Adalet Yayınevi GENEL HUKUK TARİHİ
Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Sn, Hakim, Mehmet Taştan ın 2. Baskısını Hazırladığı, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu nun 2. Baskısını Hazırladığı, Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Dr. İsmail köküsarı nın Hazırladığı, Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 3. HD Onursal Başkanı Sn, Nihat Yavuz un 4. Baskısını Hazırladığı, Uygulamada ve Öğretide
MUVAZAA, İNANÇLI İŞLEM, NAM-I MÜSTEAR ve
KANUNA KARŞI HİLE DAVALARI, Eser Çıktı


Gelir Uzmanı Sn, Kemal Çağlar ın Hazırladığı, Açıklamalı İçtihatlı ve Vergi Usul Kanunu ve Yorumu, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Aynur Cidecigiller in Hazırladığı, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözülmesi, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 15. H. D. Onursal Üyesi Sn, Yaşar Engin Selimoğlu nun 2. Baskısını Hazırladığı, Eser Sözleşmesi, Adlı Eser Çıktı.

İdari Hakim Sn, Mehmet Emin Çakallı nın 2. Baskısını Hazırladığı, Kentsel Yenilemede Bir Araç Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri ve İlgili İdari Yargı Kararları, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Atilla Erkal ın Hazırladığı, İdare Hukukunda Mobbing, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Firdes Yüzbaşı nın Hazırladığı, Bir Demokratik Hükümet Sistemi Olarak Yarı Başkanlık Sistemi, Adlı Eser Çıktı.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat, Hakim Sn, Ayşe Esra Çetin ve Sn, Yargıtay Tetkik Hakimi Alpay Çalışkan ın Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Aile Mahkemesine İlişkin Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat ve Hakim Sn, İlkay Aydın ın 2. Baskısını Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Nüfus Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat ve Hakim Sn, İlkay Aydın ın 2. Baskısını Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Taşınmaz Hukukuna İlişkin Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Hakim, Hakan Atasoy un Hazırladığı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Koşulları, adlı eser baskıya hazırlanıyor.

Sn, İsmail Köküsarı nın Hazırladığı, Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Bigehan Yeşilova nın Hazırladığı, Modern İflas Hukukunda Hakim Olan İlkeler ve Temel Haklar Çerçevesinde Susturma Hakkı / Engelleme Yasağı, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Ceyda Süral ın Hazırladığı, Uluslar arası Özel Hukukta Yabancı Devletlerin Sınırlı Yargı ve İcra Muafiyeti, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Süleyman Mortaş ın Hazırladığı, Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Engin Şahin in Hazırladığı, Türk Siyasi Tarihinde Anayasa, İktidar ve meşruiyet sorunu, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Burcu Demirbaş Aksüt ün Hazırladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Vergilendirme Süreci, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sizinle Beraber 73 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

Kadim Dönemler
GENEL HUKUK TARİHİ

İbrahim Erol KOZAK
Mart 2011-  1. Basım
I. Hamur, 678 Sayfa
35,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-605-5473-877

Hukuk Ders Kitapları
Stoktan Hemen Gönderim 3554 Kişi İnceledi

Bu kitap, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2006-2007 ve 2007-2008 öğretim yıllarında verdiğim Genel Hukuk Tarihi dersi için hazırladığım ders notlarının -metin içi açıklamalar ve özellikle dipnotlarına yapılan ilâvelerle- genişletilmiş şeklidir. Hukuk fakültelerimizde Türk Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku dersleri bulunmakla beraber, hukukun ve hukukî hayâtın kadîm devirlerden Yunan ve Roma dönemine kadarki seyrini konu edinen böyle bir dersin diğer hukuk fakültelerinde okutulmadığını zannediyorum. Ders notları hazırlanırken, Türkçede benim ulaşabildiğim en yakın tarihli yayın, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün 1991 yılında neşrettiği, Umumî Hukuk Tarihi Ders Notları başlıklı, takrîben elli sayfa olan kitabıdır. Aslında böyle bir ders ülkemizde hukuk tahsilinin başladığı ilk dönemlerde bile ders programlarında mevcuttu, okutulmaktaydı. Elimizde, Dârül Fünûn Hukuk Fakültesi müderrislerinden Seydişehirli Mahmud Esad efendinin (1855-1918), Tarih-i İlm-i Hukuk başlıklı ve -Hukuk Fakültesinde takrir edilen dersleri muhtevidir- alt başlığıyla 1915’li yılında basılmış bir kitap bulunmaktadır. Sonraki dönemlerde, 1940 ve 1950’lerde Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudî Arsal’ın Umumî Hukuk Tarihi kitabının ve Ord. Prof. Dr. Recai Gâlip Okandan’ın Umumî Hukuk Tarihi Dersleri başlıklı, çeşitli baskıları yapılan kitapları vardır.
