nakli ile İsticvap --1775
 • -4--İstinabe Yoluyla İsticvap --1775
 • -5--Yerinde İsticvap --1775
 • IX--İSTİCVABIN YAPILMASI --1775
 • -1--Genel Olarak --1775
 • -2--Bizzat İsticvap --1775
 • -3--Doğruyu Söylemeye Yönlendirme --1776
 • -4--Karşı Taraf ve Taraf Vekillerinin Hazır Bulunabilmesi --1776
 • ---a)-Genel Olarak --1776
 • ---b)-İsticvap Sırasında Vekilin Yasaklanan Davranışları --1776
 • -5--İzinsiz Yazılı Not Kullanılamayacağı --1776
 • X---TUTANAK DÜZENLENMESİ --1777
 • -1--Genel Olarak --1777
 • -2--Tutanak Düzenlenmesi --1777
 • -3--Sonradan Yapılan Değişiklikler --1777
 • -4--Haklı Bir Gerekçe Olmadan Tutanağı İmzadan Kaçınma --1778
 • XI--KIYASEN UYGULANACAK HÜKÜMLER --1778
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1778
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1778
 • Yargıtay Daire Kararları --1785
 • 45. -ISLAH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ --1787
 • I---ISLAH ----1787
 • -1--Genel Olarak --1787
 • -2--Islah’a Başvurmanın Gerekli Olmadığı Haller --1789
 • ---a)-Maddi Hataların Düzeltilmesi --1789
 • ---b)-Mahkemenin Resen Başka Bir Şeye Karar Verebildiği Hallerde --1789
 • ---c)-İddia ve Savunmayı Değiştiren Haller --1789
 • ---d)-Resen İncelenecek Hususlar --1789
 • ---e)-Dava Açıldıktan Sonra Doğan Olaylar --1789
 • ---f)--Hukuki Sebep --1789
 • -3--Islahın Konusu --1790
 • ---a)-Genel Olarak --1790
 • ---b)-Islahı Mümkün Olmayan Haller --1790
 • -----aa)--Genel Olarak --1790
 • -----bb)--Dava Engelleri (İlk İtirazlar) --1790
 • -----cc)--Davanın Taraflarının Değiştirilmesi --1791
 • -----dd)--Maddi Hukuk İşlemleri --1791
 • -----ee)--İsticvap Tutanağı --1792
 • -----ff)--Bazı Usul İşlemleri --1792
 • ---c)-Islahı Mümkün Haller --1792
 • -----aa)--Vakıaların (Dava Sebeplerinin) Islahı --1792
 • -----bb)--Zamanaşımının Islah Yoluyla İleri Sürülmesi --1793
 • -----cc)--Netice-i Talebin Islahı --1794
 • -4--Islahın Türleri ve Sayısı --1795
 • ---a)-Genel Olarak --1795
 • ---b)-Islahın Sayısı --1795
 • ---c)-Islahın Türleri --1795
 • -----aa)--Tamamen Islah --1795
 • -----bb)--Kısmi Islah --1797
 • -5--Islahın Zamanı ve Şekli --1797
 • ---a)-Islahın Zamanı --1797
 • -----aa)--Genel Olarak --1797
 • -----bb)--Davanın Sona Ermiş Olmasından Sonra Islah --1799
 • ---b)-Islahın Şekli --1799
 • -6--Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi --1800
 • ---a)-Bir Hafta İçinde Teminat Yatırılması --1800
 • ---b)-Teminatın Arttırılması Teminat Fazlasının İadesi --1800
 • ---c)-Teminat Yatırmamanın Sonucu --1800
 • ---d)-Karşı Tarafın Talebi --1801
 • -7--Islahın Etkisi --1801
 • ---a)-Genel Olarak --1801
 • ---b)-Islahla Geçersiz Kılınamayacak İşlemler --1802
 • ---c)-Islah Dilekçesi Verilmesi Zorunluluğu ve Islah Dilekçesi Verilememesinin Sonuçları --1803
 • -----aa)--Davanın Tamamen Islahında --1803
 • -----bb)--Kısmen Islahında --1803
 • ---c)-Kötüniyetli Islah --1804
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1804
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1804
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1805
 • Yargıtay Daire Kararları --1839
 • 46. -TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA --1851
 • I---GENEL OLARAK --1851
 • II---TAHKİKATIN TÜMÜ HAKKINDA AÇIKLAMA İSTENMESİ --1852
 • -1--Tek Hakimli Mahkemelerde Tahkikatın Tümü Hakkında Açıklama İstenmesi ----1852
 • -2--Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Tümü Hakkında Açıklama İstenmesi --1852
 • III--TAHKİKATIN SONA ERMESİ --1853
 • -1--Tek Hakimli Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi --1853
 • -2--Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi --1853
 • IV--SÖZLÜ YARGILAMA --1853
 • -1--Tarafların Daveti --1853
 • -2--Yoklukta hüküm verilmesi --1854
 • -3--Son sözlerin sorulması --1854
 • -4--Hüküm Verilmesi --1855
 • ---a)-Tahkikat Yapmaya Gerek Olmaması --1855
 • ---b)-Davanın Hüküm İçin Yeterince Aydınlanmamış Olması --1855
 • 47. -İSPAT VE DELİLLER --1856
 • I---GENEL OLARAK İSPAT VE DELİLLER --1856
 • -1--Genel Olarak İspat --1856
 • -2--İspatın Konusu --1858
 • ---a)-Vakıalar (Olaylar) --1858
 • -----aa)--Genel Olarak --1858
 • -----bb)--Herkesçe Bilinen Vakıalarla İkrar Edilmiş Vakıalar --1859
 • -----cc)--Karineler --1859
 • ---b)-Yabancı Kanun Hükümleri --1861
 • ---c)-Örf ve Adet Kuralları --1862
 • -3--İspat Yükü --1862
 • ---a)-Genel Olarak --1862
 • ---b)-İspat Yükü Genel Kuralları --1863
 • ---c)-Genel Kuralın İstisnaları --1865
 • ---d)-İspat Yüküne İlişkin Özel Durumlar --1867
 • -4--İspat Hakkının Kanuni Sınırları --1868
 • ---a)-Kavram --1868
 • ---b)-Delilin Hukuka Uygun Yolla Elde Edilmiş Olması --1868
 • ---c)-Kanuni Delil Sisteminin Gözetileceği --1868
 • ---d)-Delilin Caiz Olup Olmadığına Mahkemenin Karar Vereceği --1868
 • II---DELİLLER (İSPAT ARAÇLARI) --1869
 • -1--Genel Olarak --1869
 • -2--Karşı İspat --1871
 • -3--Delil Türleri --1872
 • ---a)-Kesin Deliller --1872
 • ---b)-Takdiri Deliller --1872
 • ---c)-Delil Sözleşmesi --1873
 • -----aa)--Genel Olarak --1873
 • -----bb)--Delil Sözleşmesinin Şekli --1874
 • -----cc)--Delil Sözleşmesinin Sınırları --1875
 • -----dd)--Delil Sözleşmesi Nevileri --1876
 • III--DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ (İkamesi) --1877
 • -1--Genel Olarak --1877
 • -2--Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulandığı davalarda Delillerin Gösterilmesi -----1878
 • -3)-Taraflarca Hazırlama İlkesinin Uygulandığı Davalarda Delillerin Gösterilmesi ----1880
 • ---a)-Genel Olarak --1880
 • ---b)-Delillerin Taraflarca Hazırlanması İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Delillerin Taraflarca Gösterilmesi Kaidesinin İstisnaları --1882
 • -----aa)--Genel Olarak --1882
 • -----bb)--Bilirkişiye Başvurma --1883
 • -----cc)--Keşif Kararı Verme --1883
 • -----dd)--İsticvap --1883
 • -----ee)--İddia Sınırları İçinde Delil Gösterilmesini Emretme --1883
 • -4--Kanunda Düzenlenmemiş Deliller --1884
 • -5--Karşı Delil Gösterme --1885
 • -6--İspat Yükü --1885
 • IV--DELİLLERİ SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ --1885
 • -1--Genel Olarak --1885
 • -2--Tarafların Dilekçelerinde Delillerini Somutlaştırması --1886
 • ---a)-Genel Olarak --1886
 • ---b)-Davacının Dava Dilekçesinde Delillerini Bildirmesi --1886
 • ---c)-Cevap Dilekçesinde Delillerin Bildirilmesi --1887
 • V---DELİLLERİN GÖSTERİLME ZAMANI --1887
 • ---d)-Genel Olarak --1887
 • VI--ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE RESMİ MERCİLERİN ELİNDE BULUNAN DELİLLERİN CELBİ (Başka Yerden Getirtilecek Deliller) --1887
 • VII--DELİLDEN VAZGEÇME --1888
 • VIII-DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE --1888
 • -1--Delillerin İncelenmesi --1888
 • -2--İstinabe ----1888
 • -3)-Delillerin Değerlendirilmesi --1889
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1889
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1889
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1892
 • Yargıtay Daire Kararları --1921
 • 48. -İKRAR ---1942
 • I---GENEL OLARAK --1942
 • II---İKRARIN KONUSU --1943
 • III--SÜRESİNDE CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMESİNİN SONUCU DAVAYI İNKARDIR --1943
 • IV--İKRARIN BELGELENMESİ --1944
 • V---İKRAR ÇEŞİTLERİ --1945
 • -1--Genel Olarak --1945
 • ---a)-Yapıldığı Yere Göre İkrar Çeşitleri --1945
 • ---b)-Kapsama Göre İkrar Çeşitleri --1945
 • ---c)-Görevsiz veya Yetkisiz Mahkeme Önünde İkrar --1946
 • ---ç)-Başka Bir Davadaki İkrar --1947
 • ---d)-Delil Tespit ve İhtiyati Tedbir Dosyasında İkrar --1947
 • -2--İçeriğine Göre İkrar Çeşitleri --1947
 • ---a)-Basit İkrar --1947
 • ---b)-Gerekçeli İkrar (Vasıflı İkrar) --1948
 • ---c)-Bileşik İkrar (Mürekkep İkrar) --1949
 • VI--İKRARIN BÖLÜNMESİ --1950
 • VII--İKRARDAN DÖNME --1951
 • VIII-İKRARIN HÜKMÜ --1951
 • IX--SULH GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İKRAR --1952
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1952
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --1952
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1953
 • Yargıtay Daire Kararları --1967
 • 49. -BELGE VE SENET --1971
 • I---BELGE ---1971
 • -1--Genel Olarak --1971
 • -2--Yargıtay Uygulamasında Belge --1972
 • ---a)-Fatura ---1972
 • ---b)-Nakliye Masraf Listesi --1973
 • ---c)-Çek, Zamanaşımına Uğramış Bono --1973
 • ---d)-İbraname Makbuz --1974
 • ---e)-Özel Belge ve Özel Deftere Kayıt --1974
 • ---f)--Hakediş Raporu --1974
 • ---g)-Kredi Sözleşmesinde Kabul Edilmiş Banka Kayıt ve Defterleri --1974
 • ---h)-Bakanlık Müfettiş Raporları --1975
 • ---ı)--Resmi Daire Yazışmaları --1975
 • ---i)--Fotokopi --1975
 • ---j)--Ticari Defterler --1975
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --1976
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --1976
 • Yargıtay Daire Kararları --1987
 • 50. -SENET ----1996
 • I---GENEL OLARAK --1996
 • II---UNSURLARI --1997
 • -1--Genel Olarak --1997
 • -2--Yazılı Şekil --1997
 • -3--İmza -----1997
 • -4--İmza Yerine Geçen İşaretler --1998
 • ---a)-Cüzdanla İş Yapmanın Usul Edinildiği Kuruluşlarda --1998
 • ---b)-İmza Atamayanların Belgelerinin Düzenlenmesinde Vergi ve Harç --1999
 • -5--İmzanın Atılış Biçimi --1999
 • -6--Elektronik Ortamda Güvenli Elektronik İmza ile İmzalamak --1999
 • III--SENET TÜRLERİ --2000
 • -1--Resmi Senetler --2000
 • ---a)-Genel Olarak --2000
 • ---b)-Noter Senetleri --2000
 • ---c)-Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Senetler --2001
 • -2--Adi Senetler --2002
 • ---a)-Genel Olarak --2002
 • ---b)-İmzalı Mektup ve Telgrafname --2002
 • ---c)-Güvenli Elektronik İmza ile Oluşturulmuş Elektronik Veriler --2002
 • ---d)-Adi Senetteki Senet Tarihinin Üçüncü Kişilere Etkisi --2003
 • IV--SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ --2004
 • -1--Genel Olarak --2004
 • -2--Yazılı Şekil --2004
 • ---a)-Yasal Şekil --2004
 • ---b)-İradi Şekil --2004
 • -3--Resmi Senetlerde Şekil --2005
 • ---a)-Genel Olarak --2005
 • ---b)-Sözleşme Nevilerine Göre Huzura Gerekli Makamlar --2007
 • -----aa)--Tapu Sicil Muhafızı veya Memuru Huzurunda Yapılması Gereken Sözleşmeler --2007
 • -----bb) -Noterler Tarafından Yapılabilecek Sözleşmeler --2007
 • -----cc) -Sadece Sulh Hukuk Hakimliği Huzurunda Yapılabilecek Sözleşmeler --2008