Bu kitabın yazarı, konusu -genel hukuk tarihi- olan bir akademisyen değildir. Esasen bu ders hukuk fakültelerimizin müfredatında da artık yer almadığından, bu akademik dalda bir öğretim üyesi ve kitap bulmak da pek mümkün olmamaktadır. Nitekim, Çağ Üniversitesinde de böyle bir akademisyen yoktu. Branş îtibâriyle konuya en yakın görüldüğümden olsa gerek, bu dersin verilmesi benden istendi. Daha önce akademik hayâtımda -siyasî düşünceler tarihi- gibi dersler vermiş bulunduğumdan konu doğrusu ilgi ve bilgi alanımın dışında da değildi. Türkçe kaynak olarak elimizde, yukarda ismini verdiğim Osmanlı dönemine ait kitap ve 1940’larda yazılmış ve dil ve muhteva îtibâriyle de oldukça eski hâle gelmiş iki kitabın dışında kaynak yoktu. Bu kaynakların doğrudan öğrencilerin istifadesine sunulması mümkün ve kullanışlı olmayacağından, bir ders notu hazırlanmak durumunda kalındı ve sonunda, yerli ve yabancı kaynaklardan derlenerek hazırlanan bu ders notları ortaya çıktı.
Hukuk Fakültelerinde Roma Hukuku dersi okutulduğu ve bu derste kadîm Yunan hukuku da bir ölçüde anlatıldığından, burada Helen ve Roma dönemine yer verilmemiş; ondan önceki dönemler ve medeniyetler ele alınmıştır. Hukukî hayâtları incelenecek toplum ve medeniyetlerin seçiminde, başka toplumlara örnek teşkil etmiş, diğer ikincil uygarlıkları büyük ölçüde etkilemiş temel medeniyetler esas alınmıştır. İncelenen dönem ve medeniyetlere ilişkin olarak da, konunun mahiyeti gereği, her mevzuda yeterli kaynak bulunamaması veya mevcut kaynakların bir çoğuna benim ulaşamamam sebebiyle bölümlerin ve bölümlerdeki ana başlıkların kapsamında arzulanan denge sağlanamamıştır. Bunun mâzur görüleceğini ümîd ediyoruz.
Ayrıca, Düşünce Tarihi, Felsefe Tarihi ve İnsanın Tarihi gibi derslerin bir çok üniversitenin müfredatında yer almadığı veya yeterince üzerinde durulmadığı göz önünde tutularak, konular bir -Medeniyet Tarihi- uslûbu ve zenginliği içinde ele alınmaya, tartışılmaya çalışılmıştır. Esasen bir toplumun hukukunu o toplumun ve insanlığın dîninden, sosyal ve kültürel yapısından, ekonomik ve siyasî sisteminden ayrı düşünmek ve anlamak mümkün olmadığından, böyle bir metodun izlenmesinin bir tercîh değil, bir gereklilik olduğu kanaatini taşıyoruz.
Yukarıda anlattığım şartlarda, akademik konumum îtibâriyle de benim -kadîm dönemler dünya hukuk tarihi- gibi engin bir konuda iddialı olmam söz konusu değildir. Onun için, bu kitabın bir ders notu olarak dahi basılıp basılmamasında tereddüt edilmiş, sonunda, -bâzı dostların da teşvikiyle- konunun uzmanları tarafından daha iyisi yazılıncaya kadar, ders notu şeklinde hazırlanmış bu birikimin mevcut şekliyle bastırılmasına karar verilmiştir. Umarız, bu yayında fark edilecek eksikliklerin, boşlukların giderildiği, yanlışlıkların düzeltildiği daha mükemmel bir kitabın, yetkin akademisyenlerce yazılmasına vesile oluruz


 • GİRİŞ-1
 • OKUMA PARÇASI - 1-21
 • I. -SUMER’DE VE AKKAD’DA HUKUK-23
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-23
 • 1. -TARİH-23
 • 2. -KÜLTÜR-26
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-28
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-30
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-31
 • a. -Devlet Yönetimi-31
 • b. -Devlet Teorisi-32
 • B. -HUKUKÎ HAYÂT-34
 • 1. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-34
 • a. -Urukagina Mecellesi (M. Ö. 2350’ler)-36
 • b. -Ur-Nammu Mecellesi (M. Ö. 2100’ler)-38
 • c. -Ana İttişu Mecellesi (M. Ö. 2000 civarı)-42
 • d. -Lipit-İştar Mecellesi (1934-1924)-42
 • e. -Eşnunna Mecellesi (M. Ö. 1950)-43
 • 2. -AİLE HUKUKU-45
 • a. -Nişanlanma-46
 • b. -Evlenme-47
 • c. -Boşanma-48
 • 3. -MİRAS HUKUKU-48
 • 4. -BORÇLAR VE TİCARET HUKUKU-49
 • 5. -KÖLE HUKUKU-50
 • 6. -CEZÂ HUKUKU-53
 • 7. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-54
 • BİRİNCİ BÖLÜM DİPNOTLARI-55
 • II. -BÂBİL’DE HUKUK-63
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-63
 • 1. -TARİH-63
 • 2. -KÜLTÜR-64
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-65
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-67
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-69
 • a. -Devlet Yönetimi-69
 • b. -Devlet Teorisi-70
 • B. -HUKUKÎ HAYÂT-75
 • 1. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-75
 • a. -Hammurabi Öncesi Mecelleler-75
 • b. -Hammurabi Kanunnâmesi-77
 • c. -Fermanlar-79
 • d. -Yeni Bâbil Kanunları-80
 • 2. -AİLE HUKUKU-80
 • a. -Nişanlanma-82
 • b. -Evlenme-82
 • c. -Boşanma-86
 • d. -Evlat Edinme-88
 • 3. -MİRAS HUKUKU-88
 • 4. -BORÇLAR HUKUKU-91
 • a. -Mülkiyet-91
 • b. -Akitler-93
 • c. -Haksız Fiiller-95
 • 5. -KÖLE HUKUKU-96
 • 6. -CEZÂ HUKUKU-100
 • a. -Cinâyet-101
 • b. -Yaralama, Dövme-103
 • c. -İftira-103
 • d. -Yalancı Şahitlik-104
 • e. -Hırsızlık-104
 • f. -Zina-106
 • g. -Ensest İlişki-107
 • 7. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-108
 • 8. -GENEL BÂZI DEĞERLENDİRMELER-110
 • a. -Sınama (Nehir Tecrübesi) Uygulaması-111
 • b. -Kişi Hakları-112
 • c. -Cezâyı, Suçu İşleyenden Başkasının Çekmesine Dair Hükümler-113
 • d. -Fâili Belirsiz Soygun ve Cinâyet Suçlarında Kollektif Sorumluluk-117
 • İKİNCİ BÖLÜM DİPNOTLARI-119
 • III. -ASSUR’DA HUKUK-127
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-127