 • -----dd) -Hem Tapu Sicil Muhafızı veya Memur, hemde noterler tarafından yapılabilecek taşınmazla ilgili sözleşmeler. --2008
 • -----ee)--Hem Tapu Sicil Memuru, İstenirse Noter veya Sulh Hakimi Huzurunda Yapılabilen Taşınmazla İlgili Sözleşme --2008
 • -----ff)--Hem Adi, İstenirse Noterler Tarafından Yapılabilecek Sözleşme --2008
 • -----gg)--Sadece Yazılı Şeklin Yeterli Olduğu Taşınmazla İlgili Sözleşmeler --2008
 • -----hh)--Ayrıca Resmi Şekle Tabi Olmayan Taşınmazla İlgili Sözleşmeler --2009
 • -----ıı)--Kooperatife Ait Taşınmazların Ortaklara Temlikinde Şekil --2009
 • -----ii)--Resmi Şekilde Anlaşma Yapılmasına İhtiyaç Olmadan Mülkiyet Değişikliği Sağlayan Haller --2010
 • ---c)-Şekle Aykırılığın Müeyyidesi --2010
 • ---d)-Geçersiz İşlemin Delil Niteliği ve Müruruzaman --2011
 • ---e)-Tarafların Geçersiz Satış Nedeniyle Verdikleri Geri İsteme Hakları --2012
 • -----aa)--Genel Olarak --2012
 • -----bb)--Satış Sözleşmesinde Kararlaştırılmış Olmasına Rağmen Şekle Uyulmamışsa Alıcının Satıcıdan İsteyemeyeceği Haklar --2012
 • V---SENETLERİN İSPAT GÜCÜ --2012
 • -1--Genel Olarak --2012
 • -2--İlamların ve Resmi Senetlerin İspat Gücü --2013
 • -3--Adi Senetlerin ve Elektronik İmzalı Belgelerin İspat Gücü --2014
 • ---a)-İkrar veya İnkar Edenden Satır Olduğu Kabul Edilen Adi senetler --2014
 • ---b)-Güvenli Elektronik İmza ile Oluşturulan Belgeler --2014
 • VI--SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU --2014
 • -1--Genel Olarak --2014
 • -2--Hukuki İşlemler --2016
 • -3--Üçüncü Kişiler --2018
 • -4--Maddi Vakıalar --2019
 • VII--SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI--2020
 • -1--Genel Olarak --2020
 • -2--Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı Sadece Senedin Tarafları İçindir --2021
 • ---a)-Genel Olarak --2021
 • ---b)-Tarafların Muvazaa İddiaları --2024
 • VIII-SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI --2024
 • -1--Genel Olarak --2024
 • -2--Delil Başlangıcı --2025
 • -3--Delil Sözleşmesi veya Karşı Tarafın Açık ve Tasdikli Muvafakatı --2028
 • -4--Akrabalar Arasındaki Hukuki Muameleler --2030
 • ---a)-Genel Olarak --2030
 • ---b)-Baba ile oğul arasındaki muamele --2030
 • ---c)-Karı koca arasında muamele --2030
 • ---d)-Damat Kayınpeder Kaynana Arasında Muamele --2031
 • ---e)-Kardeşler Arasında Muamele --2031
 • -5--Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Hukuki İşlemler --2031
 • ---a)-Genel Olarak --2031
 • ---b)-Yargıtay Kararlarına Konu Olmuş Bazı Misaller --2032
 • -----aa)--Üvey Baba ile Evlat Arasındaki Muamele --2032
 • -----bb) -Üvey Ana ile Oğul Arasındaki Münasebet --2032
 • -----cc) -Köyde Kira Akdi --2032
 • -6--Hukuki İşlemlerde İrade Fesadı ile Gabin İddiaları --2032
 • ---a)-Genel Olarak --2032
 • ---b)-Yargıtay Kararlarına Konu Olmuş Örnekler --2033
 • -----aa)--Hile --2033
 • -----bb) -İkrah --2034
 • -7--Senet Alınmasında İmkansızlık veya Olağanüstü Güçlük Bulunan Haller-2034
 • -8--Üçüncü Şahsın Muvazaa İddiası --2034
 • -9--Senedin Kaybolması --2035
 • ---a)-Genel Olarak --2035
 • ---b)-Resmi Memur veya Daire veya Noter Elinde Senedin Kaybolması --2036
 • ---c)-Yangın, Deprem, Su Baskını, Toprak Kayması Sonucu Senedin Kaybolması --2036
 • IX--SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ --2037
 • -1--Genel Olarak --2037
 • -2--Noter Senetlerindeki Çıkıntı Kazıntı ve Silintiler --2037
 • X---YAZI VEYA İMZA İNKARI (SAHTELİK İDDİASI) --2038
 • -1--Genel Olarak --2038
 • -2--Sahteliği İddia Edilen Belgenin Saklanması --2038
 • -3--Belge veya Adi Senetlerde Sahteliğin İleri Sürülmesi --2038
 • -4--Resmi Sicil ve Senetlerin Sahteliğinin İncelenmesi --2039
 • -5--Kişisel Durum Sicillerinin Aksinin İspatı --2040
 • ---a)-Genel Olarak --2040
 • ---b)-Sağlığın ve Ölümün İspatı --2040
 • XI--YAZI VEYA İMZA İNKARININ SONUCU (HÜKMÜ) --2040
 • -1--Adi Senetteki Yazı veya İmza İnkarının Sonucu --2040
 • -2--Resmi Senetteki Yazı veya İmza İnkarının Sonucu --2041
 • XII--SAHTELİK İDDİASINDA İHTİYATİ TEDBİRE ETKİSİ --2042
 • XIII-GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZALI BELGENİN İNKARI --2042
 • XIV-SAHTELİK İNCELEMESİ --2043
 • -1--Belge veya Adi Senetlerin Sahteliğin İncelenmesi --2043
 • ---a)-Genel Olarak --2043
 • ---b)-İsticvap --2043
 • ---c)-İsticvap Daveti Üzerine Gelen Taraftan Açıklama Alınması --2043
 • ---d)-Bilirkişi İncelemesi --2044
 • -2--Resmi Senetlerde Sahtelik İncelemesi --2045
 • XV--SAHTE SENEDİN İPTALİ --2047
 • XVI-HAKSIZ SAHTELİK İDDİASI --2047
 • XVII-SAHTELİK HAKKINDA HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ETKİSİ --2048
 • -1--Hukuk Mahkemesince Verilen Karar --2048
 • -2--Ceza Mahkemesince Verilen Karar --2048
 • XVIII-BELGELERİN HAFLERLER ALEYHİNE KULLANILMASI --2048
 • XIX-BELGELERİN MAHKEMEYE İBRAZI --2048
 • -1--Genel Olarak --2048
 • -2--Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu --2049
 • ---a)-Genel Olarak Belgelerin İbrazı --2049
 • ---b)-Elektronik Belgelerin İbrazı --2050
 • ---c)-Kısmi Onanlı Örneklerin İbrazı Olanağı --2050
 • ---d)-Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi --2051
 • -----aa)--Genel olarak --2051
 • -----bb) -Karşı Tarafın elindeki Belgenin İnkar Edilmesi Halinde İbrazı-Yemin --2052
 • -----cc) -Belge İbraz Etmemenin Hükmü --2052
 • -3--Belge Aslını İbraza Zorunlu Olanlar --2052
 • -4--İbraz Edilen Belgenin Saklanması ve Geri Verilmesi --2052
 • -5--Belgenin Geri Verilmesinin İstenmesi --2052
 • -6--Belge Aslının İbrazı Usulü --2053
 • -7--Mahkemeye İbrazı Zor ve Sakıncalı Belgenin Yerinde İncelenmesi --2053
 • -8--Üçüncü Kişinin veya Kurumun Belgeyi İbraz Etmemesi --2054
 • -9--Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması --2054
 • -10--Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler --2055
 • -11--Yabancı Remi Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu --2055
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2055
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2055
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2067
 • Yargıtay Daire Kararları --2100
 • 51. -YEMİN ---2128
 • I---GENEL OLARAK --2128
 • II---YEMİNİN KONUSU --2129
 • -1--Genel Olarak --2129
 • -2--Yemine Konu Olmayacak Vakıalar --2129
 • ---a)-Resen Tasarruf Edilemeyen Vakıalar --2129
 • ---b)-Bir İşlemin Geçerliliği İçin İki Tarafın İradelerinin Yeterli Görülmediği Haller --2130
 • ---c)-Namus ve onuru Etkileyecek Cezai Kovuşturma Gerektirecek Vakıalar ----2131
 • III--YEMİN TEKLİFİ --2131
 • -1--Genel Olarak --2131
 • -2--Kendisine İspat Yükü Düşen Taraf Yemin Teklif Edebilir --2133
 • -3--Yemin Teklif Hakkı Olanın Dayandığı Delillerin İddiayı İspata Yetmemiş Olması --2134
 • ---a)-Genel Olarak --2134
 • ---b)-Kesin Delille İspatı Gereken Vakıa --2136
 • ---c)-Kesin Delille İspatı Zorunlu Olmayan Hallerde Vakıanın İspatı --2137
 • IV--YEMİNİN İCRASI --2137
 • -1--Yeminin İadesi --2137
 • -2--Yeminin Reddi --2138
 • -3--Duruşmada Hazır Olmayan Tarafın Yemine Daveti --2138
 • ---a)-Genel Olarak --2138
 • ---b)-Yemin Davetiyesi ve İçeriği --2138
 • -4--Yemin Etmenin Sonuçları --2139
 • ---a)-Yemin Teklif Edilen Duruşmada Hazır Değilse --2139
 • ---b)-Yemin Teklif Edilen Duruşmada Hazır İse --2139
 • ---c)-Yemin İade Olunanın Yeminden Kaçınması --2139
 • -----aa)--Genel Olarak --2139
 • -----bb)--Yeminin İade Olunamayacağı Haller --2139
 • -5--Yeminin Teklif Edilmemiş Sayılması (Ölüm veya Fiil Ehliyetinin Kaybı) -------2139
 • -6--Yemini Yerine Getirecek Kimseler --2140
 • ---a)-Genel Olarak --2140
 • ---b)-Tüzel Kişinin Yemini Eda veya İadesi --2141
 • ---c)-Reşit Olmayan ve Kısıtlıların Yemini --2142
 • V---YEMİNİN ŞEKLİ --2143
 • -1--Yemin Eda Edileceği Yer --2143
 • ---a)-Genel Olarak --2143
 • ---b)-Sağır ve Dilsizlerin Yemini --2144
 • ---c)-Hasta veya Özürlülerin Mahkeme Dışında Yemini --2144
 • ---d)-Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması -----2144
 • -2--Yemin Konusunun Açıklattırılması --2145
 • ---a)-Yeminin Şeklini Tespit Etme --2145
 • ---b)-Yemin Fıkrası --2145
 • ---c)-Yeminin Ayakta Dinleneceği --2146
 • ---d)-Yemin Edene Hakimin Soru Sorması --2146
 • -3--Yemin Tutanağının Düzenlenmesi --2146
 • VI--YALAN YERE YEMİN İDDİASI --2147
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2147
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2147
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2148
 • Yargıtay Daire Kararları --2156
 • 52. -TANIK ----2165
 • I---GENEL OLARAK --2165
 • II---TANIK GÖSTERME ŞEKLİ --2167
 • -1--Genel Olarak --2167
 • -2--Tanık Listesi --2168
 • ---a)-Tanık Listesi Kavramı --2168
 • ---b)-Listede Bulunmayan Tanıkların Dinlenemeyeceği --2169
 • ---c)-İkinci Tanık Listesi Verilemeyeceği --2169
 • ---d)-Adres Gösterilmesi İçin Kesin Süre Verilmesi --2170
 • III--TANIK İFADELERİNİN TAKDİRİ --2171
 • -1--Genel Olarak --2171
 • -2--Tanığın Davada Menfaati Olması --2172
 • -3--Zilyetliğin İspatında Şahadetin Taktiri --2173
 • -4--Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi --2174
 • IV--TANIKLIĞIN İZNE BAĞLI OLDUĞU HALLER --2174
 • V---TANIKLARIN DİNLENMESİ --2175
 • -1--Genel Olarak --2175
 • -2--Davet Zorunluluğu --2175
 • ---a)-Davetiye İle Çağırma --2175
 • ---b)-Davetiyenin Tebliği --2176
 • ---c)-Acele Hallerde Davet --2176
 • ---d)-Diğer Davet Araçları --2177
 • -3--Davetiyenin İçeriği --2177
 • -4--Çağrıya Uyma Zorunluluğu --2177
 • -5--Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi (Tanıktan Cevapların Yazılı İstenmesi) -------2178
 • VI--TANIKLIK YAPMA MECBURİYETİ VE TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI --2179
 • -1--Genel Olarak --2179
 • -2--Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme Hakkı --2180
 • ---a)-Çekinme Hakkının Hatırlatılması --2180
 • ---b)-Kişisel Çekinme Halleri --2180
 • -3--Meslek Sırrı Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme --2180
 • -4--Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme --2181
 • -5--Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Haller --2181
 • -6--Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları --2182
 • -7--Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi --2182
 • ---a)-Çekinme Sebeplerinin ve Delilinin Bildirilmesi --2182
 • ---b)-Çekinme Sebeplerinin İncelenmesi --2183
 • ---c)-Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu --2183
 • VII--TANIKLARIN DİNLENMESİ --2183
 • -1--Tanığın Kimliğinin Tespiti --2183
 • -2--Tanıklara İtiraz --2183
 • -3--Tanığa Görevinin Önemini Anlatma --2184
 • -4--Tanığın Yemini --2184
 • ---a)-Genel Olarak --2184
 • ---b)-Yeminsiz Dinlenecekler --2184
 • ---c)-Yeminin Zamanı ve Şekli İçeriği --2185
 • -5--Tanıkların Dinlenilmesi Yeri --2185
 • ---a)-Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi --2185
 • ---b)-Tanıkların Mahkeme Dışında Dinlenmesi --2185
 • -----aa)--Olayın gerçekleştiği veya şeyin bulunduğu yerde tanıkların dinlenmesi --2185
 • -----bb)--Tanığın bulunduğu yerde dinlenmesi --2186
 • ---c)-İstinabe Yolu ile Dinleme --2186
 • -6--Tanığın Dinlenilmesi Şekli --2187
 • ---a)-Tanığın Bilgilendirilmesi --2187
 • ---b)-Tanığın Dinlenilme Şekli (Tanıkların Dinlenilme Usulü) --2187
 • -----aa)--Tanıklar ayrı ayrı dinlenmesi ve yüzleştirilmesi --2187
 • -----bb)--Tanık Sözü Kesilmeden Dinlenir --2188
 • -----cc)--Hakimin Soru Sorabileceği --2188
 • ---c)-Şahadetin Belgeye Bağlanması --2189
 • ---d)-Yasak Davranışlar --2189
 • ---e)-Tercümen ve Bilirkişi Kullanması (Sağır ve Dilsiz Tanık İçin) --2189
 • -7--Yalan Yere veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi ve Sonuçları--2189
 • -8--Tanığa Ödenecek Ücret ve Giderler --2190
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2190
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2190
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2194
 • Yargıtay Daire Kararları --2201
 • 53. -BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ --2219
 • I---GENEL OLARAK --2219
 • II---BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKMEYEN HALLER --2220
 • -1--Genel Olarak --2220
 • -2--Vakıaların Belirlenmesi, Delillerin Değerlendirilmesi --2222
 • III--BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASINI GEREKTİREN HALLER --2223
 • -1--Genel Olarak --2223
 • -2--Yargıtay Uygulamasına Göre Bilirkişi İncelemesi Gerektiren Haller --2224
 • ---a)-Temyiz Kudretinin (Ayırtım Gücünün) Tespiti --2224
 • ---b)-Mütemmim Cüz’ün Tayini --2224
 • ---c)-Ecrimisil Tayini --2225
 • ---d)-Taşınmaz Davalarında --2225
 • ---e)-Haksız İnşaatta Kıymet Tayini --2225
 • ---f)--Orman Davalarında Bilirkişi İncelemesi --2226
 • ---g)-Kusur Oranının Tespiti --2227
 • ---h)-Lüzumlu Ziraat Vasıtasının Tayini --2228
 • ---ı)--Nafaka Tayini --2228
 • ---j)--İmza Tatbikatı --2228
 • ---k)-İflasın Mevcut Olup Olmadığının Tayini --2229
 • ---l)--Yaş Tespiti --2229
 • ---m)-Kira Tespiti --2229
 • ---n)-Banka İşleri --2229
 • VI--BİLİRKİŞİNİN SEÇİMİ --2229
 • -1--Genel Olarak --2229
 • -2--Tarafların Anlaşmasıyla Bilirkişi Seçimi --2230
 • -3--Resen Bilirkişi Seçimi --2230
 • -4--Kanunen Bilirkişiye Başvurulması Zorunlu Haller --2231
 • ---a)-4721 s. TM. Kanununa Göre --2231
 • -----aa)--Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma --2231
 • -----bb)--Hacir Kararı ve Kaldırılması --2231
 • ---b)-Borçlar Kanununa Göre --2231
 • -----aa)--Hayvan Alım Satımında Hayvanın Hastalığının Tespiti --2231
 • -----bb)--Bedel İsteme Hakkı Bedelin Belirlenmesi --2232
 • -----cc)--Kamulaştırmada Bedele İtiraz --2232
 • -5--Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi --2232
 • V---BİLİRKİŞİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ --2232
 • -1--Genel Olarak --2232
 • -2--Bilirkişi Listesinde Yer Alanlar --2233
 • ---a)-Genel Olarak --2233
 • ---b)-Listelerin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik --2234
 • -3--Resmi Bilirkişiler --2234
 • ---a)-Genel Olarak --2234
 • ---b)-Adli Tıp Kurumu --2234
 • ---c)-Yüksek Sağlık Şurası --2235
 • ---d)-Anıtlar Yüksek Kurulu --2235
 • ---e)-4650 sayılı Kanunun 8. Maddesi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15. Maddesine Göre Kamulaştırma Bilirkişileri --2236
 • -4--Meslek ve Sanat Sahibi Resmen Yetkili Kılınmamış Bilirkişi Seçimi --2237
 • -5--Meslek veya Zanaata Resmen Yetkili Kılınmış Kişilerin Bilirkişi Seçimi--2237
 • VI--BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN KAPSAMI --2237
 • -1--Genel Olarak --2237
 • -2--Bilirkişilik Görevinin, Özrü Olmaksızın Yerine Getirilmemesi --2238
 • VII--BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ KABULLE YÜKÜMLÜ OLANLAR --2238
 • -1--Genel Olarak --2238
 • -2--Çekinme Hakkı --2238
 • VIII-BİLİRKİŞİYE YEMİN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU --2239
 • -1--Genel Olarak --2239
 • -2--Listelere Kayıtlı Bilirkişilerin Yemini --2239
 • -3--Listelere Kaydı Olmayan Bilirkişilerin Yemini --2239
 • IX--BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ YAPMAKTAN YASAKLI OLMASI VE REDDİ --2239
 • -1--Genel Olarak --2239
 • -2--Görevden Alma --2240
 • -3--Bilirkişinin Kendi Kendisini Reddi --2240
 • -4--Görevden Alma Ret Kendi Kendini Ret Taleplerinin Karara Bağlanması ----2241
 • X---BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENNMESİ VE GÖREV SÜRESİ --2241
 • -1--Görevlendirme Yazısı --2241
 • -2--Dizi Pusulası --2242
 • -3--Bilirkişinin Görev Süresi --2242
 • ---a)-Verilecek Sürenin Üst Sınırı ve Uzatılması --2242
 • ---b)-Raporun Süresinde Verilmemesi --2243
 • -----aa)--Görevden Alma --2243
 • -----bb)--Dosya ve Eklerinin İadesini İsteme --2243
 • -----cc)--Yaptırım Kararı Listeden Çıkarılma Talebi --2243
 • XI--BİLİRKİŞİNİN HABER VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ --2243
 • -1--Genel Olarak --2243
 • -2--Görevi Kabulden Kaçınma --2244
 • -3--Başka Bir Bilirkişi ile İşbirliği İsteği --2244
 • -4--Bazı Kayıt ve Belgelerin Temini Talebi --2244
 • XII--BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ BİZZAT YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ --2244
 • XIII-BİLİRKİŞİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ --2245
 • XIV-BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ --2245
 • -1--Görevin Mahkemenin Denetiminde Yürütüleceği --2245
 • -2--Bilirkişinin Bilgi Alma Yetkisi --2246
 • ---a)-Genel Olarak --2246
 • ---b)-Tarafların Bilgisine Başvurma --2246
 • ---c)-Konu Eşya ise Muayene Etmeyi Talep --2246
 • XV--BİLİRKİŞİ AÇIKLAMALARININ TESPİTİ ŞEKLİ VE RAPOR --2246
 • -1--Açıklamanın Şekline Mahkeme Karar Verir --2246
 • -2--Raporun Kapsamı --2246
 • ---a)-Yazılı Olarak Rapor Düzenlenmesi --2246
 • ---b)-Bilirkişi Görüşünün Sözlü Olarak Açıklaması --2247
 • -3--Yazılı Rapor veya Sözlü Açıklamada Hukuki Değerlendirme Yapılamayacağı ----2248
 • -4--Bilirkişi Raporunun Verilmesi --2248
 • XVI-BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ --2248
 • -1--Rapordaki Eksikliklerin Tamamlattırılması Belirsizliklerin Açıklattırılması Yeni Bilirkişi Atanmasını Talep --2248
 • -2--Resen Ek Rapor Talebi --2250
 • -3--Yeni Bilirkişi Görevlendirme --2250
 • XVII-BİLİRKİŞİNİN OY VE GÖRÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ --2252
 • -1--Genel Olarak --2252
 • -2--Resmi Kayıtlara Ters Düşen Bilirkişi Raporu Hükme Esas Alınamaz --2253
 • XVIII-BİLİRKİŞİ GİDER VE ÜCRETİ --2253
 • XIX-BİLİRKİŞİNİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DURUMU --2254
 • XX--BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU --2254
 • -1--Devlete Karşı Tazminat Davası Açılması Koşulları --2254
 • ---a)-Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlenmiş Olması --2254
 • -2--Rücu Hakkı --2254
 • -3--Davaların Açılacağı Mahkeme --2255
 • -4--Rücu Davasında Zamanaşımı --2255
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2256
 • Yargıtay Ceza Dairesi Kararları --2256
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları--2257
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2258
 • Yargıtay Daire Kararları --2268
 • 54. -KEŞİF ----2284
 • I---GENEL OLARAK --2284
 • II---KEŞİF KARARI --2284
 • III--ZAMAN VE TALEP --2284
 • -1--Zaman Yönünden Keşif Kararı --2284
 • -2--Keşif Talebi --2284
 • IV--KEŞFE YETKİLİ MAHKEME --2285
 • -1--Genel Olarak --2285
 • -2--Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde Keşifte Yetki --2285
 • V---KEŞİFN YAPILMASI --2285
 • -1--Keşif Öncesi Hazırlıklar --2285
 • -2--Keşif İçin Ara kararı Verilmesi --2286
 • ---a)-Genel Olarak --2286
 • ---b)-Keşif Giderlerinin Depo Edilmesi --2287
 • -----aa)--Davanın Taraflarca Hazırlanması İlkesinin Uygulandığı Davalarda Keşif Giderinin Temini --2287
 • -----bb)--Resen Takibi Gerekli Davalarda Keşif Giderlerinin Karşılanması --2289
 • -2--Keşfin İcrası --2290
 • ---a)-Keşif Hakim Huzurunda Yapılır --2290
 • ---b)-Keşif Yerinin, Gün ve Saatinin Belirlenmesi --2291
 • ---c)-Keşfin Taraflar Önünde İcra Edilmesi --2291
 • -3--Keşifte Bilirkişi ve Tanıkların dinlenmesi ve Tutanak Tanzimi --2292
 • ---a)-Genel Olarak --2292
 • ---b)-Yerel Bilirkişilerin Dinlenmesi --2292
 • ---c)-Teknik Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması --2293
 • ---d)-İmar İhya ile İlgili Davalarda --2294
 • ---e)-Yüzölçümü Hudut Tashihi Davalarında --2294
 • ---f)--Tanıkların Dinlenmesi --2294
 • ---g)-Tutanak Düzenlenmesi --2295
 • -4--Temsili Uygulama --2295
 • -5--Keşfe katlanma Zorunluluğu --2295
 • ---a)-Genel Olarak --2295
 • ---b)-Keşif Gereğine Karşı Koyma Engelleme --2296
 • ---c)-Dava Dışı Üçüncü Kişin İçin Uygun Zamanda Keşif Kararı Verilmesi Gereği --2296
 • VI--KEŞFİN DEĞERLENDİRİLMESİ --2296
 • VII--SOYBAĞI TESPİTİ İÇİN İNCELEME --2297
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2298
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2298
 • Yargıtay Daire Kararları --2299
 • 55. -UZMAN GÖRÜŞÜ --2309
 • 56. -HÜKÜM ---2310
 • I---GENEL OLARAK --2310
 • II---ARA KARARLARI --2310
 • III--NİHAİ KARARLAR --2311
 • -1--Esasa İlişkin Nihai Kararlar --2311
 • -2--Usule İlişkin Nihai Kararlar --2311
 • -3--Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Verilen Kararlar --2311
 • ---a)-Genel Olarak --2311
 • ---b)-Davanın Konusuz Kalması Halinde Verilecek Karar --2312
 • ---c)-Asıl Talebin Dışında Kalan Yan Talepler --2313
 • IV--HÜKMÜN VERİLMESİ VE TEFHİMİ --2313
 • -1--Genel Olarak --2313
 • -2--Hükmün Tefhimi --2314
 • -3--Tefhimin Şekli --2315
 • -4--Gerekçeli Kararın Yazılması --2316
 • -5--Hükmün Tefhiminin Ayakta Dinleneceği --2316
 • V---HÜKMÜN MÜZAKERESİ --2317