 • 1. -TARİH-127
 • 2. -KÜLTÜR-128
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-128
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-130
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-131
 • a. -Devlet Yönetimi-131
 • b. -Devlet Teorisi-132
 • B. -HUKUKÎ HAYÂT-133
 • 1. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-133
 • 2. -AİLE HUKUKU-134
 • a. -Evlenme-136
 • b. -Boşanma-138
 • 3. -MİRAS HUKUKU-139
 • 4. -BORÇLAR HUKUKU-139
 • 5. -KÖLE HUKUKU-140
 • 6. -CEZÂ HUKUKU-141
 • a. -Cinâyet-142
 • b. -Hırsızlık-143
 • c. -Zina ve Zina İsnadı/İftirası-144
 • d. -Tecavüz ve Diğer Cinsel Suçlar-145
 • e. -Diğer Bâzı Suçlar ve Cezâları-146
 • 7. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-146
 • 8. -GENEL BÂZI DEĞERLENDİRMELER-148
 • a. -Birisinin İşlediği Fiilden Dolayı Başkasının Cezâlandırılması-148
 • b. -Sınama (Nehir Tecrübesi) Uygulaması-150
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİPNOTLARI-152
 • IV. -HİTİT’TE HUKUK-161
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-161
 • 1. -TARİH VE KÜLTÜR-161
 • 2. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-163
 • 3. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-165
 • 4. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-167
 • a. -Devlet Yönetimi-167
 • b. -Devlet Teorisi-172
 • B. -HUKUKÎ HAYÂT-174
 • 1. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-177
 • 2. -AİLE HUKUKU-178
 • a. -Nişanlanma-179
 • b. -Evlenme-180
 • c. -Boşanma-181
 • 3. -MİRAS HUKUKU-181
 • 4. -BORÇLAR HUKUKU-182
 • a. -Haksız Fiiller-182
 • b. -Sözleşmeler-183
 • 5. -KÖLE HUKUKU-184
 • 6. -CEZÂ HUKUKU-188
 • a. -Cinâyet-192
 • b. -Fâili Belirsiz Soygun ve Cinâyet Suçlarında Kollektif Sorumluluk-196
 • c. -Yaralama, Dövme-197
 • d. -Hırsızlık-197
 • e. -Zina ve Diğer Cinsel Suçlar-199
 • f. -Başka Bâzı Suçlar ve Cezâları-203
 • 7. -ULUSLARARASI HUKUK, SAVAŞ HUKUKU-204
 • 8. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-206
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİPNOTLARI-211
 • V. -KADÎM MISIR’DA HUKUK-225
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-225
 • 1. -TARİH-225
 • 2. -KÜLTÜR-227
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-232
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-238
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-241
 • a. -Devlet Yönetimi-241
 • b. -Devlet Teorisi-244
 • B. -HUKUKÎ HAYÂT-245
 • 1. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-248
 • 2. -AİLE HUKUKU-252
 • a. -Evlenme-253
 • b. -Boşanma-254
 • 3. -MİRAS HUKUKU-255
 • 4. -BORÇLAR HUKUKU-255
 • a. -Mülkiyet-256
 • b. -Akitler-256
 • c. -Vakıflar-257
 • 5. -KÖLE HUKUKU-258
 • 6. -CEZÂ HUKUKU-259
 • a. -Cinâyet-260
 • b. -Diğer Bâzı Suçlar ve Cezâları-260
 • 7. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-262
 • BEŞİNCİ BÖLÜM DİPNOTLARI-265
 • VI. -İBRÂNÎLERDE HUKUK-275
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-275
 • 1. -TARİH-275
 • 2. -KÜLTÜR-283