 • -1--Gizli Müzakere --2317
 • -2--Son Celsede Hazır Hakimin veya Hakimlerin Hükmü Kuracağı --2317
 • -3--Sözlü Yargılamada Bulunan Hakimin Müzakerede Bulunmaması--2317
 • -4--Hükmün Onaylanması ve Yeter Sayı (Görüşme ve oylama usulü) --2317
 • VI--HÜKMÜN KAPSAMI --2317
 • -1--Genel Olarak --2317
 • -2--Taraflar Hakkında Karar Verilebileceği --2318
 • -3--Hükmün Gerekçeli Olması --2318
 • -4--Hüküm Fıkrası --2319
 • ---a)-Genel Olarak --2319
 • ---b)-Terditli Olarak Hüküm Verilemez --2320
 • ---c)-Kayıtsız, Şartsız Karar Verilebileceği --2320
 • ---d)-Hüküm Fıkrası Açık Olmalıdır --2320
 • -----aa)--Hükmün infazı kabil olmalıdır --2320
 • ---c)-Bütün Talepler Hakkında Karar Verilmiş Olmalıdır --2321
 • -5--Talepten Fazlaya Veya Başka Bir Şeye Hüküm Verme Yasağı --2321
 • ---a)-Talepten Fazlaya Hüküm Verme Yasağı --2321
 • ---b)-Talepten Başka Birşeye Hüküm Verme Yasağı --2321
 • ---c)-Talepten Noksan Hüküm Verilebilir --2321
 • ---d)-Talepten Fazlaya veya Başka Bir Şeye Hüküm Verme Yasağının İstisnaları --2322
 • -6--Taleplerden Bir Kısmı Hakkında Karar Verilmesinin Unutulması--2322
 • -7--Dava Tarihine Göre Karar Verilebilir --2322
 • -8--Bozma Öncesi Hükme Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamaz --2322
 • -9--Hükmün Tefhiminden Sonra Başka Bir Karar Verilemeyeceği --2323
 • -10--Bozmadan Sonra Yerel Mahkemenin Yeni Bir Hüküm ve Gerekçe oluşturabileceği --2323
 • VII--HÜKMÜN YAZILMASI --2324
 • -1--Hükmü Kimin Yazacağı --2324
 • -2--Kasa karar ile Gerekçeli Kararın Çelişkili Olamayacağı --2324
 • -3--Karşı Oya Yer Verileceği --2326
 • -4--Kararın İmzalanması --2326
 • ---a)-Genel Olarak --2326
 • ---b)-Hükmün İmza Edilememesi --2326
 • VIII-HÜKMÜN KORUNMASI --2326
 • IX--İLAMIN (HÜKÜM NÜSHASININ) TARAFLARA VERİLMESİ --2327
 • X---İLAMIN ALINMASI VE KESİNLEŞME YAZISI --2327
 • XI--HÜKMÜN DOĞURDUĞU SONUÇLAR --2328
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2329
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2329
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2333
 • Yargıtay Daire Kararları --2336
 • 57. -KESİN HÜKÜM (KAZİYEİ MUHKEME) --2341
 • I---GENEL OLARAK --2341
 • II---KESİN HÜKMÜN HUKUKİ NİTELİĞİ --2342
 • III--KESİN HÜKÜM İTİRAZI --2343
 • IV--KESİN HÜKÜM TÜRLERİ --2344
 • -1--Genel Olarak --2344
 • -2--Şekli Anlamda Kesin Hüküm --2344
 • ---a)-Genel Olarak --2344
 • ---b)-Şekli Anlamda Kesinliğin Meydana Çıkması --2345
 • -----aa)--Verildikleri Anda Şekli Anlamda Kesinlik Kazanan Kararlar --2345
 • -3--Maddi Anlamda Kesin Hüküm --2346
 • ---a)-Genel Olarak --2346
 • ---b)-Maddi Anlamda Kesin Hüküm Koşulları --2347
 • -----aa)--Genel Olarak --2347
 • -----bb)--Hükmün Şekli Yönden Kesinleşmiş Olması --2348
 • -----cc)--Tarafların Aynı Olması --2348
 • -----dd)--Dava Sebeplerinin (Vakıaların) Aynı Olması --2349
 • -----ee)--İlk Davanın Hüküm Fıkrası ile İkinci Davaya Ait Talep Sonucunun Aynı Olması --2353
 • -----ff)--Hükme Bağlanmış Olma Koşulu --2354
 • -4--Kesin Hükmün Üçüncü Kişilere Etkisi --2357
 • ---a)-Tarafların Kulli Haleflerine Etkisi --2357
 • -----aa)--Genel Olarak --2357
 • -----bb)--İhtiyari Dava Arkadaşları --2357
 • -----cc)--Mecburi Dava Arkadaşları --2358
 • -----dd)--Birden Çok Kişinin Aynı Davayı Açma Hakkı Olması --2358
 • -----ee)--Kesin Hüküm Teşkil Etmeyen Kararın Takdiri Delil Değeri --2359
 • ---b)-Kesin Hükmün 3. Kişileri Etkilemeyeceği Kaidesinin İstisnaları --2359
 • -----aa)--Genel Olarak --2359
 • -----bb)--Kollektif Şirket Aleyhine Alınmış İlam --2360
 • -----cc)--Haksız Rekabet Sebebiyle Sorumluluk --2360
 • -----dd)--Grev ve Lokavt Hakkında Karar --2361
 • ---c)-Kesin Hükmün Tarafların Cüz’i Haleflerine Etkisi --2361
 • -----aa)--Hüküm Kesinleştikten Sonra Cüz’i Halefiyet Halinde --2361
 • -----bb)--Hükümden Sonra Henüz Karar Kesinleşmeden Cüz’i Halefiyet Halinde --2361
 • -----cc)--Davadan Önce veya Dava Sırasında Halefiyet --2361
 • ---d)-Kesin Hükmün Müteselsil Alacaklı veya Borçluya Etkisi --2362
 • -5--Çekişmesiz Yargı Kararları --2362
 • -6--Hakem Kararları --2362
 • -7--İcra Mahkemesi Kararları --2363
 • V---KESİN HÜKMÜN ZAMANI İTİBARİYLE ETKİSİ --2363
 • VI--CEZA VE HUKUK MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ ---2363
 • -1--Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi --2363
 • ---a)-Genel Olarak --2363
 • ---b)-Ceza Mahkemesinin Mahkumiyete İlişin Kararının Hukuk Mahkemesine Tesisi --2364
 • ---c)-Kusurun ve Zararın Taktiri --2365
 • ---d)-Ceza Mahkemesinin Beraat Kararının Hukuk Mahkemesine Tesiri --2366
 • ---e)-Sahtelik Hakkında Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi --2368
 • ---f)--Yaş Tashihine Dair Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi --2368
 • ---g)-Yargılamanın İadesinde Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi --2369
 • ---h)-Bekletici Sorun Yapılan Hallerde Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin Delil Teşkil Etmesi --2369
 • -2--Hukuk Mahkemesi Kararlarının Ceza Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi --2369
 • ---a)-Genel Olarak --2369
 • ---b)-Sahtelik Hakkında Hukuk mahkemesi Kararlarının Etkisi --2370
 • ---c)-Yaş Düzeltmeye İlişkin Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi --2370
 • ---d)-Bekletici Sorun Yapılan Hallerde Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi --2370
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2371
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2372
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2374
 • Yargıtay Daire Kararları --2415
 • 58. -HÜKMÜN TASHİHİ VE TAVZİHİ --2430
 • I----HÜKMÜN TASHİHİ (Maddi Hataların Düzeltilmesi) --2430
 • -1--Genel Olarak --2430
 • -2--Tashih Zamanı ve Usulü --2431
 • ---a)-Hükümden Önce --2431
 • ---b)-Hüküm Verildikten Sonra --2431
 • -3--Tashih Kararı --2431
 • II---HÜKMÜN TAVZİHİ (AÇIKLANMASI) --2432
 • -1--Genel Olarak --2432
 • -2--Tavzihin Sınırları --2432
 • -3--Gerekçenin Tavzihi--2435
 • -4--Yargıtay Kararının Tavzihi --2435
 • -5--Hakem Kararlarının Tavzii --2436
 • -6--Tavzih Talebi ve Usulü --2436
 • ---a)-Genel Olarak --2436
 • ---b)-Tavzih Müddeti --2437
 • ---c)-Tavzih Talebinde Bulunabilecekler --2437
 • ---d)-Tavzih Dilekçesi --2437
 • ---e)-Tavzih Talebini İnceleyecek Mahkeme --2438
 • ---f)-Tavzih Kararı --2438
 • -----aa)--Tarafları Davet --2438
 • -----bb)-Hükmün tavzihi veya Tenakuzun Giderilmesi Kararı --2438
 • -----cc)--Kanun Yolu --2439
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2439
 • Yargıtay İçtihadı Birletirme Kararları --2439
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2440
 • Yargıtay Daire Kararları --2444
 • 59. -FERAGAT VE KABUL --2452
 • I----DAVADAN FERAGAT --2452
 • -1--Genel Olarak --2452
 • -2--Zımni Feragat --2454
 • -3--Temyiz Aşamasında Feragat --2456
 • -4--Kadastro Davasında Feragat --2456
 • ---a)--Genel Olarak --2456
 • ---b)-Kadastroda, komisyon huzurunda feragat --2457
 • -5--Feragat Yetkisi --2457
 • II---KABUL --2458
 • -1--Genel Olarak --2458
 • -2--Kabul ile İkrarın Mukayesesi --2458
 • -3--Kabul Yetkisi --2459
 • -4--Davayı Kabulde Kısıtlama --2460
 • III--FERAGAT VE KABULÜN ŞEKLİ --2461
 • IV--FERAGAT VE KABUL BEYANININ HUKUKİ NİTELİĞİ --2464
 • V---FERAGAT KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLMALIDIR --2464
 • -1--Feragat ve Kabulden Rücu (Dönme --2465
 • ---a)-Feragatten Rücu (Dönme) --2465
 • ---b)-Kabulden Rücu (Dönme) --2466
 • VI--FERAGAT VE KABULÜN ZAMANI --2466
 • VII--FERAGAT VE KABULÜN SONUÇLARI --2467
 • VIII-FERAGAT VE KABUL’E DAYALI DAVADA KANUN YOLU --2469
 • IX--FERAGAT VE KABUL HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ --2470
 • -1--Genel Olarak --2470
 • -2--Yargılamanın İlk Celsesinde Kabul --2470
 • -3--Vekalet Ücreti ve Harç --2471
 • ---a)-Vekalet Ücreti --2471
 • -----aa)--Genel Olarak --2471
 • -----bb)--Duruşma Gününden Önce Feragat ve Kabul Hakkında Karar Verilmesi --2471
 • ---b)-Feragat ve Kabul Halinde Harç --2472
 • 60. -SULH ---2474
 • I---GENEL OLARAK --2474
 • II---MAHKEME DIŞI SULH --2476
 • -1--Devam Eden Davada --2476
 • -2--Davadan Önce veya Duruşması Başlamayan Bir Dava Mevcut Değilken Sulh -----2477
 • III--GÖRÜLMEKTE OLAN DAVADA SULH --2478
 • -1--Genel Olarak --2478
 • -2--Konusu ---2479
 • -3--Dava dışı Bir Hususun Sulh Kapsamına Alınması --2480
 • -4--Mahkeme İçi Sulhun Şarta Bağlanması --2480
 • -5--Mahkeme İçi Sulhun Zamanı --2480
 • -6--Mahkeme İçi Sulhun Etkisi --2481
 • ---a)-Genel Olarak --2481
 • ---b)-Tarafların Sulhe Göre Karar İstemesi --2481
 • ---c)-Tarafların Sulhe Göre Bir Karar Verilmesini İstememeleri --2482
 • ---d)-Kanun Yolu --2482
 • -7--Mahkeme İçi Sulhun Geçerlilik Koşulları --2482
 • ---a)-Sulh Yetkisi (Ehliyeti) --2482
 • ---b)-Sulh Konusu Belirlenebilir Olmalıdır --2483
 • ---c)-Şekil (Belgelenmesi) --2483
 • ---d)-Sulh Sözleşmesi Ahlaka ve Adaba Aykırı Olmamalıdır --2484
 • -----aa)--Hukuka aykırı olmama --2485
 • -----bb)--Emredici hukuk kaidelerine aykırı olmama --2485
 • -----cc)--Kanuna karşı hile --2485
 • -----dd)--Kamu düzenine aykırı olmama --2485
 • -----ee)--Şahsi haklara aykırı olmama --2486
 • -----ff)--Ahlaka aykırı olmama --2486
 • -8--Görülmekte Olan Davada Vaki Sulhun İrade Fesadı Yada Gabin Nedeniyle İptali --2487
 • IV--MAHKEME MASRAFLARI VE HARÇ --2489
 • -
 • 61. -DAVAYI SONA ERDİREN DİĞER HALLER --2490
 • I---DAVANIN KONUSUZ KALMASI --2490
 • II---GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA DOSYANIN GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEYE İNTİKAL ETTİRİLMEMESİ --2490
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2491
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2491
 • Yargıtay Daire Kararları --2517
 • 62. -BASİT YARGILAMA USULÜ --2536
 • I---GENEL OLARAK --2536
 • II---BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA VE İŞLER --2537
 • -1--Genel Olarak --2537
 • -2--Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine Giren Dava ve İşler --2537
 • ---a)-Genel Olarak --2537
 • ---b)-Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye takdir hakkı tanıdığı dava ve işler --2538
 • ---c)-İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile deniz raporlarının alınması, dispeçci atanması talepleri ve bunlara karşı yapılacak olan itirazlar (HMK. 316/c) --2538
 • ---ç)-Her çeşit nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler --2538
 • ---d)-Hizmet ilişkisinden doğan davalar (HMK. m. 316/d) --2539
 • ---e)-Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin açılacak davalar (HMK. 316/e) --2539
 • ---f)--Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler (HMK. m. 316/f) --2539
 • ---g)-Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve işler (HMK. 316/g [507/1]). --2539
 • -----aa)--İcra tetkik mercii işleri --2539
 • -----bb)--İstimlak muamelelerine itiraz --2539
 • -----cc)--İstihkak davaları --2539
 • -----dd)--Sıra cetveline itiraz davaları --2539
 • -----ee)--İflas davaları --2539
 • -----ff)--İptal davaları --2539
 • -----gg)--Fikir ve sanat eserleri --2540
 • -----hh)--Yabancı mahkeme (ve hakem) kararlarının tenfizi --2540
 • III--DİLEKÇELERİN VERİLMESİ DELİLLERİN İKAMESİ İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ YASAĞININ BAŞLANGICI --2540
 • -1--Genel Olarak --2540
 • -2--Dava Açılması ve Davaya Cevap --2540
 • -3--Davaya Cevap Süresi Ek Cevap Süresi --2540
 • -4--Replik Düplik --2541
 • -5--Delillerin İkamesi --2541
 • -6--İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağının Başlangıcı --2541
 • IV--ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT --2542
 • -1--Genel Olarak --2542
 • -2--Dosya Üzerinden Karar Verme --2542
 • -3--İlk Duruşma Sulha Teşvik --2542
 • -4--Basit Yargılamada Usul (Tahkikat Oturum Adedi, Duruşma Talikleri) --2543
 • -5--Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi --2544
 • -6--Hüküm (Son Beyanların Alınması ve Hükmün Tefhimi) --2544
 • ---a)-Tahkikatın Tamamlanması --2544
 • ---b)-Hükmün Tefhimi --2544
 • V---UYGULANACAK HÜKÜMER --2545
 • -1--Genel Olarak --2545
 • -2--Taksim ve Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Satışın Şekli --2545
 • 63. -YARGILAMA GİDERLERİ --2546
 • I---GENEL OLARAK --2546
 • -1--Genel Olarak --2546
 • -2--İzaha Muhtaç Kalemler --2547
 • ---a)-Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler --2547
 • ---b)-Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler --2547
 • ---c)-Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hakimin takdir edeceği miktar --2547
 • ---d)-Keşif giderleri (HMK. m. 323/e) --2548
 • ---e)-Celse, karar ve ilam harçları (HMK. m. 323/e) --2548
 • ---f)--Vekille takip edilen davalarda kanun ve tarife gereğince takdir olunacak vekalet ücreti (HMK. m. 323/h) --2548
 • -3--Vekilin Mahkeme Masrafı ile Sorumlu Tutulması --2548
 • II---DELİL İKAMESİ İÇİN AVANS --2548
 • -1--Genel Olarak --2548
 • -2--Avansın Yatırılmamasının Hükmü --2549
 • -3--Resin Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler --2550
 • ---a)-Genel Olarak --2550
 • ---b)-Re’sen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler --2550
 • -----aa)--Genel Olarak --2550
 • -----bb)--Resen Yapılması Gerekli İşlemlere Diğer Örnekler --2551
 • III--YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK --2552
 • -1--Genel Kural --2552
 • -2--Müteselsil Sorumluluk --2554
 • -3--Davada Haksız Çıkılmış Olup Olmadığına Bakılmaksızın Kanunun Giderin Kime Ait Olacağını Özellikle Belirlediği Haller --2555
 • ---a)-Çağrıya Uymayan Tanık --2555
 • ---b)-Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu --2555
 • ---c)-Görevini Yapmayan Bilirkişiye Müeyyide --2555
 • ---d)-Eski Hale Getirme Giderleri --2555
 • ---e)-Haksız Yere Sahtelik İddiası --2556
 • -4--Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk --2556
 • ---a)-Davayı Uzatma Gereksiz Gidere Sebebiyet Verme --2556
 • ---b)-Yanıltarak Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermek --2556
 • -5--İlk Celsede Davayı Kabul --2556
 • IV--FER’İ MÜDAHALE GİDERİ --2557
 • V---KÖTÜNİYETLE VEYA HAKSIZ DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI --2558
 • -1--Genel Olarak --2558
 • -2--Kötü Niyetli Davalı veya Haksız Dava Açan Davacıya Disiplin Para Cezası ---2558
 • VI--VEKALET ÜCRETİNİN TARAF LEHİNE HÜKMEDİLMESİ --2558
 • -1--Genel Olarak --2558
 • -2--Müvekkille Avukat Arasındaki Sözleşme ile Belirlenen Avukatlık Ücreti-2559
 • -3--Avukatlık Ücret Tarifelerine Göre Takdir Edilecek Vekalet Ücreti --2560
 • VII--ESASTAN SONUÇLANMAYAN DAVADA YARGILAMA GİDERİ ------2562
 • -1--Davanın Konusuz Kalması --2562
 • -2--Görevsizlik, Yetkisizlik veya Gönderme Kararı Halinde Mahkeme Masrafları ----2563
 • -3--Davanın Açılmamış Sayılması --2564
 • ---a)-Dava Dilekçesindeki Noksanlıklar --2564
 • ---b)-Tarafların Duruşmaya Gelmemesi ve sonuçları --2565
 • VIII-YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ --2566
 • -1--Resen Karar Verileceği --2566
 • -2--Hüküm Yerinde Gösterilmesi --2567
 • IX--AVANSIN İADESİ --2567
 • X---YARGILAMA HARÇLARI --2568
 • -1--Genel Olarak --2568
 • -2--Türleri ---2569
 • ---a)-Başvurma Harcı --2569
 • ---b)-Karar ve İlam Harcı --2569
 • -----aa)--Genel Olarak --2569
 • -----bb)--Maktu Karar ve İlam Harcı --2570
 • -----cc)--Nispi Karar ve İlam harcı --2570
 • -----dd)--Davanın Reddi Halinde --2570
 • -----ee)--Harcın Ödenmemesinin Sonuçları --2570
 • ---c)-Karar ve İlam Harcının Hesaplanması --2571
 • -----aa)--Davanın Kabulü Halinde --2571
 • ---d)-Harçtan Muaf Davalar --2572
 • -----aa)--Genel Olarak --2572
 • -----bb)--Harçlar Kanunu Dışındaki Kanunlarda --2572
 • -----cc)--Harçlar Kanununa Göre --2573
 • ---e)-Oturum (Celse) Harcı --2573
 • ---f)--Örnek Harcı (Suret Harcı) --2573
 • ---g)-Harç ve Giderlerin Yatırılmaması veya Eksikliğin Giderilmemesi Halinde Başvurunun Yapılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi --2574
 • ------Kadastro davalarında da --2574
 • ------Harç ve Giderlerin Eksik Yatırılması Halinde Hareket Tarzı --2575
 • Konu İle İlgili Yargıtay Kararları --2575
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2575
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2587
 • Yargıtay Daire Kararları --2616
 • 64. -ADLİ YARDIM (ADLİ MÜZAHERET) --2624
 • I---GENEL OLARAK --2624
 • II---ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLME KOŞULLARI --2624
 • -1--Yoksulluk Koşulu --2624
 • -2--Haklılık Koşulu --2625
 • -3--Yabancılar İçin Karşılıklılık (Mütekabiliyet Koşulu) (HMK. 465/3) --2625
 • III--ADLİ YARDIMDAN YARARLANACAK KİŞİLER --2626
 • -1--Genel Olarak --2626
 • -2--Gerçek Kişiler --2627
 • -3--Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflar --2627
 • -4--Yabancılar --2627
 • IV--ADLİ YARDIMIN KAPSAMI --2628
 • V---ADLİ YARDIM TALEBİ USUL HÜKÜMLERİ --2629
 • -1--Görevli ve Yetkili Mahkeme --2629
 • -2--Davaya ve Mali Duruma İlişkin Belge Sunulması --2630
 • -3--Kanun Yoluna Başvuruda Talep Mercii --2631
 • -4--Harç ve Vergiden Muafiyet --2631
 • -5--Adli Yardım talebinin İncelenmesi --2631
 • ---a)-Duruşma Yapılıp Yapılmayacağı --2631
 • ---b)-Kanun Yolu --2631
 • ---c)-Kapsamı--2631
 • VI--ADLİ YARDIM KARARININ KALDIRILMASI --2632
 • VII--ADLİ YARDIMLA ERTELENEN YARGILAMA GİDERLERİNİN TAHSİLİ --2632
 • VIII-ADLİ YARDIM KARARIYLA ATANAN AVUKATIN ÜCRETİNİ TAHSİL YETKİSİ --2633
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2633
 • Yargıtay Daire Kararları --2633
 • 65. -USULİ KAZANILMIŞ HAK --2636
 • I---GENEL OLARAK --2636
 • II---USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN DOĞMASI --2637
 • -1--Genel Olarak --2637
 • -2--Kesin Süreye Uyulmamakla Usulü Kazanılmış Hak Doğması --2637
 • -3--Yargıtay Bozma Kararına Uyulması ile Usuli Kazanılmış Hak Doğması --2638
 • -4--Bozma Kararı Kapsamı Dışında Kalan Konular Usuli Kazanılmış Hak Doğurur --2639
 • ---a)-Genel Olarak --2639
 • -----aa)--Bozma Sebebi olarak İleri Sürülen Hususun Yargıtay’ca Red Edilmiş Olması --2639
 • -----bb)--Bozma sebebi olarak ileri sürülmemiş, ancak dosya kapsamına göre bozma nedeni olabilecek bir hususun Yargıtay’ca göz önüne alınmamış olması --2640
 • -5--İstinaf Dilekçesinde Gösterilmeyen ve Kamu Düzeni ile İlgili Olmayan Hususlar --2640
 • -6--Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmeme --2641
 • III--USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNALARI --2641
 • -1--Genel Olarak --2641
 • -2--Uygulanan Kanun Hükmünün Hüküm Kesinleşmeden Önce Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi --2643
 • -3--Hak Düşürücü Sürenin Göz önüne Alınmadan Yapılan Bozmaya Uyma --2644
 • -4--Geçmişe Etkili Yeni Kanun Çıkması --2644
 • -5--Görev Konusunda Usuli Müktesep Hak --2645
 • -6--Kesin Hüküm İtirazı --2645
 • -7--Yeni İddiaya Savunmaya Muvafakat --2645
 • -8--Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararına Uyulması --2645
 • -9--Tapu Siciline Tescil Davalarında Taşınmazın Zilyetlikle İktisaba Uygun Olması ---2647
 • -10--Kabule Göre Yapılan Bozmaya Uyma --2647
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2647
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2647
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2649
 • 66. -KANUN YOLLARI --2684
 • I---GENEL OLARAK --2684
 • II---OLAGAN OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI --2687
 • -1--Olağan (Normal) Kanun Yolları --2686
 • -2--Olağanüstü Kanun Yolu --2686
 • III--İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNDA UYGULANACAK MÜŞTEREK HÜKÜMLER --2687
 • -1--Genel Olarak --2687
 • -2--İstinaf ve Temyiz Kanun Yolunda Uygulaması Aynı Olan Hallerin Özellikle İncelenmesi --2687
 • ---a)-İstinaf ve Temyiz Dilekçelerinin Verilmesi --2687
 • -----aa)--Verilecek Makam --2687
 • -----bb)--Kararı Veren Mahkemeden Başka Bir Mahkemeye Verilmesi --2687
 • -----cc)--Alındı Belgesi Verilmesi --2688
 • -----dd) -İstinaf ve Temyize Başvuru Tarihinin Belirlenmesi --2688
 • -----ee) -İstinaf ve Temyiz Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliği --2688
 • -----ff)--İstinaf ve Temyiz Dilekçesinin Mahkemeye Gönderilmesi --2689
 • ---b)-İstinaf ve Temyiz Yolunda Harç ve Yargılama Giderleri --2689
 • ---c)-Kadastro Mahkemelerinde --2691
 • ---d)-Başvuru Süresi --2691
 • -----aa) -Genel Olarak --2691
 • -----bb)--Sürelerin Geçirilmesi Kararı Veren Mahkemenin İstinaf Dilekçesinin Reddi Red Kararına Karşı İstinafa Başvurma --2692
 • -----cc) -İstinaf Dilekçesinin ve Dosyanın Kanun Yoluna Gönderilmesi --2693
 • ---e)-Katılma Yolu ile Kanun Yoluna Başvurma (Cevap Dilekçesiyle İstinaf) --2693