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-289
 • a. -Tanrı Konsepti-291
 • b. -Din adamı sınıfı-296
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-298
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-301
 • a. -Devlet Yönetimi-301
 • b. -Devlet Teorisi-302
 • B. -HUKUKÎ HAYÂT-303
 • 1. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-304
 • 2. -AİLE HUKUKU-307
 • a. -Evlenme-307
 • aa)-Evlenme Yasakları-311
 • b. -Boşanma-312
 • 3. -MİRAS HUKUKU-313
 • 4. -EŞYA VE BORÇLAR HUKUKU-314
 • a. -Mülkiyet-314
 • b. -Sözleşme Hukuku /Akitler-316
 • c. -Hukuka ve Sözleşmeye Aykırı Fiiler-318
 • d. -Mal Sâhibinin Sorumluluğu-319
 • 5. -KÖLE HUKUKU-320
 • a. -Köle Âzadı-323
 • 6. -CEZÂ HUKUKU-325
 • a. -Genel İlke ve Uygulamalar-325
 • aa)-Kısas İlkesi-325
 • ab)-İntikam Uygulaması-326
 • ac)-Suçun ve Cezânın Şahsîliği-327
 • ad)-Hayvanların da Cezâlandırılması Uygulaması-327
 • b. -Ölüm Cezâsını Gerektiren Suçlar-329
 • c. -Cinâyet-330
 • ca)-Fâili meçhul cinâyetlerde kollektif sorumluluk-333
 • d. -Haksız Fiiller-334
 • e. -Hırsızlık-335
 • f. -Zina ve Diğer Cinsel Suçlar-337
 • 7. -ULUSLARARASI HUKUK / SAVAŞ HUKUKU-341
 • 8. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-346
 • ALTINCI BÖLÜM DİPNOTLARI-350
 • VII. KADÎM İRAN’DA HUKUK-379
 • A. -PERSLERDEN ÖNCEKİ DÖNEM-379
 • B. -PERS İMPARATORLUĞU DÖNEMİ (538-331)-381
 • 1. -TARİH-381
 • 2. -KÜLTÜR-383
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-384
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-386
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-387
 • a. -Devlet Yönetimi-388
 • b. -Devlet Teorisi-389
 • C. -SÂSÂNÎ İMPARATORLUĞU DÖNEMİ (M. Ö. 224-651)-391
 • 1. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-391
 • a. -Tarih-391
 • b. -Kültür-391
 • c. -Din ve Dînî Hayât-392
 • d. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-394
 • e. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-395
 • ea)-Devlet Yönetimi-395
 • eb)-Devlet Teorisi-396
 • 2. -HUKUKÎ HAYÂT-397
 • a. -Eşya Hukuku-398
 • b. -Aile Hukuku-398
 • c. -Miras Hukuku-400
 • d. -Cezâ Hukuku-401
 • e. -Mahkemeler Ve Muhâkeme Usûlü-403
 • YEDİNCİ BÖLÜM DİPNOTLARI-405
 • VIII. KADÎM HİNT’TE HUKUK-413
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-413
 • 1. -TARİH-413
 • 2. -KÜLTÜR-414
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-416
 • a. -Vedik Dönem-416
 • b. -Tanrı Konsepti-416
 • c. -Hinduizm/Brahmanizm-417
 • d. -Budizm-420
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-421
 • a. -Aile Müessesesi-421
 • aa)-Kızların Çok Küçük Yaşta Evlendirilmeleri Uygulaması Üzerine Bâzı Değerlendirmeler-424
 • b. -Varna / Kast Sistemi-425
 • ba) -Kast Sistemi Üzerine Bâzı Değerlendirmeler-430
 • c. -Hint Köy Cemaati-434
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-435
 • a. -Devlet Yönetimi-435
 • b. -Devlet Teorisi-439
 • ba)-Varna Sisteminin Etkileri-440
 • bb)-Hint Demokrasisi-442
 • B. -HUKUKÎ HAYÂT-443