 • -----aa) -Genel Olarak --2693
 • -----bb) -Katılma Yoluyla İstinaf, Asıl İstinafa Bağımlıdır --2694
 • ---f)--Başvurma Hakkından Feragat --2695
 • -----aa) -Genel Olarak --2695
 • -----bb) -Tasarruf İlkesinin Uygulandığı Davalarda Hükmün Tebliğinden Önce Feragat --2695
 • -----cc) -Tasarruf İlkesinin Uygulandığı Davalarda Hükmün Tebliğinden Sonra Feragat --2696
 • ---g)-Dosya Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’a Gönderildikten Sonra Feragat --2696
 • ---h)-İstinaf ve Temyizde Ön İnceleme --2696
 • -----aa) -Genel Olarak --2696
 • -----bb) -Kararın Kesin Olduğu Hallerde Talebin Reddi --2697
 • -----cc) -Süre Yönünden Ön İnceleme --2697
 • ---ı)--İncelemenin Bir Başka Dairenin Görevine Girmesi --2698
 • ---j)--Geri Çevirme -Nevakıs- --2698
 • ---k)-Hukukun Uygulanması --2698
 • ---l)--Hukuki Yarar --2698
 • -----aa) -Genel Olarak --2698
 • -----bb) -Mecburi Dava Arkadaşları --2700
 • -----cc) -İhtiyari Dava Arkadaşları --2700
 • -----dd) -Asli Müdahil --2700
 • -----ee) -Fer’i Müdahil --2700
 • ---m)-Kötüniyetle İstinaf ve Temyiz --2700
 • ---n)-Aleyhe Bozma Yasağı --2701
 • -----aa) -Genel Olarak --2701
 • -----bb) -Yargıtay Uygulamasından Örnekler --2702
 • -----cc) -Üçüncü Kişi Lehine Bozma (İstisnai Hal) --2703
 • IV--İSTİNAF İNCELEMESİ --2703
 • -1--Genel Olarak --2703
 • -2--İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar --2705
 • ---a)-Genel Olarak --2705
 • ---b)-Usule İlişkin Nihai Kararlar --2706
 • -----aa) -Bir Karar Verilmesine Mahal Olmadığına Dair Kararlar --2706
 • -----bb) -Feragat, Kabul ve Sulh Nedeniyle Verilen Kararlar --2706
 • -----cc) -Görevsizlik Yetkisizlik --2706
 • -----dd) -Davanın Açılmamış Sayılma Kararları --2706
 • ---c)-Malvarlığı Davalarında Sınırlama --2707
 • -----aa) -Genel Olarak --2707
 • -----bb) -Alacağın Tamamının Dava Edilmesi --2707
 • -----cc) -Alacağın Bir Kısmının Dava Edilemsi --2708
 • ---d)-İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz Taleplerinin Reddi Bu Taleplerin Kabulü Halinde İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar --2708
 • ---e)-Diğer Kanunlarda Yargıtay’a Başvuran Hakkı Tanınan, Bölge Adliye Mahkemesinin Görev Alanına Giren Nihai Kararlar --2710
 • -3--İstinaf Yoluna Başvurulamayan Kararlar --2710
 • ---a)-Ara Kararları --2710
 • ---b)-Vesayet Makamı Kararları --2710
 • -4--İstinaf Dilekçesi --2711
 • -5--İstinaf Sebepleri --2712
 • ---a)-Genel Olarak --2712
 • ---b)-Maddi Hukukun Tatbikinde Hata --2713
 • ---c)-Usul Hukuku Yanlışlıkları --2714
 • -----aa) -Önemli Usul Yanlışlıkları --2714
 • -----bb) -Nispi Usul Hukuku Yanlışlıkları --2715
 • -6--İstinaf Talebinin İncelenmesi --2717
 • ---a)-İstinaf Mahkemesinde Ön İnceleme Yapılması --2717
 • ---b)-İncelemeye Alınan Dosyanın Tetkiki --2719
 • -----aa) -Genel Olarak --2719
 • -----bb)--İşin Esası ile İlgili Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar --2719
 • ---c)-Uygulanacak Diğer Hükümler --2723
 • ---d)-İstinaf İncelemenin Kapsamı --2723
 • -----aa) -Genel Olarak --2723
 • -----bb) -Kamu Düzenine Aykırılık Halide İnceleme --2724
 • ---e)-Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi --2724
 • -----aa) -Genel Olarak --2724
 • -----bb) -Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi --2727
 • -----cc) -İstinaf Mahkemesinde Yapılmayacak İşlemler --2727
 • -----dd)--Yapılabilecek İşlemler --2730
 • -----ee) -Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi --2731
 • V---HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ --2733
 • -1--Genel Olarak --2733
 • -2--İstinaf Yargılaması Sonunda Kararın Verilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar --2734
 • ---a) -Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi --2735
 • ---b) -Kısa Karar Gerekçeli Karar --2735
 • ---c) -Hükmün Müzakeresi --2735
 • ---d) -Hükmün Oylanması ve Yeter Sayısı --2736
 • -3--Kararın İçeriği --2736
 • -4--Hükmün Sonuç Kısmı (Hüküm Fıkrası) --2737
 • -5--Hüküm Fıkrası ve Karar --2737
 • ---a)-Genel Olarak --2737
 • ---b)-İstinaf Başvurusunun Haksız Olması Halinde Verilecek Kararlar --2739
 • ---c)-İstinaf Başvurusunun Haklı Olması Halinde Verilecek Kararlar --2740
 • -----aa) -İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Gönderme kararı Verilmesi --2740
 • -----bb) -İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Kısmen ya da Tamamen Kabulü Kararı Verilmesi --2740
 • -----cc) -İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Davanın Reddine Karar Verilmesi --2741
 • -----dd) -İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılarak Düzeltilmesi --2741
 • VI--HÜKMÜN TASHİHİ VE TAVZİHİ --2741
 • -1--Hükmün Tashihi --2741
 • -2--Hükmün Tavzihi --2742
 • ---a)-Genel Olarak --2742
 • ---b)-Tavzih Talebi ve Usulü --2742
 • VII--YARGILAMANIN FERAGAT, KABUL SULH VE DAVANIN KONUSUZ KALMASI NEDENİYLE SONA ERMESİ --2743
 • VIII-İSTİNAF MAHKEME ARARLARINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ --2744
 • -1--Genel Olarak --2744
 • -2--Başkanlardan Kurulunda Aykırılığını İsteyebilecekler --2744
 • -3--Kararın Etkisi --2745
 • -4--Kesin Nitelikteki Kararların Mevzu Olacağı --2745
 • IX--HUKUK MAHKEMELERİNDE TEMYİZ --2745
 • -1--Genel Olarak Temyiz Yolu --2745
 • -2--Temyiz Edilebilen Kararlar --2746
 • ---a)-Genel Olarak --2746
 • ---b)-Bölge Adliye Mahkemesinin Nihai Kararları --2746
 • ---c)-Hakem Kararlarının İptali Talepleri Üzerine Mahkemece Verilen Kararlar --2747
 • ---d)-İlk Derece Mahkemelerinin Doğrudan Temyize Tabi Kararları --2747
 • -3--Temyiz Edilemeyen Kararlar --2748
 • ---a)-Genel Olarak --2748
 • ---b)-Miktar veya Değeri Yirmibeşbin Türk Lirasını Geçmeyen Kararları --2749
 • ---c)-HMK (m. 4) ile Özel Kanunlarda Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Giren Davalar --2750
 • ---d)-Yargı Çevresi İçindeki İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Merci Tayini Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları --2751
 • ---e)-Çekişmesiz Yargı İşlerinde Verilen Kararlar --2751
 • ---f)--Soybağına İlişkin Sonuç Doğuran Davalar Hariç Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Davalar --2751
 • ---g)-Davanın Nakline İlişkin Kararlar --2751
 • ---h)-Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar --2752
 • ---ı)--Ara Kararları --2752
 • ---j)--Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ve Üyelerinin Reddi İsteminin Reddi Kararları --2752
 • ---k)-Zabıt Katiplerinin Reddi Talebinin Reddi Kararları --2752
 • -4--Kanun Yararına Temyiz --2752
 • ---a)-Genel Olarak --2752
 • ---b)-Kanun Yararına Bozulması İstenebilecek Kararlar --2753
 • ---c)-Kanun Yararına Bozma Kararının Hükmü --2754
 • ---d)-Kanun Yararına Bozma Kararının Resmi Gazete’de Yayınlanması --2754
 • ---e)-Savcısının Talebi Red Edilirse Bu Red Kararı Resmi Gazetede İlan Edilemez --2754
 • -5--Temyiz Dilekçesi --2754
 • ---a)-Kapsamı --2754
 • -6--Esas Yönünden (Temyiz İncelemesi) --2756
 • ---a)-Genel Olarak --2756
 • ---b)-Temyiz Sebepleriyle Bağlılık --2756
 • ---c)-Duruşmalı Temyiz --2757
 • -----aa) -Genel Olarak --2757
 • -----bb) -Duruşma Gününün Tebliği Duruşma Giderlerinin Yatırılması Varsa Eksikliğin Giderilmesi --2758
 • -----cc) -60. 000. -TL’lik Sınır --2758
 • -----dd) -Resen Duruşma Kararı --2758
 • -----ee) -Kimse Gelmemişse Dosya Üzerinde Karar Verileceği --2758
 • -----ff) --Kararın Bir Ay İçinde Verilmesi Zorunluluğu --2758
 • ---d)-Öncelikle İnceleme --2759
 • -7--Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar --2759
 • ---a)-Esasa İlişkin Olmayan Kararlar --2759
 • ---b)-Esasa İlişkin Kararlar --2759
 • -----aa)--Usul Hukukuna Uygunluk Yönünden İnceleme--2759
 • -----bb) -Maddi Hukuka Uygunluk Bakımından İnceleme --2760
 • ---c)-Onama Düzelterek Onama --2761
 • -----aa)--Genel Olarak --2761
 • -----bb)--Onama Kararı ve Gerekçesi --2761
 • -----cc)--Hükmün Değiştirilerek Veya Düzeltilerek Onanması --2762
 • -----aaa)-Genel Olarak--2762
 • -----bbb)-Kanunun Olaya Uygulamasında Hata --2763
 • -----ccc)-Kimlik, Yazı, Hesap, İfade Yanlışlıkları --2763
 • -----ddd)-Hükmün Gerekçesinin Yanlış Olması --2763
 • ---d)-Bozma Kararı --2763
 • -----aa)--Genel Olarak --2763
 • -----bb)--Hukukun ve Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Yanlış Uygulanmış Olması --2764
 • -----cc) -Dava Şartlarına Aykırılık Bulunması --2765
 • -----dd)--Taraflardan Birinin Davasını İspat İçin Dayandığı Delillerin Kanuni Bir Sebep Olmaksızın Kabul Edilmemesi --2767
 • -----ee)--Karara Etki Eden Yargılama Hatası veya Eksikliğinin Bulunması --2767
 • X---YARGITAY ONAMA VEYA BOZMA KARARLARININ TEBLİĞİ ------2768
 • -1--Genel Olarak --2768
 • -2--Onama veya Bozma Kararlarının Mahalline Gönderilmesi ve Tebliği --2768
 • ---a)-Genel Olarak --2768
 • ---b)-İstinaf Talebinin Esastan Ret Edilmiş Olması Üzerine Kararının Temyizi --2769
 • ---c)-Bölge Adliye Mahkemesinin Düzelterek veya Yeniden Esas Hakkında Karar Vermesi Üzerine Yapılan Temyizde Kararın Bozulması --2770
 • -3--Bozma Kararının Tebliği --2771
 • ---a)-Duruşma Günü Tayini --2771
 • ---b)-Bozma Kararına Uyma --2771
 • ---c)-Direnme (Israr) Kararı --2772
 • -----aa)--Genel Olarak --2772
 • -----bb)--Israr Edilemeyecek Haller --2773
 • -----cc) -Kısmi Direnme --2774
 • ---d)-Israr (Direnme) Kararının Denetim --2775
 • ---e)-HGK. Kararlarına Uyma Zorunluluğu --2775
 • ---f)--Usulden Bozulan Karara Direnme --2776
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2776
 • Yargıtay İçtihadı Birletirme Kararları --2766
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2786
 • Yargıtay Daire Kararları --2837
 • 67. -YARGILAMANIN İADESİ --2840
 • I---GENEL OLARAK --2840
 • II---YARGILAMANIN İADESİ İSTENEMEYECEK --2841
 • -1--Genel Olarak --2841
 • -2--Çekişmesiz Yargı Kararları --2842
 • -3--İcra Mahkemesi Kararları --2842
 • ---a)-Genel Olarak --2842
 • ---b)-Ödeme Emrine İtirazın Kaldırılması --2843
 • ---c)-Konkordatonun Onanması ve Reddi --2843
 • -4--Yargıtay’ın Onama Bozma Temyiz Talebini Reddi Kararları --2843
 • -5--Yargıtay’ın ilk ve Son Derece Mahkemesi Sıfatıyla Baktığı ve Esasa İlişkin Verdiği Kararlar --2844
 • III--YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ --2844
 • -1--Mahkemenin Kanuna Uygun Teşekkül Etmemesi --2844
 • -2--Davaya Bakması Yasaklı veya Hakkında Ret Talebi Kabul Edilen Hakimin Karar Vermiş Olması Veya Davaya Katılmış Olması --2844
 • -3--Tarafların Açık veya Zımni Muvafakati Olmaksızın Vekil veya Temsilci Olmayan Kişiler Huzuru ile Davanın Görülüp Hükme Bağlanmış Bulunması ---2845
 • -4--Elde Olmayan Nedenle İbraz Edilemeyen Yeni Bir Belgenin Ele Geçirilmiş Olması --2847
 • -5--Karara Esas Alınan Senedin Sahte Olduğunun Sonradan Anlaşılması --2851
 • -6--İfadesi Hükme Esas Alınan Tanığın Karardan Sonra Yalan Tanıklık yaptığının Sabit Olması --2852
 • -7--Bilirkişi veya Tercümanın Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunması --2854
 • -8--Karara Esas Alınan ve Lehine Karar Verilen Tarafın, Yalan Yere Yemin Ettiğinin Kendi İkrarı veya Yazılı Bir Delil ile Sabit Olmuş Bulunması --2855
 • -9--Karara Esas Alınan Hükmün Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması --2856
 • -10- Lehine Hüküm Verilen Tarafın, Hükme Etkili Olan Bir Hile Kullanmış Olması ---2856
 • -11- Tarafları, Dava Sebebi ve Konusu Aynı Olan Bir Dava Hakkında Birbirine Aykırı Kesinleşmiş İki Hüküm Bulunması --2858
 • -12--İnsan Hakları Sözleşmesinin İhlali --2859
 • IV--YARGILAMANIN İADESİNİ TALEP HAKKI OLANLAR --2860
 • -1--Genel Olarak --2860
 • -2--Tarafın Haleflerinin ve Alacaklılarının Dava Hakkı --2860
 • V---YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEME SÜRESİ --2863
 • VI--YARGILAMANIN İADESİ USULÜ --2863
 • -1--Talebi İnceleyecek Mahkeme --2863
 • ---a)-Genel Olarak --2863
 • ---b)-Aynı Konuda İki Kesin Hükmün Mevcudiyeti Halinde Talebi İnceleyecek Mahkeme --2864
 • -2--Teminat İstenmesi --2864
 • VII--TALEBİN ÖN İNCELEMESİ --2865
 • VIII-ESASTAN İNCELEME --2865
 • -1--Genel Olarak --2865
 • -2--İnceleme Sonunda Verilecek Kararlar --2866
 • -3--Biribirine Zıt İki Kesin Hükmün Varlığı --2866
 • -4--İadeyi Muhakeme Sonucu Verilen Kararın Hükmün Üzerine Kaydolunması ----2867
 • IX--İCRANIN DURDURULMASI --2867
 • X---YARGILAMA HARÇ VE MASRAFLARI --2867
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2867
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --2867
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2868
 • Yargıtay Daire Kararları --2899
 • 68. -ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ --2918
 • I---GENEL OLARAK --2918
 • II---MEVCUT KANUNLARIMIZDA BELLİ BAŞLI ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ --2920
 • -1--Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-a) --2920
 • -2--Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-b) --2921
 • -3--Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-c) --2922
 • -4--Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-ç) --2922
 • -5--Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-d) --2922
 • -6--Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-e) --2923
 • -7--İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-f) --2923
 • -8--Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri (382/2-g) --2924
 • III--GÖREVLİ MAHKEME --2924
 • IV--ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE YETKİ --2924
 • V---YARGILAMA USULÜ --2925
 • -1--Uygulanacak Yargılama Usulü --2925
 • -2--Uygulanacak Araştırma İlkesi --2925
 • -3--Mahkemeler Dışındaki Resmi Makamlara Bırakılan İşlerde Usul --2925
 • VI--MÜHÜRLEME, DEFTERE GEÇİRME VE YEMİN TUTANAĞI DÜZENLENMESİ USULÜ --2925
 • VII--KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI --2926
 • VIII--KARARLARIN NİTELİĞİ --2926
 • 69. -GEÇİCİ KORUMALAR --2927
 • I---GENEL OLARAK --2927
 • II---İHTİYATİ TEDBİRLER --2928
 • -1--Genel Olarak --2928
 • -2--Uygulanacak Hükümler --2929
 • -3--İhtiyati Tedbirin Şartları (Koşulları) --2929
 • -4--Çekişmesiz Yargıda Maddenin Uygulama Alanı --2930
 • -5--Görevli ve Yetkili Mahkeme --2930
 • ---a)-Genel Olarak --2930
 • ---b)-Dava Açılmada Önce İhtiyati Tedbir Taleplerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme --2930
 • ---c)-Dava Açıldıktan Sonra İstenen İhtiyati Tedbir Taleplerinde Görevli ve Yetkili Mahkeme --2930
 • ---d)-Hakemde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti --2931
 • -6--İhtiyati Tedbir Usulü --2932
 • ---a)-Tarafların Daveti --2932
 • ---b)-Karşı Taraf Dinlenmeden Karar Verilmesi --2932
 • ---c)-Talebin Somutlaştırılması ve İspatı --2933
 • -----aa)--Talebin Somutlaştırılması --2933
 • -----bb)--İspat ve Ölçüsü --2934
 • -7--İhtiyati Tedbir Kararı --2934
 • ---a)-Genel Olarak --2934
 • ---b)-Menkul Malların Yediemine Teslimi --2936
 • ---c)-Taşınmazlar Üzerine İhtiyati Tedbir Konulması --2936
 • ---d)-Boşanma ve Aykırılık Davalarında --2937
 • ---e)-Çekişmeli Şeyin (Hakkın) Muhafazası İçin Gerekli Tedbirler --2938
 • ---f)--Tehlikeyi Ortadan Kaldıracak veya Zararı Engelleyecek Tedbirler --2938
 • ---g)-Özel Kanun Hükmüne Dayalı Tedbir Kararı --2938
 • ---h)-Tereke Hakkında Alınacak Tedbirler --2938
 • -8--İhtiyati Tedbir Karanının Şekli İçeriği --2939
 • -9--Talebin Reddi Halinde Kanun Yolu --2939
 • -10--İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi --2939
 • ---a)-Genel Olarak --2939
 • ---b)-Teminat Alınamayacak Haller --2940
 • -----aa)--Genel Olarak --2940
 • -----bb)--Adli Yardımdan Yararlananlar --2940
 • -----cc)--Devlet --2940
 • ---c)-Teminatın İadesi --2941
 • III--İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASI --2941
 • -1--İhtiyati Tedbirin Uygulanmasının Talep Süresi --2941
 • -2--İhtiyati Tedbir Kararını Uygulayacak Merci ve Uygulama alanı --2942
 • -3--Tedbir Kararının Uygulanmasında Zor Kullanılması --2942
 • -4--Uygulama Tutanağı ve tutanak Örneğinin Tebliği --2942
 • -5--İtiraz Halinde Dosyanın ve Delillerin Örneklerinin Gönderilmesi --2942
 • IV--İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ --2943
 • -1--Karşı Taraf Dinlenmeden Verilen Karara İtiraz --2943
 • -2--Kararı Veren Mahkemeye İtiraz --2943
 • -3--Üçüncü Kişilerin İtirazı --2943
 • -4--İtirazın Şekli --2944
 • ---a)-İtiraz Dilekçesi ve Kapsamı --2944
 • ---b)-Tarafların Daveti --2944
 • -5--İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurma --2944
 • V---İHTİYATİ TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI ---2945
 • -1--Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması --2945
 • ---a)-Genel Olarak --2945
 • ---b)-Teminatın Türü --2945
 • ---c)-Tedbir Şartlarına ve Teminata İtiraz --2946
 • -2--Hal ve Şartların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması --2946
 • VI--İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN MERASİM --2947
 • -1--İki Hafta İçinde Asıl Davanı Açılması ve Kararı Uygulayan memura Bildirilmesi --2947
 • VII--İHTİYATİ TEDBİRİN DEVAM SÜRESİ VE ETKİSİ --2947
 • -1--Kararın Kesinleştiği Tarih --2947
 • -2--Hükmün Kesinleşmesinden Önce, Hükümle Birlikte Tedbirin Kaldırılması ----2948
 • -3--Kalkmış veya Kaldırılmış Tedbirin İlgili Yerlere Bildirilmesi --2948
 • -4--Tedbir Dosyası Asıl Dosyanın Ekidir --2948
 • VIII-TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI --2948
 • IX--HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİRDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI-2949
 • -1--Genel Olarak --2949
 • -2--Tazminat Davasının Şartları --2949
 • ---a)-Karar İcra Edilmiş Olmalıdır --2949
 • ---b)-Karar Haksız Olmalıdır --2950
 • ---c)-Tedbir Kalkmış Olmalıdır --2950
 • ---d)-Zararın Doğmuş Olması --2951
 • -3--Yargılama Usulü --2951
 • ---a)-Görevli Mahkeme --2951
 • ---b)-Dava Açma Hakkı Olanlar --2951
 • ---c)-Zamanaşımı Süresi --2951
 • 70. -DELİL TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR --2952
 • I---DELİL TESPİTİ --2952
 • -1--Genel Olarak --2952
 • -2--Delil Tespitinin İstenebileceği Haller --2952
 • ---a)-Henüz İnceleme Sırası Gelmemiş Delilleri Tespiti --2952
 • ---b)-Tespitte Hukuki Yararın Bulunması --2952
 • -3--Tespit Usulü --2954
 • ---a)-Görevli ve Yetkili Mahkeme --2954
 • -----aa)--Noterlerin Olay Tespitleri --2954
 • -----bb)--Henüz Dava Açılmamışsa --2954
 • -----cc)--Dava Açıldıktan Sonra Görevli ve Yetkili Mahkeme --2955
 • ---b)-Delil Tespit Talebi --2955
 • -----aa)--Dilekçe ve İçeriği --2955
 • -----bb)--Tespit Giderlerinin Avans Olarak Yatırılması Zorunluluğu --2955
 • -----cc)--Delil Tespit Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği --2955
 • -4--Delil Tespitinin İcra Edilmesi --2956
 • -5--Delil Tespit Kararı --2957
 • -6--Tutanak ve Diğer Belgelerin Değeri --2957
 • II---DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR --2958
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2959
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2959
 • Yargıtay Daire Kararları --2961
 • 71. -MECBURİ TAHKİM --2964
 • I---GENEL OLARAK --2964
 • II---TAHKİM TÜRLERİ --2965
 • -1--Yabancı Tahkim --2965
 • -2--Milletlerarası Tahkim --2966
 • -3--İç Tahkim --2966
 • III--MECBURİ TAHKİM --2966
 • -1--3533 sayılı Kanuna Göre Mecburi Tahkim --2966
 • ---a)-Genel Olarak --2966
 • ---b)-Mecburi Tahkime Gidilemeyen Davalar --2968
 • -----aa)--Taşınmazın Aynına (Mülkiyetine) İlişkin Davalar --2968
 • -----bb)--Mecburi Tahkime Tabi Kuruluş Yanında Hakiki Şahıs, Köy veya Özel Bir Tüzel Kişinin Bulunması --2969
 • -----cc)--Kadastro İşlerinde --2969
 • -----dd)--Mazbut Vakıf ile ilgili Dava --2969
 • -----ee)--Kamulaştırma Kanunundan Doğan Davalar --2970
 • ---c)-Mecburi Tahkimde Hakemin Yetkisini Aşması --2970
 • -2--Noterlik Kanununda Mecburi Tahkim --2970
 • -3--2822 Sayılı Grev ve Lokavt Kanununda Tahkim --2971
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --2971
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --2971
 • Yargıtay Daire Kararları --2988
 • 72. -İHTİYARİ (MİLLİ) TAHKİM --2996
 • I---GENEL OLARAK --2996
 • II---İHTİYARİ TAHKİMİN UGYULAMA ALANI --2997
 • -1--Genel Olarak --2997
 • -2--Tahkimin Yürümeyeceği Haller --2998
 • ---a)-Genel Olarak --2998
 • ---b)-Kamu Düzeninden olan Uyuşmazlıklarda Tahkim --2998
 • ---c)-Taşınmaz Mallar Üzerindeki Ayni Haklardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim --3000
 • III--TAHKİM SÖZLEŞMESİ --3001
 • -1--Tahkim Sözleşmesinin Tanımı --3001
 • -2--Tahkim Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti --3001
 • -3--Tahkim Sözleşmesinin Tarafları --3001
 • -4--Tahkim Sözleşmesinin Yapılış Türleri --3002
 • ---a)-Genel Olarak --3002