 • 1. -BÂZI DÜŞÜNÜRLERİN VE DÜŞÜNCE OKULLARININ HUKUKA VE SOSYAL HAYÂTA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ-443
 • a. -Kautilya Chanakya (322-298)-444
 • b. -Asoka (300-232)-446
 • c. -Charvaka / Lokayata Okulu-448
 • 2. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-449
 • a. -Genel Olarak Yazılı Hukuk Kaynakları-449
 • b. -Manu Mecellesi-451
 • 3. -AİLE HUKUKU-453
 • a. -Nişanlanma-454
 • b. -Evlenme-454
 • ba)-Poligami Uygulaması-457
 • bb)-Evlenme Yasakları-458
 • c. -Boşanma-459
 • 4. -MİRAS HUKUKU-461
 • 5. -EŞYA VE BORÇLAR HUKUKU-464
 • a. -Mülkiyet-464
 • aa)-Zaman Aşımı ile İktisap-466
 • b. -Akitler-467
 • ba)-İstikraz Akitleri ve Faiz Hadleri-470
 • bb)-Hizmet Akitleri-472
 • c. -Haksız Fiiller-473
 • 6. -KÖLE HUKUKU-473
 • 7. -CEZÂ HUKUKU-475
 • a. -Cinâyet-478
 • aa)-Meşrû Müdâfaa Hâli-478
 • ab)-İntihar-479
 • b. -Hırsızlık-479
 • c. -Haksız Fiiller-482
 • d. -Zina ve Diğer Cinsel Suçlar-483
 • 8. -ULUSLARARASI HUKUK VE SAVAŞ HUKUKU-485
 • 9. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-485
 • a. -Mahkemeler-486
 • b. -Muhakeme Usûlü-487
 • c. -Deliller-489
 • ca) Şahitlik-489
 • cb)-Yemin-492
 • cc)-Deneme (Ordeal) Uygulaması-493
 • 10. -HUKUKÎ HAYÂTLA İLGİLİ BÂZI GÖZLEMLER-494
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM DİPNOTLARI-496
 • IX. KADÎM ÇİN’DE HUKUK-523
 • A. -TARİH, TOPLUM, DEVLET-523
 • 1. -TARİH-523
 • 2. -KÜLTÜR-524
 • 3. -DİN VE DÎNÎ HAYÂT-526
 • 4. -SOSYAL VE EKONOMİK HAYÂT-527
 • a. -Sosyal Sınıflar-527
 • b. -Aile/Kabile Yapılanması-529
 • c. -Çin Köyü-530
 • d. -Loncalar-534
 • 5. -DEVLET YÖNETİMİ VE DEVLET TEORİSİ-535
 • a. -Devlet Yönetimi-535
 • b. -Devlet Teorisi-539
 • B. HUKUKÎ HAYÂT-542
 • 1. -BÂZI DÜŞÜNÜRLERİN VE DÜŞÜNCE OKULLARININ HUKUKA VE SOSYAL HAYÂTA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ-543
 • a. -Lao-çe (Lao-tse/Lao-zi)-544
 • aa)-Lao-çe’nin Hukukla İlgili Görüş ve Tesbitleri Konusunda Genel Bâzı Karşılaştırma ve Değerlendirmeler-549
 • ab)-OKUMA PARÇASI - 2-552
 • ac)-OKUMA PARÇASI - 3-555
 • ad)-OKUMA PARÇASI - 4-561
 • b. -Konfüçyüs (K’ung-fu-tse)-563
 • bb)-Konfüçyüs’ün Hukukla İlgili Görüş ve Tesbitlerine İlişkin Genel Bâzı Karşılaştırma ve Değerlendirmeler-570
 • c. -Mo Tzu (Mozi)-571
 • d. -Mençius (Meng-Tse)-573
 • e. --Yasacı Okul- / -Devletçiler- / -Realistler--576
 • ee)-Yasacı Okul’un Hukukla İlgili Görüş ve Tesbitlerine İlişkin Genel Bâzı Karşılaştırma ve Değerlendirmeler-581
 • 2. -POZİTİF HUKUKUN GELİŞİMİ-582
 • 3. -AİLE HUKUKU-584
 • a. -Nişanlanma-585
 • b. -Evlenme-586
 • c. -Boşanma-587
 • 4. -MÎRAS HUKUKU-587
 • 5. -EŞYA VE BORÇLAR HUKUKU-588
 • 6. -KÖLE HUKUKU-588
 • 7. -CEZÂ HUKUKU-589
 • 8. -MAHKEMELER VE MUHÂKEME USÛLÜ-591
 • 9. -GENEL BÂZI DEĞERLENDİRMELER-592
 • DOKUZUNCU BÖLÜM DİPNOTLARI-595
 • SONUÇ-637
 • BİBLİYOGRAFYA-645

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

12502
Kemal ÇAĞLAR, Özkan AYKAR, Özkan ERTEKİN..
VERGİSEL İŞLEMLERDE DAVA REHBERİ..
ISBN 978-605-5473-310
12492
Özkan AYKAR..
VERGİ KANUNLARI..
ISBN 978-605-5473-969