 • ---b)-Tahkimin Asıl Anlaşmaya Bir Hüküm Konularak Yapılması --3002
 • ---c)-Tahkimin Müstakil (Ayrı) Bir Sözleşme ile Kararlaştırılması --3003
 • -5--Tahkim Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları --3003
 • ---a)-Ehliyet --3004
 • ---b)-Uyuşmazlığın Belirli Olması Koşulu --3004
 • ---c)-Açık ve Kesin Tahkim Sözleşmesi Yapma İradesinin Varlığı --3005
 • ---d)-Yazılı Şeklide Yapılmış Olması --3005
 • -6--Derdest Davda, Tarafların Tahkime Gitmeyi Kararlaştırmaları --3007
 • IV--TAHKİME İTİRAZ --3007
 • -1--Genel Olarak --3007
 • -2--Tahkime İtirazın Süresi --3008
 • -3--Tahkime İtiraz Etmemesinin Sonucu --3008
 • -4--Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme --3008
 • -5--Tahkim Yargılamasına Mahkemenin Müdahalesi Sınırı --3008
 • -6--Tahkime İtiraz Nedenleri --3008
 • ---a)-Asıl Sözleşmenin Geçerli Olmadığı İtirazı --3008
 • ---b)-Henüz Doğmamış Bir Uyuşmazlığa İlişin İtiraz --3010
 • ---c)-Tahkim İlk İtirazının Tahkim Yargılamasına Engel Olmayacağı --3010
 • -7--Tahkim Sözleşmesi Yapılmış Uyuşmazlık Hakkında Açılan Davaya Tahkim ilk İtirazı --3010
 • ---a)-Dava Hakemde Açılmış ise --3010
 • ---b)-Dava Mahkemede Açılmış İse --3011
 • VIII-TAHKİM YARGILAMASINDA İHTİYATİ TEDBİR VE DELİL TESPİTİ --3012
 • -1--Hakem veya Hakem Kuruluna Başvuru --3012
 • -2--Hakem veya Hakem Kurulunun Kararının İcrası --3012
 • -3--Mahkemeye Başvuru --3013
 • -4--İhtiyati Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkması --3013
 • -5--İhtiyati Tedbir Kararının Değiştirilmesi --3013
 • IX--HAKEM SÖZLEŞMESİ --3014
 • -1--Tanımı ---3014
 • -2--Hakem Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli --3014
 • X---HAKEMLER --3015
 • -1--Genel Olarak --3015
 • -2--Hakem Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti --3016
 • -3--Kimler Hakem Olabilir --3017
 • -4--Hakem Sayısı --3018
 • -5--Hakem Seçimi Usulü --3018
 • ---a)-Genel Olarak --3018
 • ---b)-Seçim Usulü Belirlenmemişse Hakem Seçimi --3019
 • ---c)-Mahkemece Hakem veya Hakemlerin Seçimi --3019
 • ---d)-Hakem Seçiminin Üçüncü Bir Kişi veya Kurum veya Kuruluşa Bırakılması --3020
 • ---e)-Hakem Seçiminin Avukatlara, Kanuni Temsilcilere Bırakılması --3021
 • ---f)--Hakem veya Hakemler İsmen Gösterilmişse Atama Usulü --3021
 • -6--Hakemliği Sona Erdiren Nedenler --3021
 • ---a)-Genel Olarak --3021
 • ---b)-Hakemlerin Reddi --3022
 • -----aa)--Genel Olarak --3022
 • -----bb)--Hakimin Yasaklılık Hallerinin Hakemler Yönünden İncelenmesi --3023
 • -----cc) -Hakimin Reddi Sebeplerinin Hakemler Yönünden İncelenmesi --3024
 • -----dd)--Hakemlik Kurumunun Niteliği İtibariyle Öngörülen Red Sebepleri --3025
 • ---c)-Hakem (veya Hakemlerin) Reddi Usulü --3026
 • -----aa)--Genel Olarak --3026
 • -----bb) -Red İsteme Süresi --3026
 • -----cc) -Red Talebinin Yazılı Olarak Yapılması --3026
 • -----dd) -Red Talebini İnceleme Mercii --3027
 • -----ee)--Red Talebinin Kabulünün Sonucu --3027
 • -7--Hakemlerin Sorumluluğu --3028
 • -8--Hakemin Çekilmesi (İstifası) --3028
 • -9--Hakemin Azli --3029
 • -10--Çekilme veya Red Talebinin Karşı Tarafça Kabulünün Değeri --3029
 • -11--Yeni Hakem Seçilmesi --3030
 • ---a)-Genel Olarak --3030
 • ---b)-Hakemlerin Reddi Davasının Tahkim Süresine Etkisi --3030
 • ---c)-Yeni Hakem Seçiminde Yedek Hukuk Kaideleri --3030
 • -12--İtiraz ----3031
 • ---a)-Genel Olarak --3031
 • ---b)-Tahkim Şartıyla Sözleşmesinin Niteliğine Göre Davanın Tahkimde Görülmeyeceği İtirazı --3032
 • ---c)-Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi --3032
 • -----aa)--Genel Olarak --3032
 • -----bb)--Hakem veya Hakem Kurulunun Yetkisiz Olduğu İtirazı ve Süresi--3033
 • -----cc)--Yetki Aşımı İlişkin İtiraz ve Süresi --3033
 • -----dd) -Süresinde Yapılamayan İtirazın Kabulü --3034
 • -----ee)--Yetkisizlik İtirazının İncelenmesi ve Karara Bağlanması --3034
 • -13--Tahkimde Yargılama Usulü --3034
 • ---a)-Genel Olarak --3034
 • ---b)-Uygulanacak Hükümler --3035
 • -----aa)--Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı --3035
 • -----bb)--Yargılama Usulünün Belirlenmesi --3035
 • -----cc)--Tahkim Yerinin Belirlenmesi --3036
 • -13--Dava Açılması --3036
 • ---a)-Başvuru Şekli --3036
 • ---b)-Davanın Açıldığı An (Dava Tarihi) --3037
 • ---c)-Tahkim Süresi --3038
 • -----aa)--Genel Olarak --3038
 • -----bb)--Tahkim Süresinin Uzatılması --3039
 • -14--Hakemde Dava Açılması Üzerine Yapılacak İşlemler --3043
 • ---a)-Genel Olarak --3043
 • ---b)-Tahkim Yerinin Tespiti --3045
 • ---c)-Dava ve Cevap Dilekçesiyle İddia ve Savunmaya İlişkin Vakıaların Hakeme Sunulması --3045
 • -----aa)--Genel Olarak --3045
 • -----bb)--Delillerin Sunulması --3047
 • -----cc)--İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi --3048
 • ---d)-Duruşma Yapılması veya Dosya Üzerinden İnceleme ile Yetinilmesi--3048
 • -----aa)--Genel Olarak --3048
 • -----bb)--Gıyapta İnceleme--3049
 • ---e)-Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması --3050
 • -----aa)--Dava Dilekçesinin Verilmemesi ve Eksik Olması ve Eksikliğin Giderilmemesi --3050
 • -----bb)--Savunma Dilekçesinin Verilmemesi --3050
 • -----cc)--Duruşmaya Katılmama Veya Delil Sunmama --3050
 • ---f)--Hakem veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Atanması --3051
 • ---g)-Delillerin Toplanmasında Taraflardan Birinin Mahkemeden Yardım İstemesi --3051
 • ---d)-Hakem Kurulunun Karar Verme Şekli --3052
 • -----aa)--Oy Çokluğu ile Karar --3052
 • -----bb)--Diğer Üyelerin veya Kurul Başkanına Yetki Verilmesi --3052
 • ---e)-Sulh ile Tahkimin Sona Ermesi --3052
 • -15--Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi --3052
 • ---a)-Genel Olarak --3052
 • ---b)-Nihai Kararla Tahkimin Sona Ermesi --3053
 • -----aa)--Genel Olarak --3053
 • -----bb)--Uyuşmazlığın Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümünün Öngörülmüş Olması --3054
 • -----cc) -Uyuşmazlığın Adalet ve Nesafet Kurallarına Göre Sonuçlandırılması --3054
 • ---c)-Davanın Geri Alınması ile Tahkimin Sona Ermesi --3054
 • ---d)-Tarafların Anlaşması ile Yargılamanın Sona Ermesi --3054
 • ---e)-Yargılamanın Sürdürülmesinin Gereksiz ve İmkansız Görülmesiyle Tahkimin Sona Ermesi --3055
 • ---f)--Tahkim Süresinin Uzatılması Talebinin Mahkemece Reddedilmesi ile Tahkimin Sona Ermesi --3055
 • ---g)-Oybirliği Koşuluna rağmen, Kararda Oybirliğinin Sağlanamaması ile Tahkimin Sona Ermesi --3055
 • ---h)-Gider Avansının Yatırılmaması ile Tahkimin Sona Ermesi --3055
 • ---ı)--Hakemlerin Yetkilerinin Sona Ermesiyle Tahkimin Sona Ermesi --3055
 • -16--Hakem Kararının Şekli ve İçeriği --3056
 • ---a)-Hakem Kararının İçeriği --3056
 • ---b)-Kısmi Karar Verilmesi İmkanı --3057
 • ---c)-Kararın Taraflara Bildirilmesi ve Mahkemeye Verilmesi --3057
 • -----aa)--Kararın Taraflara Bildirilmesi --3057
 • -----bb)--Karar Aslının ve Dosyanın Mahkeme Kalemine Verilmesi ve Saklanması --3058
 • -----cc) -Karar ve İlam Harcı --3058
 • -17--Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması --3059
 • ---a)-Kararın Tavzihi --3059
 • -----aa)--Genel Olarak --3059
 • -----bb) -Tavzihin Yapılması --3059
 • -----cc) -Tavzih Yetkisi --3059
 • -----dd) -Re’sen Tavzih --3060
 • ---b)-Karara Bağlanmamış Konularda Tamamlayıcı Karar İsteme --3060
 • ---c)-Tavzih ve Tamamlama Kararlarının Niteliği ve Tebliği --3060
 • -18--Hakem Yargılamasında Tebligat --3060
 • -19--İptal Davası --3060
 • ---a)-Genel Olarak --3060
 • ---b)-Görevli ve Yetkili Mahkeme --3061
 • ---c)-Duruşma Disiplini ve Aleniyete İlişkin Hükümler --3061
 • ---d)-Davanın Açılmamış Sayılması --3061
 • ---e)-Adli Tatil --3062
 • ---f)--Adli Yardım --3062
 • ---g)-Hakem Tayini Davası --3062
 • ---h)-İptal Sebepleri --3062
 • -----aa)--İptal Davası Açan Tarafın Dayanabileceği İptal Nedenleri --3062
 • -----bb)--(Re’sen) İptal Sebebi Sayılacak Haller --3065
 • ---ı)--İptal Davası Açma Süresi --3067
 • ---i)--İptal Davasının Kararın İcrasına Etkisi --3067
 • ---j)--Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümün Öngörülmüş Olması --3068
 • ---k)-Mahkemenin Kararı --3068
 • -----aa)--Tahkim Süresinin Yeniden Belirlenerek Tahkime Devam Edilmesi --3068
 • ---l---İptal Davasında Yargılama Usulü --3069
 • -20--Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları --3069
 • ---a)-Genel Olarak --3069
 • ---b)-Temyiz İncelemesi --3070
 • ---c)-Tahkim Davasını Açılmamış Sayılması --3072
 • ---d)-Bozma Kararına Karşı Direnme --3072
 • -21--Hakem Ücreti --3074
 • ---a)-Tarafların Anlaşmasıyla Ücretin Belirlenmesi --3084
 • ---b)-Hakem Ücretinin Yerleşmiş Kurallara veya Kurumsal Tahkim Kurullarına Yollama Yapılarak Belirlenmesi --3075
 • ---c)-Tarafların Ücretle Anlaşamamaları Halinde Hakem Ücretinin Belirlenmesi --3075
 • ---ç)-Başkanın Ücreti --3075
 • ---d)-Ücretin Kapsamı --3075
 • ---e)-Ücrete Hak Kazanma --3075
 • -22--Yargılama Giderleri --3076
 • -23--Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi İadesi --3076
 • -24--Yargılama Giderlerinden Sorumluluk HMK. nun 442/4. Maddesine Göre --3076
 • -25--Yargılamanın İadesi --3076
 • ---a)-Genel Olarak --3076
 • ---b)-Tahkimde Uygulanabilecek Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri --3077
 • ---c)-Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Mahkemece Kabulü --3078
 • ---d)-Tahkimde Uygulanacak Hükümler --3078
 • -----aa)--Genel Olarak --3078
 • -----bb)--Mahkemelerin Görev ve Yetkisine ve İş Bölümüne İlişkin Hükümler --3078
 • Konu ile İlgili Yargıtay Kararları --3078
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları --3078
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları --3080
 • Yargıtay Daire Kararları --3107
 • 73. -SON HÜKÜMLER --3133
 • I---ELEKTRONİK İŞLEMLER --3133
 • II---DİSİPLİN PARA CEZASI --3133
 • III--DİĞER KANUNLARDAKİ YARGILAMA USULÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER --3134
 • IV--ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA --3134
 • V---YÖNETMELİK --3134
 • VI--Yürürlükten Kaldırılan Hükümler --3134
 • VII--Geçici Maddeler --3134
 • Yürürlük ----3135
 • Yürütme -----3135
 • FİHRİSTLER --3137
 • --Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Fihristi--3139
 • --Madde Fihristi--3141
 • --Kavram Fihristi--3173

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM